Poradna

Nadřazené kategorie: Správní řízení,

Jaké povinnosti mají úředníci?

Vytvořeno dne 18. 7. 2018 — Aktualizováno dne 4. 12. 2020.

Obsah

Pro úředníky ve státní správě platí povinnosti, které musí při výkonu své práce dodržovat. Pokud narazíte na chování úředníka, které těmto pravidlům neodpovídá, můžete využít svých práv a proti nezákonnému chování se bránit.

Povinnosti úředníků

Úředníci všech orgánů státní správy (tedy i ministerstev, úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, energetického regulačního úřadu apod.) a úředníci samospráv musí dodržet zejména tyto povinnosti:[1]

  • jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení (úředník si nesmí libovolně vybírat, kterým žádostem vyhoví a kterým ne),
  • zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmů (např. úředník vlastní nějaké akcie společnosti a stejná společnost se uchází o veřejné zakázky, které může úředník alespoň částečně ovlivnit),[2]
  • v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody,
  • řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu územním samosprávným celkem,[3] 
  • zachovávat pravidla slušnosti při úředním jednání (za zdvořilé chování se považuje jednání bez jakýchkoliv osobních či jiných invektiv, narážek, diskriminace, ponižování a bez vulgarismů apod.),
  • zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl při výkonu služby, a které v zájmu služebního úřadu nelze sdělovat jiným,
  • při jednání s občany sdělit své jméno, příjmení a zařazení v úřadu.[4]

Co když úředník povinnosti nedodržuje?

V případě, že úředník nedodržuje své povinnosti, můžete použít hned 3 právní nástroje:

1) Požadujte zápis o porušení povinností do protokolu

Pokud jednáte s úředníkem v rámci správního řízení, máte právo si přímo u úředníka vyžádat, aby vaše návštěva na úřadě byla řádně zaprotokolována. O každém jednání s účastníky řízení musí úřad sepsat protokol, který pak úředník i vy podepisujete. Protokol sepisuje úředník, vy ale máte právo jej doplnit (na místě, při jeho sepisování). Do protokolu (např. o nahlédnutí do spisu) uveďte všechny skutečnosti, které jsou podle vás důležité – můžete poukázat i na nevhodné chování úředníka, který porušoval své povinnosti uvedené v zákoně. Pokud úředník odmítne věc do protokolu zapsat i přesto, že na jejím zapsání trváte, využijte možnosti podat na úředníka stížnost.

2) Podejte stížnost

Dalším způsobem, jak nedodržování povinností ze strany úředníka řešit, je sepsat stížnost na nevhodné chování úředníka.[5] Stížnost adresujte úřadu, na kterém je úředník zaměstnán. Popište v ní povinnosti, které dle vašeho názoru úředník svým chováním porušil. Nezapomeňte stížnost podepsat a požádat, abyste o výsledku šetření byli informováni. V případě, že úřad shledá stížnost důvodnou, je povinen bezodkladně přijmout opatření k nápravě, kterým může být například napomenutí nebo snížení odměn příslušnému úředníkovi.

Podrobný návod, jak podat stížnost, najdete v našem manuálu Jak podat stížnost na nevhodné chování úředníků.

3) Požádejte o odvolání vedoucího úředníka

V některých případech může nedodržování povinností vést až k odvolání z funkce vedoucího úředníka, což znamená, že vedoucí úředník je v důsledku svého porušení povinností zbaven své funkce. O odvolání můžete požádat podobným způsobem jako v bodě 2) – prostřednictvím stížnosti. Důvodem, na jehož základě může být vedoucí úředník odvolán, je buď závažné porušení zákonné povinnosti (například některé z výše uvedených), nebo opakované prohřešky vůči vlastním povinnostem (například záměrná nečinnost).[6]

Návrh na odvolání může podat na základě vaší stížnosti tajemník úřadu radě města, která může úředníka odvolat.


[1] Manuál obsahuje jen příklady nejdůležitějších povinností. Kompletní výčet povinností úředníků státní správy naleznete v § 77 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Kompletní výčet povinností úředníků samospráv najdete v § 16 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Tento zákon je po formální stránce ve vztahu speciality k zákoníku práce, to znamená, že upravuje konkrétněji to, co zákoník práce stanoví obecně. Zákoník práce se proto na pracovněprávní vztahy úředníků a územních samosprávných celků použije, pokud zákon o úřednících nestanoví jinak.

[2] Více o tématu střetu zájmů se můžete dozvědět v tomto našem manuálu Jak si pohlídat střet zájmů?

[3] O kontrole hospodaření obce se můžete dozvědět více v našem manuálu Nástroje občana při kontrole hospodaření obce

[4] Úředníci orgánů státu musí některé ze svých povinností dodržovat, i když nevykonávají službu (§ 77 odst. 2 zákona o státní službě). Z uvedených povinností se to vztahuje na dodržování mlčenlivosti, zdržení se jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmů a zákazu přijímání darů nebo jiných výhod.

[6] Podle ustanovení § 12 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, se opakovanými prohřešky rozumí frekvence nejméně 2x v posledních 6 měsících.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty