Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Kam se mám obrátit s podezřením, že mi soused tráví stromy?

Mám podezření, že mi soused zalévá stromy jedovatými látkami. Kolem stromu je kruh žluté trávy, odumírá mu listí. Bohužel věc nemohu nijak prokázat, na který úřad se mám obrátit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 27. 1. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Sousedská žaloba

Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) v § 1013 zakazuje vlastníkům nemovitostí obtěžovat své sousedy nad míru přiměřenou poměrům v dané lokalitě.

Tímto obtěžováním má zákon na mysli tzv. imise, tedy vnikání „čehokoli“ z jednoho pozemku na druhý. Poškozování stromů na sousedním pozemku takové nadměrné obtěžování bezesporu představuje. Proti porušení tohoto zákazu se vlastníci mohou bránit tzv. sousedskou žalobou podanou běžným způsobem k občanskoprávnímu soudu. Zde se vlastník může domáhat soudního zákazu obtěžujícího jednání.

Pro úplnost uvádím, že v rámci žaloby lze také požádat soud o vydání předběžného opatření, kterým by soud předběžně zakázal sousedovi určitou činnost, nicméně je zde kauce 10 tisíc Kč.

Žaloba na náhradu škody

Vedle nadměrného obtěžování občanský zákoník č. 89/2012 Sb. zakazuje i jakékoli jednání, které by vedlo k újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného (§ 2900). Při porušení tohoto zákonného zákazu se lze domáhat náhrady způsobené škody (podle § 2910). Škodu je zapotřebí vyčíslit, což může být např. u citové újmy problém.

I zde je možné požádat soud o vydání předběžného opatření, kauce 10 tisíc Kč platí i zde.

Přestupek

Uvedené jednání souseda by se dalo kvalifikovat jako přestupek. Přestupky řeší místní obecní úřad – městská část (přestupková komise). Projednávání se řídí zákonem o přestupcích 200/1990 Sb. V rámci přestupkového řízení se můžete domáhat i náhrady škody.

Tento postup je, dle mého názoru, ve Vaší situaci nejvhodnější. Oproti postupům cestou občanskoprávní soudní žaloby (body 1 a 2) máte tu výhodu, že neplatíte soudní poplatky, nevýhodou je ztráta kontroly nad vedením řízení.

V daném případě by se mohlo jednat o přestupky (zákon o přestupcích 200/1990 Sb.) podle:
§ 35 přestupek na úseku zemědělství (ochrana zemědělského půdního fondu) – pokuta až 3 tisíce Kč
§ 45 přestupek na úseku ochrany životního prostředí – pokuta až 10 tisíc Kč
§ 50 přestupek proti majetku – pokuta až 15 tisíc Kč

Přesné posouzení je na úvaze orgánu, který by přestupek projednával.

Problémem je zde opět prokazování závadného jednání. Někdy už jen samotné projednávání před přestupovou komisí zapůsobí na pachatele tak, že od jednání upustí, jindy ale může být účinek spíše opačný. Uvažte tedy, co lze ve Vašem případě čekat.

Česká inspekce životního prostředí

Můžete se také obrátit na Českou inspekci životního prostředí. Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny svěřuje tomuto orgánu řadu pravomocí k ochraně životního prostředí, včetně ukládání pokut. Inspekce je zejména oprávněna ukládat omezení či zákaz činnosti (§66), rozhodovat o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu (§86odst.1), či uložit jiný způsob kompenzace následků neoprávněného zásahu (§86odst.2). Případná zjištění inspekce pak navíc můžete použít jako podklady pro vymáhání škody v občanskoprávním řízení.

Dohoda

Nelze také opomíjet důvod, proč se vlastně soused škodlivého jednání dopouští. Možná by, spíše než právní cesta, pomohla dohoda se sousedem na odstranění příčiny jeho jednání. Právní cestu doporučujeme jen jako krajní řešení. Někdy ale dohoda možná není a pak nic jiného než právní cesta nezbývá.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty