Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak probíhá integrované povolování (IPPC)?

Vytvořeno dne 25. 7. 2011.

Obsah
 1. Žádost o vydání integrovaného povolení 
 2. Obsah žádosti 
 3. Účastníci řízení 
 4. Postup úřadu 
 5. Ústní projednání žádosti 
 6. Rozhodnutí o žádosti 
 7. Odvolání proti rozhodnutí 
 8. Správní žaloba

Některá zařízení, u nichž existuje vysoké riziko negativního vlivu na životní prostředí (např. slévárny, spalovny odpadu, velké skládky) potřebují pro svůj provoz tzv. integrované povolení.

V tomto integrovaném povolení se stanoví závazné podmínky k provozu takového zařízení a povolení nahrazuje vícero povolení, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů (v oblasti ochrany vod, ovzduší, přírody a krajiny apod.), které by jinak musel provozovatel zařízení získat jednotlivě.

Podmínky a proces integrovaného povolování upravuje především zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (dále ho budeme označovat jako „zákon o IPPC“).

Seznam zařízení, resp. činností, které podléhají integrovanému povolování, je uveden v příloze č. 1 zákona o IPPC.

Řízení o vydání integrovaného povolení je upraveno zákonem o IPPC v § 3 až § 13 a dále vyhláškou č. 288/2013 Sb., která stanovuje vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.

Integrované povolování je správním řízením, jeho účastníci (a za splnění podmínek § 7 zákona o IPPC i spolky – dříve občanská sdružení – viz níže) tak mají všechna práva účastníků správního řízení (tj. zejména nahlížet do spisu, navrhovat důkazy, vyjadřovat svá stanoviska, podávat námitky, odvolat se proti rozhodnutí).

Přečtěte si více o právech účastníků v správních řízeních. 

1) Žádost o vydání integrovaného povolení

Žádost o integrované povolení se podává buď ještě před zahájením územního řízení, v jeho průběhu, případně po jeho skončení, vždy však před vydáním stavebního povolení, protože integrované povolení je povinným podkladem pro stavební řízení. V případě, že dané zařízení vyžaduje integrované povolení a dosud jej nemá, nemůže stavební úřad vydat stavební povolení.

Formu žádosti upravuje § 3 zákona o IPPC. Žádost může být podána buď jen v elektronické podobě, nebo v listinné i elektronické podobě. Žádost podává provozovatel zařízení místně příslušnému krajskému úřadu. Výjimkou jsou provozy, u nichž se předpokládá výrazný negativní vliv na životní prostředí přesahující státní hranice. V takovém případě rozhoduje o vydání povolení Ministerstvo životního prostředí, konkrétně odbor posuzování vlivů na životní prostředí EIA a integrované prevence.

Provozovatel zařízení může úřad požádat o poskytnutí informace o předepsaných náležitostech žádosti a o vymezení zařízení v žádosti. Úřad mu pak musí takové informace před samotným podáním žádosti o povolení poskytnout. Řízení o vydání integrovaného povolení je zahájeno dnem, v němž byla žádost doručena úřadu, v případě podání v listinné i elektronické podobě je řízení zahájeno dnem, kdy byla úřadu doručena žádost v listinné podobě.

2) Obsah žádosti

Obsah žádosti o vydání integrovaného povolení stanovuje § 4 zákona o IPPC. Žádost musí mj. obsahovat popis zařízení, seznam zdrojů emisí a dalších vlivů na životní prostředí a charakteristiku stavu území (zejména popis stávající imisní situace), kde je nebo má být zařízení umístěno a nově také údaj o tom, zda provozovatel žádá o vydání integrovaného povolení před vydáním, nebo po vydání stavebního povolení, nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje.

Novelou v roce 2013 byl zaveden požadavek na doložení základní zprávy. Tu musí provozovatel zařízení k žádosti předložit, pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení. Její náležitosti jsou popsány v § 4a zákona o IPPC.

Úřad do 20 dnů od dne doručení žádosti ověří, zda žádost obsahuje všechny předepsané náležitosti. Pokud ne, úřad vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud v této lhůtě k doplnění žádosti nevyzve, považuje se žádost za úplnou.

3) Účastníci řízení

Účastenství v řízení o vydání integrovaného povolení vymezuje § 7 zákona o IPPC. Účastníky jsou

 1. vždy provozovatel zařízení
 2. vlastník zařízení, pokud není provozovatelem
 3. obec a kraj, na jejichž území je nebo má být zařízení umístěno
 4. spolky, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů a obce nebo kraje, na jejichž území může toto zařízení ovlivnit životní prostředí, ovšem pouze za předpokladu, že se jako účastníci písemně přihlásili úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti podle § 8 zákona o IPPC
 5. dále jimi mohou být tzv. dotčené osoby, tedy ti, kdo by jimi byli podle zvláštních právních předpisů, např. podle zákona o vodách, o lesích apod.

4) Postup úřadu

Postup úřadu po přezkoumání obsahu žádosti o vydání integrovaného povolení:

1) Dle § 8 odst. 1 zákona o IPPC úřad do 7 dnů ode dne, kdy žádost shledá úplnou, ji zašle k vyjádření 

 • všem účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal – ti se mohou vyjádřit do 30 dnů
 • příslušným správním úřadům, jejichž správní akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení – ty se mohou vyjádřit do 30 dnů
 • případně státu, jehož životní prostředí může být významně nepříznivě ovlivněno provozem zařízení (dále jen „dotčený stát“)

2)  Podle § 8 odst. 2 úřad současně informuje veřejnost a to tak, že ve lhůtě 7 dnů zajistí zveřejnění stručného shrnutí obsahu žádosti a informaci o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie. Veřejnost je informována prostřednictvím informačního systému integrované prevence, úřední desky krajského úřadu a úřední desky obce, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno.

3) Úřad a obec tyto informace vyvěsí na webovém portálu veřejné správy a na svých úředních deskách na dobu 30 dnů. V této lhůtě 30 dnů může každý zaslat úřadu své vyjádření či připomínky k žádosti. To znamená, že se k danému řízení může písemně vyjádřit i ten, kdo není účastníkem řízení podle § 7 zákona o IPPC. Takto podané připomínky musí být podle § 13 odst. 5 zákona o IPPC úřadem v plné míře vypořádány v odůvodnění rozhodnutí (tj. pokud je úřad zamítne, musí to řádně odůvodnit).

4) Úřad si také může vyžádat odborné vyjádření odborně způsobilé osoby k žádosti. Odborně způsobilá osoba je taková osoba, která prokáže odbornou způsobilost a je Ministerstvem životního prostředí zapsána do Seznamu odborně způsobilých osob. Odborně způsobilá osoba své vyjádření zašle úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržela. Krajský úřad vyjádření odborně způsobilé osoby do 5 dnů po jeho obdržení zveřejní po dobu 15 dnů na své úřední desce a prostřednictvím informačního systému integrované prevence.

5) Ústní projednání žádosti

Dle § 12 odst. 1 může úřad po obdržení všech požadovaných vyjádření nařídit k projednání žádosti ústní jednání (ústní jednání tedy neprobíhá vždy). Na ústní jednání musí úřad pozvat všechny účastníky řízení a dále může přizvat též odborně způsobilou osobu, Českou inspekci životního prostředí a příslušné správní úřady. Pokud o provedení ústního jednání požádá účastník řízení, úřad mu musí vyhovět.

Co se týče účasti veřejnosti na ústním projednání žádosti (případně možnosti se na něm k řízení vyjadřovat a podávat připomínky), zákon o IPPC nestanovuje, že by ústní jednání o žádosti mělo být veřejné. Podle § 49 (2) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je ústní jednání neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část jsou veřejné. V případě jednání o žádosti o vydání integrovaného povolení tak může být veřejnost účastna ústního jednání tehdy, jestliže tak určí příslušný krajský úřad nebo MŽP (podle § 49 správního řádu musí při určování veřejného ústního jednání dbát správní orgán na ochranu utajovaných informací a na ochranu práv účastníků, zejména práva na ochranu osobnosti, jakož i na ochranu mravnosti).

Zde je na místě zdůraznit, že veřejnost má právo účastnit se řízení prostřednictvím spolků (dříve občanských sdružení), které se do řízení přihlásí postupem podle § 7 zákona o IPPC, a mají tak následně postavení účastníka řízení se všemi jeho právy a povinnostmi.

6) Rozhodnutí o žádosti

Nakonec je úřad povinen rozhodnout o žádosti provozovatele o vydání integrovaného povolení, a to do 45 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření účastníků a příslušných správních úřadů, případně do 45 dnů ode dne obdržení odborného vyjádření odborně způsobilé osoby.

Pokud úřad zjistí, že záměr provozovatele zařízení uvedený v jeho žádosti nesplňuje zákonem dané požadavky, žádost o vydání integrovaného povolení zamítne. V opačném případě vydá integrované povolení.

Podle § 13 odst. 5 zákona o IPPC musí být součástí odůvodnění integrovaného povolení i vypořádání připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných účastníky řízení, příslušných správních úřadů, dotčeného státu, odborně způsobilé osoby a každého, kdo podal připomínky podle § 8 odst. 2 zákona o IPPC, a to v plném rozsahu.

7) Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí může podat pouze účastník řízení o vydání integrovaného povolení, nikoliv tedy veřejnost, která mohla na úřad zaslat pouze připomínky.

Postup pro podání odvolání se bude řídit § 81 až § 94 správního řádu.  

8) Správní žaloba

Rozhodnutí o odvolání mohou účastníci řízení napadnout u soudu do 2 měsíců od jeho doručení těmto účastníkům správní žalobou podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Podání žaloby však nemá samo o sobě odkladný účinek, vydané integrované povolení je proto až do případného zrušujícího rozhodnutí soudu platné a provozovatel může na jeho základě zařízení provozovat. O přiznání odkladného účinku je možné soud požádat.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty