Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

10 významných práv účastníka správního řízení

Vytvořeno dne 17. 11. 2018.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Pro účastníka správního řízení mají důležitý význam jeho práva, která mu umožňují v průběhu správního řízení účinně chránit své zájmy, případně zájmy veřejné. Jde zejména o následující procesní práva.

1) Právo být informován o zahájení řízení

Zahajuje-li se řízení na návrh, je navrhovatel povinen zpravidla již ve svém návrhu uvést účastníky budoucího řízení, pokud jsou mu známi. Stanovení úplného okruhu účastníků je však povinností správního orgánu. Ten je současně povinen oznámit zahájení řízení všem účastníkům, kteří jsou mu známi. Oznámení se většinou doručuje účastníkům osobně, tj. poštovní zásilkou a do vlastních rukou.

Pouze v některých případech lze účastníkům (1) oznámit zahájení řízení pouze prostřednictvím veřejné vyhlášky. (2)

2) Právo namítat podjatost úředních osob

Toto právo je časově limitováno. Účastník má povinnost vznést námitku podjatosti úřední osoby ihned, jakmile se o ní dozví. Vznese-li však námitku podjatosti později a správní orgán toto prokáže, nemusí být k jeho námitce přihlédnuto. (3)

3) Právo nahlížet do spisu

Toto právo platí i v případě, že je rozhodnutí již v právní moci. (4) S tím je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Pokud není účastník řízení zastoupen, má do spisu právo nahlížet také jeho podpůrce.

Čtěte také: 6 věcí, které byste měli vědět o nahlížení do spisu

4) Právo navrhovat důkazy

Do tohoto práva patří také činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. (5) Správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy; správní orgán buď důkazy přijme, nebo v konečném rozhodnutí uvede důvody, proč tak neučinil. Pokud se s takto navrženými důkazy správní orgán vůbec nevypořádá, jde o nesprávný úřední postup.

5) Právo účastnit se ústního jednání

Účastník musí být o jeho konání informován s nejméně pětidenním předstihem. (6) Účastník uvedený v § 27 odst. 1 správního řádu má kromě toho právo navrhnout, aby jednání bylo veřejné; správní orgán je povinen tomuto návrhu vyhovět s výjimkou případu, kdy by tím mohla být způsobena újma jiným účastníkům.

6) Právo vyjádřit se

Právo vyjádřit se má hned několik rozměrů. K probíhajícímu řízení může účastník kdykoliv vyjádřit své stanovisko, anebo se vyjádřit k podkladům před vydáním rozhodnutí, o čem by měl být správním orgánem poučen (7) a následně správní orgán ukončí shromažďování podkladů dalších. Po tomto ukončení by již podklady pro rozhodnutí neměly být dále doplňovány, v opačném případě musí správní orgán opět vyzvat účastníky k novému vyjádření. Účastníkovi je daná možnost vyjádřit se i k podanému odvolání protistranou.

7) Právo domáhat se ochrany před nečinností správního orgánu

Toto právo lze uplatňovat, pokud uplynula lhůta pro vydání rozhodnutí. (8) V rámci ochrany před nečinností se účastník dále může domáhat vydání tzv. mezitímního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci. (9)

8) Právo podat proti rozhodnutí opravné prostředky

Pokud rozhodnutí ještě nenabylo právní moci, lze proti němu podat odvolání (10), či rozklad.(11) Proti pravomocnému rozhodnutí se pak dá za určitých podmínek uplatnit obnova řízení (12), případně přezkumné řízení(13)

9) Právo podat proti rozhodnutí žalobu

Toto právo se řídí dle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Podmínkou je vyčerpání řádných opravných prostředků (odvolání, případně rozklad) a tvrzení, že došlo k porušení práv žalobce. Žalobu může účastník podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o odvolání.

10) Právo podat stížnost proti nevhodnému chování úředních osob

Lze podat stížnost proti postupu správního orgánu, proti němuž zákon neposkytuje jiný prostředek ochrany. (14)

Poznámky

(1) § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
(2) např. při řízení s velkým počtem účastníků - § 144 správního řádu nebo kde to stanoví zvláštní předpis – např. § 87 stavebního zákona; podle § 47 odst. 3 správního řádu však úřad může ve všech případech, kdy zahájení řízení oznamuje jinými způsoby, zároveň oznámení zveřejnit na úřední desce.
(3) § 14 odst. 2 správního řádu
(4) § 38 odst. 1 správního řádu
(5) § 36 odst. 1 správního řádu
(6) § 49 odst. 1 správního řádu
(7) § 36 odst. 3 správního řádu
(8) § 80 odst. 3 správního řádu – úprava lhůt pro vydání rozhodnutí je obsažena v § 71
(9) § 148 správního řádu
(10) § 81 a násl. správního řádu
(11) § 152 správního řádu
(12) § 100 a násl. správního řádu
(13) § 94 a násl. správního řádu
(14) § 175 odst. 1 správního řádu

Nadřazené kategorie:

Správní řízení

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta