Tisková zpráva

Brněnský Program zlepšování kvality ovzduší zrušen Nejvyšším správním soudem

Nejvyšší správní soud dnes rozhodl, že Program zlepšování kvality ovzduší, který pro Brno vydalo Ministerstvo životního prostředí, neplní svou zákonem danou funkci a musí být přepracován. Soud se tím přiklonil k důraznější ochraně zdraví obyvatel města před znečištěním, plynoucím zejména z automobilové dopravy. Jde o čtvrtý rozsudek stejného typu v řadě, tři předchozí se týkaly Ostravy, Prahy a Ústecka.

Zdůvodnění rozsudku zatím není k dispozici, nicméně hlavními výtkami, kterými se soud zabýval, je nekonkrétnost Programu, a tedy nejistota ohledně jeho výsledku. "Program by měl obsahovat konkrétní a daty podložená opatření sestavená specificky pro Brno. Měl by kvantifikovat jejich očekávané výsledky a zasadit je do časového rámce, aby bylo patrné, nakolik je účinný, ještě dříve než za čtyři roky, kdy skončí. To však Program vydaný pro Brno neobsahoval. Byl velmi nekonkrétní, a proto z něj ani nebylo zřejmé, zda povede k deklarovanému výsledku, případně kdy a jakým způsobem," vysvětluje nedostatky Programu právnička Petra Marie Giňová z organizace Frank Bold, jejíž advokáti zastupovali iniciátory soudního přezkumu programu, kterými byly brněnské spolky i jednotlivci. Opatření, která Program navrhuje, město může provádět i bez něj, MŽP by však zároveň mělo vypracovat Program nový, účinnější. Podle Petry Marie Giňové by měl obsahovat zejména harmonogram realizace jednotlivých opatření, který by umožnil jeho činnou kontrolu a revizi, a také vyčíslení očekávaného přínosu jednotlivých opatření za účelem jejich porovnání a prioritizaci opatření z hlediska účinnosti.

"Brněnská radnice ani stát zatím neberou problém s dopady kvality ovzduší na zdraví svých obyvatel vážně. Odpovídá tomu plytkost dokumentů, které jsou na obou úrovních přijímány. Hned za hranicemi - například ve Vídni nebo Berlíně - je koncepční přístup ke zlepšování kvality ovzduší samozřejmý již řadu let. Zhoršená kvalita ovzduší má fatální dopady nejen na naše zdraví, ale i zdraví nenarozených dětí,” dodává Hana Chalupská ze spolku Brnění, který byl jedním z navrhovatelů.

„Česká vláda se nezvládla účinně vypořádat se znečištěným ovzduším, ale naštěstí zafungovaly právní nástroje. Výsledkem by měl být nový program, který povede ke snížení znečištění na zákonnou mez, a to co nejdřív," říká Agnieszka Warso-Buchanan, právnička organizace ClientEarth.

Povinnost vydat Program pro zlepšování kvality ovzduší Ministerstvu životního prostředí vyplývá ze zákona na ochranu ovzduší, a to ve vztahu ke každé aglomeraci a zóně, kde jsou překračovány zákonné limity znečištění ovzduší. Program má za cíl zajistit snížení tohoto znečištění na alespoň zákonnou úroveň v co nejkratší možné době, a musí proto obsahovat dostatečně účinná opatření. Před svým vydáním byl připomínkován v rámci veřejné konzultace a bylo provedeno posouzení jeho vlivů na životní prostředí (tzv. SEA). Připomínky ke slabé účinnosti Programu ani závěry SEA však nebyly v dostatečné míře zohledněny, a proto navrhovatelé podali soudu návrh na jeho zrušení. Městský soud v Praze tento návrh zamítl, následovala kasační stížnost k Nejvyššími správnímu soudu, jejímž výsledkem je dnešní konečný rozsudek.

 

    

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.