Tisková zpráva

Brno: Stovky vážně nemocných ročně má na svědomí znečištěné ovzduší. Vina za polovinu astmatických záchvatů dětí padá na prachové částice

Společná tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví, Frank Bold, ClientEarth a DejchejBrno ze dne 25. července 2017

Brno, 25. července 2017 – Přes 600 hospitalizovaných pacientů pro vážné nemoci srdce a cév, více než 150 nemocničních příjmů pro dýchací onemocnění a kolem stovky předčasných úmrtí obyvatel Brna lze každý rok přičíst důsledkům znečištění brněnského ovzduší prachem. K takovému závěru došlo hodnocení zdravotních rizik, které dnes zveřejnilo Centrum pro životní prostředí a zdraví. (1)
 
Znečištění ovzduší v Brně po dlouhá léta překračuje limity stanovené zákonem i evropskou směrnicí o ovzduší. Proto v roce 2016 ministerstvo životního prostředí vydalo Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO), který by teoreticky měl vést ke splnění limitů do roku 2020. (2) Program ale za nerealistický a nedostatečný považuje skupina občanů Brna, která ministerstvo zažalovala u soudu s cílem, aby neefektivní program byl zrušen a nahrazen novým. (3) Žalující stranu zastupují právníci kanceláře Frank Bold s podporou ekologické právní organizace ClientEarth a za spolupráce Centra pro životní prostředí a zdraví.
 
„Znečištěné ovzduší představuje v současnosti ze všech faktorů životního prostředí v České republice největší ohrožení lidského zdraví. V posledních letech mělo znečištěné ovzduší v České republice na svědomí předčasné úmrtí více než 10 tisíc lidí ročně, převážně na nemoci srdce a cév. (4) Objednali jsme proto u zdravotního ústavu hodnocení zdravotních rizik vyplývajících ze znečištěného ovzduší pro obyvatele Brna, neboť běžně jsou dostupná data hlavně souhrnně za celé Česko“, uvedl MUDr. Miroslav Šuta, expert v oblasti zdravotních rizik z Centra pro životní prostředí a zdraví. (5)
 
„Aktuální hodnocení zdravotních rizik ukazuje, že více než 600 obyvatel Brna může být každý rok hospitalizováno pro vážná onemocnění srdce a cév, neboť jsou nuceni dýchat vzduch příliš znečištěný prachem. Kromě toho mají prachové částice v ovzduší na svědomí více než 160 nemocničních příjmů pro vážné nemoci dýchacího systému a téměř stovku předčasných úmrtí. Prachovým částicím v ovzduší lze také přičíst to, že více než 100 dětí ročně onemocní v Brně chronickou bronchitidou i zhruba 50% astmatických záchvatů u dětí. Obyvatelé Brna za rok ztratí skoro 750 tisíc tzv. dní s omezenou aktivitou (RAD), které lidé stráví na lůžku, mimo školu či práci nebo s jiným vážným omezením své normální činnosti. Brno bohužel dlouhodobě neplní ani platné limity, ani stávající hodnoty doporučované odborníky pro ochranu lidského zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom doporučuje zpřísnit politiku ochrany ovzduší, včetně zpřísnění limitů", dodal Šuta.
 
"Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro Brno je velmi obecný dokument, který nestanovuje plán, jak dosáhnout potřebného zlepšení ovzduší. Za posledních 10 let nedošlo v Brně v oblasti znečištění ovzduší škodlivými látkami z dopravy k podstatnému zlepšení a předchozí strategie neměly pro tuto oblast pozitivní dopad. Obáváme se, že ani v tomto případě tomu nebude jinak. Potřebujeme takový plán, který ochrání naše zdraví a nebude jen soupisem toho, co by se případně mohlo udělat pro čistější ovzduší," vysvětluje Hana Suchánková, jedna z žalujících občanek Brna a členka iniciativy Dejchej Brno. (3)
 
„Hlavním zdrojem znečištění ovzduší je v Brně doprava a klíčovým opatřením tedy musí být snížení jejího objemu v aglomeraci. To nepochybně vyžaduje především realizaci územně plánovacích opatření, která zajistí vyvedení alespoň části současného objemu tranzitní dopravy mimo území Brna a zároveň zaručí, aby do oblastí, kde již v současné době dochází k překračování imisních limitů, nebyly umisťovány nové dopravní stavby. Bez toho nebude možné dosáhnout zákonem stanoveného cíle programu,“ uvedla Kristína Šabová, právnička společnosti Frank Bold, (6) a dodala:“Program zlepšování kvality ovzduší pro Brno neobsahuje dostatečně konkrétní opatření, jejich časový plán, ani srozumitelné hodnocení jejich účinnosti, z nichž by bylo zřejmé, kdy a v důsledku jakých konkrétních opatření bude dosaženo stanovených hodnot limitů a zda se skutečně jedná o co nejdříve možný termín dosažení těchto zákonem stanovených hodnot. Z obsahu programu zároveň nevyplývá, proč ministerstvo zvolilo jako cílový termín rok 2020, ani zda k tomuto datu ke splnění může skutečně dojít. Z některých částí programu a z vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí naopak vyplývá, že ve vztahu k navrženým opatřením se nejedná o termín reálný."
 
„Podobně jako v jiných evropských metropolích je kvalita ovzduší v Brně tak špatná, že způsobuje zdravotní problémy jejím obyvatelům. Podpořili jsme proto tuto žalobu obyvatel Brna s cílem, aby úřady vypracovaly nový plán, který by v nejkratším možném čase skutečně vedl ke snížení znečištění pod úroveň stanovenou zákonnými limity", uvedl Ugo Taddei, právník mezinárodní ekologické organizace ClientEarth (7) a dodal: „Je vskutku politováníhodné sledovat, jak v celé EU zodpovědní činitelé selhávají při řešení tak zásadního problému, jakým je znečištění ovzduší. Lidé v celé unii mají právo na čistý vzduch. Ale pokud úřady v tomto ohledu selhávají, nebojíme se využít soudů, abychom toto jejich právo obhájili."

Poznámky pro editory:

(1) Podrobné hodnocení zdravotních rizik vyplývajících ze znečištění ovzduší prachovými částicemi zpracoval Zdravotní ústav sídlem v Ústí nad Labem na základě objednávky CpŽPZ.
(2) Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno (PZKO)
http://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi_brno_2016 <http://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi_brno_2016>
(3) Žaloby podala paní Hana Suchánková a spolek Brnění u Městského soudu v Praze. Brnění zastřešuje kampaň Dejchej Brno, lokální kampaň skupiny maminek, žijících v blízkosti II. městského okruhu v Brně. Prostřednictvím informování veřejnosti, veřejných akcí a jednání s radnicí usilují o prosazení konkrétních opatření pro ochranu ovzduší a tím i zdraví a životů obyvatel/ek Brna. Více na http://www.dejchejbrno.cz <http://www.dejchejbrno.cz/>
(4) Pro údaje za rok 2013 uvádí Evropská agentura pro životní prostředí přibližně 12 tisíc předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší jemným prachem (PM2,5) v České republice. Zdroj: European Environmental Agency (EEA): Air Quality in Europe – 2016 report
(5) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, jejíž aktivity se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Více na http://www.cpzpz.cz <http://www.cpzpz.cz/>
(6) Frank Bold je mezinárodní tým právníků, který se zabývá aktuálními společenskými výzvami. Více na www.frankbold.org <http://www.frankbold.org/>
(7) ClientEarth je mezinárodní nezisková ekologická právní organizace, která se zajímá o problemy znečišťování životního prostředí. Více na www.clientaerth.org<http://www.clientaerth.org/>

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika, Centrum pro životní prostředí a zdraví, tel.: 608 775 754, e-mail: miroslav.suta@centrum.cz
Mgr. et Mgr. Hana Chalupská, Dejchej Brno, tel. 731 181 990, e-mail: dejchejbrno@gmail.com
Mgr. Kristína Šabová, právnička, Frank Bold, tel. 720 565 672, e-mail: kristina.sabova@frankbold.org
Mgr. Michal Zablocki, tiskový mluvčí, ClientEarth, tel. +48 (0) 22 307 7150, e-mail: mzablocki@clientearth.org <mzablocki@clientearth.org> (anglicky, česky)

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.

Autor

Kristína Šabová

Právnička, aktuálně na rodičovské dovolené