Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Distribuční síť, která jde s dobou

Aktuálně

Současná distribuční síť na území České republiky nestačí současnému rozvoji obnovitelných zdrojů. Vyplývá to ze studie, kterou zpracovali experti z Frank Bold společně s platformou Fakta o klimatu.

Hlavní překážky

Infrastruktura nestačí ani současnému rozvoji obnovitelných zdrojů. Bariérou pro jejich novou výstavbu je také nedostatečná kapacita distribuční (případně i přenosové) soustavy. Ta je dimenzována na určité množství výroben, a pokud nedojde k jejímu posílení, může se vyčerpat a v dané lokalitě pak nebude možné připojovat nové obnovitelné zdroje. Pro žadatele je zároveň často obtížné získat transparentní a úplné informace o aktuální kapacitě sítě a možnostech budoucího připojení. Zvýšení kapacity sítě lze přitom dosáhnout jak „hardwarově“, tedy posílením samotného vedení, tak „softwarově“, tedy lepší optimalizací toků s využitím chytrého měření a řízení výroby a spotřeby, včetně zapojení akumulace. Rozvoji těchto funkcí sítě však brání chybějící legislativa. 

Změny v roce 2022 

Během roku 2022 se jednoznačně ukázalo, že je potřeba rychle posílit kapacitu sítě. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS získal významnou půjčku na posílení přenosové soustavy od Evropské investiční banky, která by měla umožnit připojení 2 GW nových zdrojů. ČEPS také chystá desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy, který by měl reflektovat budoucí potřeby sítě.

Co dál: zajistit hladké připojování nových obnovitelných zdrojů 

Kdo: ERÚ, provozovatelé distribučních soustav 

Kdy: co nejdříve

  • Prostřednictvím novely energetického zákona zajistit zvýšení transparentnosti připojování k přenosové a distribuční soustavě – stanovit povinnost provozovatelů těchto soustav poskytovat úplné a srozumitelné informace o aktuální volné kapacitě distribuční sítě i možnostech a podmínkách připojení nových zdrojů.

  • Provést audit kapacity distribučních soustav a přenosové soustavy, včetně zjištění plánovaných a vynaložených nákladů na její navýšení. Zajistit, že plány rozvoje elektrizační sítě jsou v souladu s cíli rozvoje obnovitelných zdrojů, které budou stanoveny v NECP a SEK. Vést jednání s provozovateli elektrizační sítě ohledně jejího rozvoje.

  • V rámci desetiletého plánu rozvoje přenosové soustavy prosadit plán jejího posilování, který umožní dosažení ambiciózního cíle OZE dle chystaného NECP a SEK.

Otevřít trh s energiemi novým hráčům, kteří mohou zajistit lokální výrobu elektřiny v době její lokální spotřeby, což méně zatěžuje síť (energetická společenství), nebo kteří mohou provozovateli sítě poskytovat podpůrné služby a flexibilitu (agregátor, akumulace energie). Viz část „Chytrá energetika“. 

V souladu s evropským Průmyslovým plánem Zelené dohody (Green Deal Industrial Plan) připravit půdu pro zelený průmysl v ČR – výrobu solárních panelů, baterií, střídačů a dalšího potřebného příslušenství.   

 

Text je součástí série představující kapitolu Kroky k rozvoji solární a větrné energetiky v ČR, která je součástí studie a jejíž autorkou je právnička Frank Bold Laura Otýpková. Čtěte také další části: 

 

Autor

Laura Otýpková

Právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie