ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jak chráníme vaše právo na kvalitní životní prostředí v řízeních o výjimkách pro uhelné elektrárny?

Aktuálně

Nové emisní limity pro uhelné elektrárny a další velká spalovací zařízení přijala Evropská komise v srpnu 2017. Sladit je s povoleními elektráren měly české krajské úřady nejpozději do 17. srpna letošního roku. Mnozí provozovatelé se však přísnějším podmínkám provozu pokusili uniknout a požádali o udělení výjimek. Vyhnuli by se tak zpřísnění limitů pro oxidy dusíku, oxid siřičitý a tuhé znečišťující látky i zcela novému limitu pro rtuť. Rozhodli jsme se proto řízení o těchto výjimkách účastnit a zastupovat v nich veřejný zájem na ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Docílili jsme zpřísnění výjimek ve většině řízení, kterých jsme se zúčastnili

V České republice požádalo o výjimku z nových emisních limitů 18 uhelných elektráren a tepláren. Zúčastnili jsme se celkem 16 řízení, která jsme vyhodnotili jako potenciálně nejškodlivější pro lidské zdraví a  životní prostředí. V těchto řízeních jsme podali celkem 40 vyjádření. Díky naší aktivní účasti české úřady ve většině případů přistoupily ke zpřísnění požadovaných výjimek oproti variantám, které požadovali provozovatelé. Konkrétně se nám prosazení přísnějších výjimek podařilo v 9 případech.

Mezi zpřísňující opatření patří konkrétně:

  • zkrácení doby trvání výjimky (v 5 případech),
  • snížení požadovaného emisního limitu (ve 3 případech),
  • stanovení postupně se snižujících emisních stropů ročních emisí (ve 3 případech),
  • povinný přezkum v polovině trvání výjimky (ve 3 případech),
  • stanovení závazného harmonogramu k dosažení nových emisních limitů (v 9 případech)

Zabránili jsme znečištění životního prostředí téměř jednou a půl tunou rtuti 

Česká republika je v současnosti čtvrtým největším znečišťovatelem rtutí v celé Evropské unii. Zároveň se řadí mezi země s největším spadem rtuti na čtvereční kilometr, přičemž 55 % z tohoto spadu pochází ze zdrojů na jejím území. Vzhledem k tomu a k vysoké nebezpečnosti rtuti pro lidské zdraví a životní prostředí je nutné zamezit každému nadbytečnému kilogramu rtuti vypouštěné do životního prostředí. Díky naší účasti v jednáních o výjimkách se podařilo zabránit znečištění životního prostředí nadbytečnými 1 446 kilogramy rtuti. 

Podpořte kvalitu životního prostředí

Největší část emisí, jejichž vypuštění jsme zabránili, pochází z Elektrárny Chvaletice. Její provozovatel původně žádal o výjimku ve výši 25 µg/m3 na dobu 8 let. Ministerstvo životního prostředí však na základě našich odvolání dobu trvání zkrátilo na 6 let a snížilo emisní limit na 23 µg/m3. Provozovatel navíc následně navrhl snížení provozu zdroje v době požadované výjimky. Kombinací těchto třech opatření by v období výjimky došlo ke snížení absolutních emisí rtuti o 1 262 kg.

Poskytli jsme bezplatnou právní podporu obcím a spolkům 

O zahájených řízeních jsme aktivně komunikovali s obcemi, které se nacházejí v blízkosti konkrétních uhelných elektráren. V případě zájmu jsme obcím poskytli odbornou právní podporu, která jim pomohla aktivně hájit jejich zájmy na ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Celkem jsme bezplatně pomohli 5 obcím. Zároveň jsme aktivně spolupracovali s environmentálními organizacemi, jako je Hnutí Duha, Greenpeace Česká republika, Zelená pro Pardubice nebo ostravské Čisté nebe. 

Nadále pomáháme ve  sporech o výjimky pro největší znečišťovatele rtutí 

Neslavné prvenství ve znečišťování ovzduší rtutí v České republice přísluší za rok 2020 Elektrárně Počerady. Podle výjimky, kterou Ministerstvo životního prostředí na základě našeho odvolání mírně zpřísnilo, by provozovatel elektrárny mohl v následujících 5 letech do životního prostředí vypustit o 1 251 kg rtuti více než v případě dodržení nového emisního limitu. Takové množství emisí rtuti může podle názoru odborníků způsobit škody na lidském zdraví a životním prostředí v hodnotě až 1,1 miliardy Kč. Kvůli nedostatečnému  zpřísnění výjimky proto podporujeme v pozici osoby zúčastněné na řízení žalobu, kterou za účelem zrušení výjimky s naší právní podporou podali Greenpeace Česká republika. 

Mezi největší znečišťovatele ovzduší rtutí se pravidelně řadí také Elektrárna Chvaletice. Té prvenství mezi českými znečišťovateli příslušelo v roce 2019. Ministerstvo životního prostředí výjimku pro Elektrárnu Chvaletice dvakrát zrušilo, avšak na konci letošního listopadu ji provozovateli zařízení nakonec udělilo. Provozovatel elektrárny tak může vypustit do životního prostředí přinejmenším 1 234 kg rtuti nad rámec emisí, které by vznikly v případě dodržení nových emisních limitů. Jelikož Ministerstvo v rozhodnutí o výjimce zároveň neomezilo objem výroby elektrárny, ze kterého vycházelo hodnocení žádosti o výjimku, mohou být absolutní emise z Chvaletic ve skutečnosti ještě mnohem vyšší. Za účelem zrušení výjimky proto ve spolupráci s environmentálními organizacemi připravujeme žalobu. 

V probíhajících sporech poskytujeme i nadále expertní právní podporu environmentálním organizacím a obcím s cílem zajistit dodržování zákona o integrované prevenci a požadavku na vysokou úroveň ochrany životního prostředí, která z něj vyplývá. Nic z toho bychom nemohli bez vaší pomoci. Budeme rádi, pokud se k nám připojíte a podpoříte kvalitu českého životního prostředí.