Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

MŽP zveřejnilo vyhodnocení vlivů

Aktuálně

Dne 4.11.2015 bylo zveřejněno vyhodnocení vlivů Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek Místek na životní prostředí. Jde o klíčový dokument, který určuje, jaká opatření budou mezi lety 2016 a 2020 na území Ostravska realizována za účelem snížení znečištění ovzduší.

Od této chvíle tedy může veřejnost předkládat svá vyjádření. Frank Bold připravuje vzorové připomínky a v nejbližší době je zveřejní. V horizontu maximálně měsíce se také bude konat veřejné projednání, kde bude mít každý možnost vyjádřit své podněty ústně. Veškeré podklady jsou dostupné v informačním portálu SEA. Zde bude uveřejněn i termín veřejného projednání.

Podle zveřejněného vyhodnocení vlivů na životní prostředí má dokument vážné nedostatky. Například MUDr. Eva Rychlíková ze Zdravotního Ústavu Ústí nad Labem, která zpracovávala hodnocení vlivů na veřejné zdraví mimo jiné upozorňuje, že “některá z navrhovaných opatření nemají dostatečnou oporu v současné legislativě (především v zákoně 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a v jeho prováděcích předpisech). Jejich plnění je tedy dobrovolné. Vzhledem k tomu, že jejich realizace bude pro dotčené subjekty velmi nákladná (a to i přes případnou možnost spolufinancování z národních nebo evropských fondů), lze předpokládat, že bez účinných legislativních nástrojů nebude možné jejich plnění vymáhat." To koresponduje s dlouhodobou výtkou Frank Bold, že Program neobsahuje časový plán implementace navržených opatření a není tak zřejmé, která opatření se budou kdy realizovat, což  mimo jiné znamená nemožnost kvantifikace jejich přínosu.

MUDr. Rychlíková rovněž považuje za opatření s poměrně významným pozitivním vlivem na snížení znečištění ovzduší zpřísňování podmínek provozu jednotlivých zdrojů. To bohužel často naráží na argument, že požadované změny provozu nejsou pro provozovatele ekonomicky přijatelné.  V souvislosti s tím MUDr. Rychlíková zdůrazňuje, že "zdravé životní prostředí je základním lidským právem a prioritním veřejným zájmem, ekonomická efektivita provozovatelů nikoliv." (viz vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, s. 155-164).

Ostrava patří mezi nejznečištěnější oblasti Evropy. "Překročit denní limit pro znečištění prachem je povoleno 35 dnů během roku. Podle údajů ČHMÚ monitorovací stanice Ostrava-Radvanice překročila denní limit 70krát už 1. listopadu a stanice Věřňovice dokonce 31. října," uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví. Proto je nezbytné, aby výsledná koncepce byla kvalitní.

Čtěte více o kauze: frankbold.org/resime/tema/trvale-znecisteni-ovzdusi