Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Porušování zákona o ekologické újmě při těžbě uhlí

Aktuálně

Severočeské doly, Vršanská uhelná a Severní energetická neplní povinnost finančně se zajistit pro případ tzv. ekologické újmy. Jedná se o desítky milionů korun, které by měly být uloženy stranou pro řešení akutních problémů - například zamoření vody a půdy při nehodě či jiné nenadálé události. To se v praxi neděje, těžaři povinnost neplní. To je výsledkem naší právní analýzy provedené pro Hnutí DUHA, na jejímž základě byl podán podnět k prošetření k České inspekci životního prostředí. Hnutí DUHA o tom informuje v této tiskové zprávě.

Těžební činnost spadá mj. do režimu zákona o ekologické újmě. Podle § 14 zákona o ekologické újmě je provozovatel povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů podle tohoto zákona. Jde především o náklady na preventivní a nápravná opatření pro případ ekologické újmy. Provozovatelé mají povinnost pro tento účel provést hodnocení rizik. Z tohoto posouzení rizik je potom patrné, jaká má být výše finančního zajištění. Finanční zajištění nemusí zajišťovat provozovatel, který svou činností může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 mil. Kč, nebo který má certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN EN ISO 14000 nebo dle Programu EMAS18 (nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace).

V ČR jsou čtyři společnosti provozující povrchovou těžbu hnědého uhlí.

  • Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., podle výroční zprávy v roce 2012 po analýze rizik vytvořila fond dle zákona o ekologické újmě. V roce 2017 bylo v tomto fondu 30 mil Kč. Tato společnost tedy povinnosti dle zákona o ekologické újmě plní.
  • Vršanská uhelná, a.s., Severní energetická a.s a Severočeské doly, a.s., dle údajů uvedených v účetních závěrkách a výročních zprávách v letech 2008-2017 (tedy o účinnosti zákona o ekologické újmě) nejsou registrovány v programu EMAS nebo dle normy ISO 14 000 ani žádné skutečnosti nenasvědčují tomu, že by zahájily jakékoli kroky k získání těchto certifikací. Tyto společnosti zároveň dle účetních výkazů nezřídily fond dle zákona o ekologické újmě.