Poradna

Nadřazené kategorie: Korupce a transparentnost,

Jak získat informace o dotacích a jak oznámit jejich nesprávné použití?

Vytvořeno dne 18. 7. 2018 — Aktualizováno dne 15. 7. 2021.

Obsah

Dozvěděli jste se o dotaci, která byla použita na něco jiného, než by měla, nebo že její příjemce nesplňuje podmínky pro přidělení dotace? Máte podezření na zneužití dotace a chcete se dozvědět o konkrétní dotaci více?

V tomto manuálu se dočtete, kde najít o jednotlivých dotacích informace a jak můžete nesprávné použití dotace napadnout.

Jak získat o dotaci informace?

Zjistit více informací o zadání a využití konkrétní dotace je důležité pro posouzení, zda byla konkrétní dotace nesprávně použita. Až tyto informace zjistíte, doporučujeme na ně odkázat, pokud se rozhodnete dotaci napadnout.

Základní informace najdete na internetu

Informace o dotacích zjistíte nejjednodušeji prostřednictvím webových stránek jejich poskytovatelů. Poskytovatelem dotace může být:

 • krajský úřad,
 • obecní úřad,
 • Evropská unie,
 • ministerstva,
 • účelové dotační státní fondy.

O dotacích poskytovaných Evropskou Unií se dozvíte na portálu DotaceEU.cz. Informace o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu ČR naleznete na webových stránkách jednotlivých ministerstev, pod která spadají i jednotlivé dotační státní fondy jako například Státní fond životního prostředí ČR nebo Státní fond na podporu kultury ČR.

Na které dokumenty se zaměřit?

Některé ze zásadních dokumentů jsou veřejné, jiné ne.

Na webových stránkách poskytovatele dotace se doporučujeme zaměřit na následující dokumenty:

 • Výzva k podávání projektů je základním dokumentem, ze kterého se dozvíte o konkrétní dotaci více.  Z výzvy zjistíte, kdo je poskytovatelem dotace, a uděláte si předběžnou představu o možném obsahu smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výzva však sama o sobě závazná pro příjemce není. Rozhodující jsou až podmínky ve smlouvě nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Pravidla poskytování dotací daného poskytovatele určují obecné podmínky poskytování dotací pro všechny dotace. Tato pravidla se však mohou lišit podle jednotlivého poskytovatele. Jak nahlásit jejich porušení se dozvíte níže.

Dotace je možné získat buďto smlouvou o poskytnutí dotace nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace. Tyto dokumenty jsou pro jednotlivé dotace zcela zásadní, neboť obsahují konkrétní podmínky jejich poskytnutí (například zda je dotace určená pouze pro fyzické osoby, nebo jen některé typy právnických osob, co lze a nelze hradit z dotace). Pouze někteří poskytovatelé (například Ministerstvo vnitra) zveřejňují tyto dokumenty na internetu. Většinou ale zveřejněné nejsou.

Můžete si však tyto dokumenty vyžádat dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.[1] Návod, jak podat podle tohoto zákona žádost, naleznete v našem manuálu Kompletní průvodce právem na informace. Využít můžete náš vzor Žádost o informace.

Jak oznámit nesprávné použití dotace

Pokud zjistíte, nebo máte podezření, že příjemce používá dotaci v rozporu se smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace, máte následující možnosti:

Obraťte se na poskytovatele dotace

Pokud to uznáte vzhledem k situaci za vhodné, můžete podat podnět přímo k subjektu, který dotaci poskytl. Poskytovatel dotace může provést šetření, zhodnotit situaci a v případě nesprávného použití vyzvat příjemce k nápravě, nebo dotaci úplně odejmout.[2]

Na prošetření podnětu nemáte právní nárok, a je tak na poskytovateli dotace, jak s vaším podnětem naloží. Z toho důvodu se snažte co nejlépe popsat skutečnosti, ve kterých spatřujete nesprávné použití dotace.

Můžete podat podnět finančnímu úřadu

Podnět finančnímu úřadu přichází v úvahu, pokud příjemce dotace porušil nebo porušuje podmínky stanovené pro příjemce dotace (definované ve smlouvě nebo v rozhodnutí o poskytnutí dotace). Porušení těchto podmínek je považováno za porušení rozpočtové kázně, které postihuje ze zákona mj. právě finanční úřad.[3]

Finanční úřad poté může rozhodnout, že příjemce dotace musí část dotace vrátit.[4]

Jak podat podnět a jeho vzor naleznete v našem manuálu Podávání podnětů podle správního řádu.

Pokud byla dotace poskytnuta na veřejnou zakázku, můžete se obrátit na Úřad na ochranu hospodářské soutěže

Vaše postavení se liší podle toho, jestli jste se účastnili výběrového řízení na veřejnou zakázku nebo nikoliv.

Pokud jste se výběrového řízení neúčastnili, můžete jednoduše podat podnět, ve kterém popíšete, v čem nezákonné počínání spatřujete. ÚOHS pak může provést své šetření jakožto dozorový orgán podle zákona o zadávání veřejných zakázek.[5]

Na prošetření však v tomto případě nemáte právní nárok a je na ÚOHS, jak s vaším podnětem naloží. Podnětem můžete dosáhnout také toho, že ÚOHS z moci úřední zahájí řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.[6] Na jeho základě může ÚOHS zrušit zadávací řízení, pokud již proběhlo. Může také zakázat plnění smlouvy o poskytnutí dotace.

Pokud se nacházíte v postavení potenciálního dodavatele veřejné zakázky, tj. v rámci řízení o veřejné zakázce jste nabízeli poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací a postupem zadavatele vám vznikla škoda, máte privilegované postavení. Máte právo svým písemným návrhem zahájit řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.[7] Podmínky návrhu popisuje zákon o zadávání veřejných zakázek.[8]

Další informace o tom, jak se bránit nesrovnalostem při poskytnutí veřejné zakázky, se dočtete v našem manuálu Zadávání veřejných zakázek – Jaká pro něj platí pravidla a jak ho kontrolovat.

U dotací poskytnutých z evropských strukturálních fondů, se můžete obrátit na OLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) řeší podezření u dotací, které byly poskytnuté ze strukturálních fondů EU (např. z Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Na OLAF se můžete obrátit online, anonymně, a to v kterémkoliv unijním úředním jazyce (tedy i česky). K ohlášení podvodů naleznete více na stránkách OLAFu.

Po podání podnětu ho OLAF zanalyzuje a vyhodnotí, zda vidí důvod věc hlouběji prošetřit. Následně rozhodne o zahájení vyšetřování nebo odložení podnětu. O výsledku můžete být informováni. Pokud o to stojíte, doporučujeme tento požadavek spolu s vaší adresou do podnětu napsat.

Pokud v průběhu vyšetřování OLAF dojde k závěru, že došlo k podvodu, vydá stanovisko, ve kterém vyzve konkrétní orgány (orgány EU, nebo úřady/agentury členských států EU), aby učinili konkrétní opatření k nápravě tohoto stavu.

Můžete podat trestní oznámení

Závažné zneužití dotace můžete být vyhodnoceno i jako trestný čin.  Trestné činy, které v této oblasti připadají v úvahu, shrnuje následující tabulka:

Trestný čin

Kdo se ho dopustí?

Zneužití pravomoci úřední osoby[9]

úřední osoba (úředník poskytovatele), který

 • protizákonně rozhodne o přidělení dotace (př. dotaci přidělí příjemci, který pro přidělení dotace nesplňuje podmínky), a
 • způsobí tím úmyslně příjemci dotace neoprávněný prospěch

Dotační podvod[10]

příjemce dotace, který

 • záměrně uvede v žádosti o dotaci nepravdivé nebo neúplné informace,
 • nějaké podstatné údaje zamlčí
 • dotaci použije k jinému účelu, než k jakému mu byla poskytnuta 

Návod, jak napsat trestní oznámení, naleznete v našem manuálu Jak podat trestní oznámení?. Využít můžete náš vzor Trestní oznámení.

[7] Tamtéž.

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty