Poradna

Nadřazené kategorie: Územní plánování,

Co je to územní plánování?

Vytvořeno dne 4. 1. 2013 — Aktualizováno dne 23. 12. 2021.

Obsah

K tomu, aby orgány veřejné správy (stát, kraje nebo obce) využily co nejefektivněji svoje území, musí ho rozčlenit a určit, k čemu bude každá část území sloužit. Orgány veřejné správy dbají na to, aby zajistily potřeby občanů a zároveň ochránily přírodu a kulturní hodnoty území. Proces, ve kterém orgány určují, jak bude území vypadat a k čemu bude sloužit, se nazývá územní plánování.

Tento manuál slouží jako obecný přehled o tom, co je to územní plánování. Dozvíte se v něm, kdo územní plánování provádí a proč je potřebné. Manuál obsahuje stručný přehled jednotlivých nástrojů, které úřady v procesu územního plánování využívají.

Do územního plánování se může zapojit kdokoliv z veřejnosti. Obecné informace k čemu a jak se můžete vyjadřovat si můžete přečíst v manuálu Jak se zapojit do územního plánování. Účasti na územním plánování obce se pak věnuje manuál Jak se podílet na plánování obce.

Územní plánování určuje podobu území

Územní plánování je proces, ve kterém orgány veřejné správy závazně určují, k čemu bude území složit a jak ho budou využívat. Při územním plánování orgány koordinují, ve kterých částech území se bude v budoucnu stavět a které naopak před výstavbou ochrání. Obce například určí, na kterých pozemcích bude v budoucnu stát škola nebo park, kde vystaví průmyslovou zónu nebo kudy povede silnice či obchvat.

Územní plánování slouží k tomu, aby stát spolu s obcemi a kraji zajistil, že území našeho státu se bude efektivně a udržitelně využívat a rozvíjet. Vedle hospodářských a sociálních potřeb člověka se zohledňuje i ochrana přírody, krajiny a další zájmy. Stát, obce a kraje dbají na to, aby podpořily udržitelný rozvoj svého území a vyhověly potřebám současné i budoucí generace.

Výsledkem procesu územního plánování je, že orgán veřejné správy vydá závazný dokument. Tyto dokumenty se nazývají nástroje územního plánování. Územní plánování se provádí na několika úrovních a v každé z nich vydávají orgány veřejné správy jiný druh nástroje územního plánování:

Úroveň

Nástroj územního plánování

Celá ČR

 

Politika územního rozvoje

Územní rozvojový plán

Kraj

Zásady územního rozvoje

Obec

Územní plán

Obec, kraj nebo vojenský újezd

Regulační plán

Mezi jednotlivými nástroji územního plánování existuje hierarchie. Nástroj územního plánování vyšší úrovně (tedy regulující větší území) je závazný pro nástroje nižních úrovní. Například územní plán obce musí být v souladu s tím, co obsahují zásady územního rozvoje. Politika územního rozvoje stojí na pomyslném vrcholu a je závazná pro všechny zbývající nástroje územního plánování.

Některé obce zpracovávají vedle územního plánu také regulační plán. Regulační plán je oproti územnímu plánu podrobnější a přesně vymezuje, k čemu bude jaký pozemek obce sloužit.[1]

Každá stavba musí být v souladu s tím, co stanovují nástroje územního plánování. Nelze například postavit průmyslovou zónu na pozemcích, které obec vybrala pro stavbu školy. Soulad s nástroji územního plánování však nestačí. Jde pouze o základní podmínku. Stavebník, který chce stavbu realizovat, musí podat žádost ke stavebnímu úřadu o vydání potřebných povolení (nejčastěji územní rozhodnutí a stavební povolení). V některých případech musí stavebník získat i souhlasné závazné stanovisko EIA nebo jiné povolení.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, co je potřeba k povolení stavby, můžete si přečíst náš manuál Zapojte se do povolování stavby nebo záměru.

K čemu slouží politika územního rozvoje?

Politika územního rozvoje je nástrojem územního plánování, který koordinuje rozvoj území celé České republiky. Vzhledem k tomu, jak velkého území se politika územního rozvoje týká, je její obsah velmi obecný. Úřady, které připravují nižší nástroje územního plánování (zásady územního rozvoje, územní plán), ji musí respektovat. Soud dovodil, že jediným přípustným důvodem pro odchýlení se od politiky územního rozvoje by byla její faktická nerealizovatelnost. Nestačí tedy, že je úřad přesvědčen o tom, že existuje vhodnější řešení.[2]

Politika územního rozvoje například vymezuje, na kterých plochách stát plánuje vybudovat dálnice, kudy povedou hlavní plynovody a které oblasti vyžadují při územním plánování specifický přístup.

Politiku územního rozvoje zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj. Následně ji pak schvaluje vláda.[3] Každé čtyři roky musí Ministerstvo pro místní rozvoj předložit zprávu o tom, jak politiku územního rozvoje uplatňuje. K návrhu této zprávy může veřejnost podávat připomínky, a to ve lhůtě, kterou určí Ministerstvo (nejméně 30 dnů).[4] Abyste se o připravované zprávě dozvěděli včas, doporučujeme Vám sledovat úřední desku Ministerstva pro místní rozvoj. Podrobnější informace o zapojení veřejnosti do přípravy politiky naleznete v našem souhrnném manuálu Jak se zapojit do územního plánování?

Na základě zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje vláda může rozhodnout o tom, že politika neodpovídá současným potřebám a Ministerstvo ji musí zaktualizovat.

Pokud vás zajímá, co aktuální politika územního rozvoje obsahuje, podívejte se na web Ministerstva pro místní rozvoj. Kromě aktuální politiky územního rozvoje, zde naleznete také starší zprávy o jejím uplatňování. Od 1. září 2021 platí její čtvrtá aktualizace.

Co je to územní rozvojový plán?

Územní rozvojový plán je stejně jako politika územního rozvoje nástrojem územního plánování, který se týká území celé České republiky. Navazuje na politiku územního rozvoje a podrobněji upravuje, jak bude území celé republiky vypadat.

Územní rozvojový plán zpracovává stejně jako politiku územního rozvoje Ministerstvo pro místní rozvoj.[5]

Co upravují zásady územního rozvoje?

Zásady územního rozvoje jsou nástrojem územního plánování, který upravuje celé území kraje. Zásady řeší, jakým způsobem bude kraj svoje území využívat. Přihlíží přitom k specifickým podmínkám území, k jeho vlastnostem, struktuře osídlení, charakteru krajiny apod.

Zásady územního rozvoje například určují, kde kraj plánuje vybudovat velké průmyslové zóny nebo kudy povedou rozsáhlé silniční obchvaty.

Zásady územního rozvoje pořizuje krajský úřad v rámci své přenesené působnosti. Pořizování, tedy vypracovávání, zásad územního rozvoje je výkonem státní správy. Návrh zásad územního rozvoje poté krajský úřad předloží zastupitelstvu kraje. Zastupitelstvo kraje rozhodne o tom, jestli zásady schválí či nikoliv. O schválení rozhoduje zastupitelstvo již v rámci své samosprávy, v samostatné působnosti. Pokud zastupitelstvo zásady schválí, následně je vydá opět v rámci samostatné působnosti.[6]

Jednou za čtyři roky předkládá krajský úřad zprávu o tom, jak zásady územního rozvoje kraj uplatňuje.[7]

Co řeší územní plán?

Územní plány upravují, k čemu bude sloužit území v rámci jednotlivých obcí. V územním plánu naleznete detailní popis toho, jak obec plánuje uspořádat svoje území. Vymezuje například, ve které části obce můžete vystavět rodinné domky, kde se bude nacházet průmyslový areál nebo kudy povedou v obci komunikace.

Územní plán pořizuje obvykle obecní úřad obce s rozšířenou působností.[8] Pořizovat ho může i obecní úřad obce, kde pracují úředníci, kteří splňují požadavky pro územně plánovací činnost.[9] Územní plán úřad pořizuje v rámci přeneseného výkonu státní správy. Návrh územního plánu následně obecní úřad předkládá zastupitelstvu obce, které rozhoduje, zda územní plán schválí a následně vydá. Zastupitelstvo územní plán schvaluje a vydává již v rámci své samosprávy, tedy samostatné působnosti. [10]

Do územního plánování vaší obce se můžete zapojit. Abyste zjistili, jak na to, můžete si projít náš manuál Jak se podílet na plánování obce.

K čemu slouží regulační plán?

Regulační plán slouží jako detailní plánovací dokument pro určité území obce nebo kraje. Jeho obsah je podrobnější než obsah jiných nástrojů územního plánování. V regulačním plánu orgán určuje, k čemu v budoucnu využije konkrétní pozemky.

Regulační plán v určitých případech nahrazuje územní rozhodnutí, které povoluje, abyste na pozemku umístili stavbu, abyste pozemek rozdělili, změnili způsob jeho využití apod. V případě, že obec vydala regulační plán, už tedy neprobíhá územní řízení.[11]

Regulační plán vydává zastupitelstvo obce nebo kraje. V případě, že regulační plán koriguje území vojenského újezdu, zpracovává ho Ministerstvo obrany.


 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty