Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak se bránit obtěžování kouřem?

Vytvořeno dne 27. 9. 2012.

Obtěžování kouřem může být nepříjemné zejména v zimním období. Zmíněnou otázku řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Zdroje znečištění ovzduší

Podle zákona se zdroje znečištění ovzduší dělí na stacionární zdroje (např. teplárny, elektrárny, kotle atd.) a zdroje mobilní (např. automobilová a jiná doprava). Spalovací zdroje se zařazují do skupiny podle jejich jmenovitého tepelného příkonu, tedy podle míry jejich vlivu na kvalitu ovzduší.  

Povinnost zdržet se obtěžováním kouřem

Povinnost neobtěžovat nikoho kouřem mají provozovatelé všech spalovacích zdrojů znečištění ovzduší bez rozdílu jejich velikosti (tedy jak provozovatelé např. výrobny koksu, čerpací stanice, tak i provozovatelé/vlastníci kotlů určitých k vytápění rodinných domů). Tato povinnost vyplývá z § 17 odst. 1 písm. b) ve spojení § 4 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Co to je přípustná tmavost kouře?

Přípustná tmavost kouře je upravena vyhláškou č. 415/2012 Sb. Ministerstva životního prostředí o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Způsob zjišťování tmavosti kouře probíhá podle § 10 vyhlášky za použití tzv. Ringelmannovy stupnice, která sestává z 6 čtvercových polí tvořených pravoúhlou sítí černých čar o tloušťce a hustotě sítě na bílém podkladě odpovídající vymezeným šesti stupňům tmavosti kouře. Ringelmannova stupnice je následující

a) stupeň 0 odpovídá 0 % černé barvy na bílém podkladě s definovanou odrazivostí světla 80 %,
b) stupeň 1 odpovídá 20 % černé barvy na bílém podkladě,
c) stupeň 2 odpovídá 40 % černé barvy na bílém podkladě,
d) stupeň 3 odpovídá 60 % černé barvy na bílém podkladě,
e) stupeň 4 odpovídá 80 % černé barvy na bílém podkladě,
f) stupeň 5 odpovídá 100 % černé barvy na bílém podkladě.

Podle § 11 této vyhlášky je přípustná tmavost kouře dodržena, pokud průměrná tmavost kouře není tmavší než stupeň 2. Je-li tedy vypouštěný kouř tmavší než stupeň dvě, dochází k překročení přípustné míry znečišťování a k porušování povinností na základě zákona o ochraně ovzduší.

Kdo projednává nadměrnou tmavost kouře?

Dle § 22 zákona o ochraně ovzduší „v případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo povolením provozu, jsou inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny uložit provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy.“

Za nedodržování stanovené tmavosti kouře je možné uložit peněžité sankce:

  • pro fyzické osoby do výše 50 000 Kč (§ 23 odst. 1. písm. c) v souvislosti s § 23 odst. 2. písm. a) a § 24 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší) - projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, kterému lze podat podnět, pokuty vybírá a vymáhá celní úřad;
  • pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby až do výše 10 000 000 Kč. (§ 25 odst. 1. písm. h) v souvislosti s § 25 odst. 7 písm. a) a § 26 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší) - projednává Česká inspekce životního prostředí (u zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, může projednávat i obecní úřad s rozšířenou působností), pokuty vybírá a vymáhá celní úřad.

Jak řešit situaci krok za krokem

1. Nejdříve je třeba pokusit se identifikovat zdroj kouře a jeho provozovatele.

2. Obrátit se na příslušný orgán veřejné správy, kterými jsou pro provozovatele-fyzickou osobu obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro provozovatele-právnickou osobu či podnikatele Česká inspekce životního prostředí (viz § 22 zákona o ochraně ovzduší).

3. Za nedodržování povinností, které bylo zjištěno ve správním řízení, se ukládají opatření k nápravě a pokuty (§ 22 a násl. zákona o ochraně ovzduší).

4. Soukromoprávní možností ochrany je tzv. sousedská žaloba. Takovouto žalobou je možné domáhat se povinnosti zdržet se všeho, co působí, že imise vnikají na pozemek souseda v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Tato možnost obrany je v režimu soukromého práva a proto se dá uplatnit i v případě, kdy jsou dodrženy stanovené emisní limity. Zároveň však platí, že jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen (emisní limity). Jestliže však zvolíme tuto cestu obrany, je nutné si uvědomit, že žalobce nese důkazní břemeno. Musí si opatřit důkazy jako např. odbornou studii, příp. svědectví. Za tímto účelem je možné obrátit se přímo na autorizovanou osobu, která jinak provádí měření dle zákona o ochraně ovzduší, nebo na Společenstvo kominíků ČR, jež je pověřenou právnickou osobou, která vykonává některé činnosti při zjišťování znečištění. Také je možné spolupracovat s některým ze soudních znalců v tomto oboru. Bohužel je ovšem nutné počítat s tím, že soudní spor může trvat v řádech měsíců, resp. zpravidla i let.

Pokud se jedná o otevřená ohniště

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích na území obce, při porušení této obecně závazné vyhlášky se můžete obrátit na obecní úřad s oznámením přestupku (porušení OZV je přestupkem dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty