Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Může obec zakázat spalování nevhodných materiálů?

Vytvořeno dne 27. 9. 2012.

Možná i ve vaší obci se potýkáte s tím, že někteří sousedé používají v zimě k topení plasty, pneumatiky a jiné materiály, při jejichž spalování dochází k vypouštění jedovatých zplodin do ovzduší, nadměrné tvorbě kouře nebo nadměrnému zápachu.

Podejte podnět Inspekci nebo obecnímu úřadu

Pokud tomu tak je, můžete podat podnět:

  • v případě, že zákon nedodržuje fyzická osoba, která nepodniká, typicky soused, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

  • v případě, že zákon takto porušuje podnikatel nebo právnická osoba (např. obchodní společnost) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo České inspekci životního prostředí (ČIŽP). (1)

Tyto orgány jsou v souladu se zákonem o ochraně ovzduší oprávněny prověřovat, zda byla dodržena přípustná tmavost kouře a zda jsou spalována jen paliva určená ke spalování a mohou ukládat pokuty nebo opatření k nápravě.

Přimějte obec vydat obecně závaznou vyhlášku

Spalování paliv, která způsobují znečištění ovzduší, může obec také zakázat obecně závaznou vyhláškou. Přímo zákon jí umožňuje upravit vyhláškou podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích nebo takové spalování zakázat. (2)

Podle Ústavního soudu (3) však může zakázat i spalování jiných materiálů. Obec totiž pro vydání obecně závazné vyhlášky podle tohoto nálezu nepotřebuje zákonné zmocnění (tj. není nutné, aby možnost vydat takovou vyhlášku přímo upravoval zákon). Čtěte, jaká další pravidla musí obec při vydání vyhlášky splnit.

Obecně závaznou vyhlášku musí schválit zastupitelstvo obce. Vydání vyhlášky může obci navrhnout kdokoli. Iniciovat vydání vyhlášky můžete např. sepsáním petice nebo navržením bodu na zasedání zastupitelstva. Čtěte více o tom, jaké nástroje využít při komunikaci s obcí.

Jak může znít formulace zákazu v obecně závazné vyhlášce?

Zákaz spalování materiálů, které nejsou palivy, může být formulován např. takto:

  • Na území města B. se zakazuje spalovat tuhé, kapalné a plynné materiály, které nejsou určeny jako topné médium pro výrobu tepla (je zakázáno spalovat plasty všeho druhu, polystyrény, směsné odpady atd.).
  • Na území města B. se zakazuje spalovat v kotlích média, pro které nebyly tyto kotle konstruovány. (Topné médium musí být uvedeno v manuálu pro užívání kotle.)
  • Na území města B. je zakázáno spalovat topná média na výrobu tepla v kotlích, která nemají atest o ekologickém spalování používaného média.

Pokuta za porušení vyhlášky

Za porušení obecně závazné vyhlášky může obecní úřad či přestupková komise uložit pokutu. fyzické osobě, která nepodniká, do výše 30 tisíc korun.

Poznámky

(1) Pokud je zákon výše uvedeným způsobem porušován v zařízení uvedeném v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vede řízení o pokutě a nápravném opatření Inspekce. V ostatních případech je může vést buď Inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. Viz ustanovení § 22 odst. 1, § 24 odst. 1 a § 26 odst. 4.
(2) Ustanovení § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
(3) Nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 6/08 (dostupný na stránkách Ústavního soudu

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty