Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Právní nástroje ochrany ovzduší

Vytvořeno dne 9. 9. 2016.

Základním kamenem české právní úpravy ochrany ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Klíčovými pojmy tohoto zákona jsou znečišťování (emise) a znečištění (imise). (1) Těm je potřeba předcházet a snižovat jejich stávající úroveň. Zákon o ochraně ovzduší za tím účelem poskytuje hned několik právních nástrojů.

Důležité změny do oblasti ochrany ovzduší v České republice přinesla evropská legislativa, zejm. Směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (tzv. Air Quality Directive). Z nejdůležitějších opatření přijatých na základě této směrnice lze jmenovat např. povinnost přijetí Programu zlepšování kvality ovzduší pro oblasti, kde dochází k překračování limitů znečištění.

Přípustné hodnoty znečištění – co je ještě povoleno?

Je zřejmé, že znečišťování jako takové nemůžeme z hodiny na hodinu zcela zakázat. Proto se postupuje cestou postupného omezování znečištění za současné podpory investic do ekologičtějších technologií.

 

Slovníček důležitých pojmů:

Imisní limity – definují přípustnou úroveň znečištění určitými látkami ve venkovním prostředí. Jsou stanoveny zákonem a jejich přehled naleznete např. zde.

Emisní limity – definují přípustnou úroveň znečišťování, která musí být dodržena na každém komínovém průduchu nebo výduchu do ovzduší. Konkrétní emisní limity jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování.

Emisní stropy – definují maximální povolenou míru znečišťování stanovenou pro stacionární zdroj, skupinu stacionárních nebo mobilních zdrojů, provozovnu nebo vymezené území.

Přípustná tmavost kouře – zjišťuje se na základě tzv. Ringelmannovy stupnice a je dodržena, pokud průměrná tmavost kouře není tmavší než stupeň 2 ze šesti stupňů této stupnice (stupeň 0 – stupeň 5).

Stacionární zdroj znečištění – nepohyblivé zdroje, např. elektrárny či domácí kotle.

Mobilní zdroj znečištění – pohyblivé zdroje, zejm. dopravní prostředky.

Programy zlepšování kvality ovzduší

V případě, že na určitém území dochází k překračování stanovených imisních limitů, musí Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s krajským nebo obecním úřadem zpracovat Program zlepšování kvality ovzduší. Program zlepšování kvality ovzduší poté vydává formou opatření obecné povahy a nejméně jednou za 3 roky jej musí aktualizovat. (2)

Do procesu přípravy programu zlepšování kvality ovzduší se může zapojit každý. Návrh programu zlepšování kvality ovzduší musí být zveřejněn na úřední desce minimálně po dobu 15 dní a kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto programem dotčeny, k němu může uplatnit písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. (3) Námitku proti návrhu programu zlepšování kvality ovzduší může podat pouze provozovatel stacionárního zdroje, u kterého byl při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší identifikován významný příspěvek k překročení imisního limitu.

Proti přijatému programu se nelze odvolat. Lze ale zahájit přezkumné řízení, a to nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti programu. (4) Přípustný je také soudní přezkum programu, a to na základě návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části. (5) Návrh může podat ten, kdo tvrdí, že byl programem zlepšování kvality ovzduší zkrácen na svých právech – typicky se bude jednat o zkrácení práva na podnikání nebo práva vlastnického, pokud bude navrhovatelem provozovatel zdroje, nebo práva vlastnického, práva na ochranu zdraví či práva na příznivé životní prostředí, pokud bude navrhovatelem osoba domáhající se výraznějších opatření za účelem dosažení imisního limitu.

Co dělat v případě podezření na překračování stanovených limitů?

Povinnost dodržovat stanovené limity a neobtěžovat nikoho kouřem mají provozovatelé všech spalovacích zdrojů znečištění ovzduší bez rozdílu (tedy nejen provozovatelé významných zdrojů znečištění, ale i vlastníci kotlů určených k vytápění rodinných domů). (6) Ať už vás tedy obtěžuje kouřem soused nebo máte podezření, že stanovené emisní limity nedodržuje nedaleká továrna, můžete se bránit.

Podnět ke kontrole

Především máte možnost obrátit se s podnětem na orgán oprávněný kontrolovat dodržování povinností provozovatelů stacionárních zdrojů znečištění. Tím je v případě nepodnikajících fyzických osob příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a v případě právnických osob a podnikajících fyzických osob Česká inspekce životního prostředí (avšak některé z těchto případů může projednat také obecní úřad obce s rozšířenou působností). (7)

Tyto orgány jsou oprávněny uložit provozovateli opatření ke zjednání nápravy, a pokud toto opatření provozovatel neprovede, pak mohou vydat i rozhodnutí o zastavení provozu příslušného zdroje znečištění. Kromě toho mohou provozovateli uložit pokutu.

Za účelem provedení kontroly musí provozovatel stacionárního zdroje znečištění umožnit pověřeným osobám přístup k tomuto zdroji i k jeho příslušenství. Tato povinnost se v případě důvodného podezření z porušování povinností při ochraně ovzduší týká i provozovatelů zdrojů umístěných v domech a bytech. (8) 

Sousedská žaloba

Vedle toho lze na provozovatele, který vás nadměrně obtěžuje emisemi nebo kouřem, podat také sousedskou žalobu. Každý vlastník se totiž podle ustanovení občanského zákoníku musí zdržet toho, aby jakékoli imise (mezi nimi i prach, kouř a pach) vnikaly na cizí pozemek, pokud k tomu dochází v míře nepřiměřené místním poměrům a způsobem podstatně omezujícím obvyklé užívání pozemku. Proti takovému zásahu se lze bránit žalobou a požadovat, aby se vlastník zdroje znečištění nebo kouře zdržel činnosti, která přivádí imise na sousedův pozemek. Jsou-li ale imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích (pokud se při provádění provozu nepřekračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen). (9)

Úspěšnost sousedské žaloby se neodvíjí od překračování zákonem stanovených limitů, ale posuzuje se podle toho, zda jde o rušení nepřiměřené místním poměrům a zda toto rušení podstatě omezuje obvyklé užívání pozemku. Jestliže však zvolíme tuto cestu obrany, je nutné si uvědomit, že žalobce nese důkazní břemeno. Na podporu svých tvrzení je žádoucí opatřit si důkazy jako např. odbornou studii, autorizované měření nebo svědectví. Je také nutné počítat s tím, že soudní spor může mít dlouhé trvání.

Lze regulovat spalování v otevřených ohništích?

Také obce mohou dílčím krokem přispět k ochraně ovzduší. Mají možnost regulovat, jaké materiály budou spalovány v otevřených ohništích, a to vydáním příslušné obecně závazné vyhlášky. O tom, jak se zasadit o vydání takové vyhlášky, se více dočtete v našem dalším manuálu.

Hájíme právo dýchat čistý vzduch: aktivity Franka Bolda.

Zajímavé informace a mapy k aktuálnímu stavu znečištění ovzduší naleznete na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

Poznámky:

(1) § 3 a násl. zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
(2) § 9 zákona o ochraně ovzduší
(3) § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(4) § 173 odst. 2 správního řádu, § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší
(5) § 101a a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
(6) § 17 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší
(7) § 22 zákona o ochraně ovzduší
(8) Od 1. 1. 2017 je účinná novela zákona o ochraně ovzduší, která zakotvuje v § 17 odst. 2 povinnost fyzických osob umožnit pověřeným kontrolujícím osobám vstup do obydlí.
(9) § 1013 a § 1042 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Na tvorbě tohoto manuálu se podílela stážistka Alena Chaloupková.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty