Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak mohou občané řešit neudržované pozemky?

Vytvořeno dne 20. 7. 2011 — Aktualizováno dne 4. 12. 2020.

Obsah

Víte o pozemku, který je značně zanedbaný, zaplevelený, nevzhledný, ohrožuje zdraví osob, nebo na něm dochází k používání nepovolených pesticidů? Chcete zjednat nápravu? V tomto manuálu naleznete možnosti řešení různých situací neudržovaných pozemků

Vlastník má právo nakládat se svým majetkem dle svého uvážení

Právní řád nám na několika místech ukazuje, jak se nesmí vlastník pozemku chovat a jak by měl pozemek vypadat. Nesmíme však při čtení tohoto manuálu zapomínat, že vlastník o svém pozemku může v rámci zákona svobodně rozhodovat a že taková rozhodnutí mohou znamenat pokles ceny či atraktivity pozemku a zároveň být v souladu se zákonem. V případě, že chcete s vlastníkem pozemku jednat, ale neznáte jeho osobní údaje, využijte katastr nemovitostí, kde bezplatně zjistíte údaje o vlastnících jednotlivých pozemků.

Na pozemku se vyskytují škodlivé organismy a rostliny…

Zákon o rostlinolékařské péči[1] ukládá vlastníkům pozemků povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Seznam těchto škodlivých organismů naleznete v seznamu ministerstva zemědělství na rostlinolékařském portálu.

…nebo jsou využívány k jejich odstranění nepovolené prostředky

K ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům lze používat pouze povolené přípravky, prostředky a zařízení, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí.[2] Povolené přípravky, prostředky a zařízení naleznete v registru přípravků na ochranu rostlin na internetových stránkách ministerstva zemědělství. Všechny ostatní přípravky, insekticidy (přípravky určené k hubení hmyzu) a herbicidy (pesticidy určené k hubení plevelů), jsou zakázány.

Co dělat, když domluva s vlastníkem nebo uživatelem pozemku ve výše uvedených případech nepomáhá?

Pokud jsou snahy o domluvu marné, podejte podnět obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, aby v souladu se zákonem o rostlinolékařské péči zkontroloval, jak vlastník pozemku plní povinnosti stanovené mu tímto zákonem, a v případě zjištěných nedostatků uložil jejich odstranění nebo pokutu. Zároveň nezapomeňte požádat o vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo s Vaším podnětem naloženo.

Obecní úřad může uložit odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě a je oprávněn také ukládat pokuty. V případě, že je obecní úřad nečinný, podejte k vašemu krajskému úřadu žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podle našeho manuálu.

Pozemek narušuje vzhled obce

Vlastník nebo uživatel pozemku, který neudržuje čistotu a pořádek a narušuje tím vzhled obce, se dopouští přestupku[3]. Je důležité si uvědomit, že požadavky na vzhled obce se liší v průmyslové zóně od vilkové čtvrti. Současně ne každá nečistota a nepořádek na pozemku bude naplňovat znaky přestupku. Kupříkladu krátkodobé umístění stavebního materiálu nebo suti z probíhající stavby či rekonstrukce zpravidla není důvodem k potrestání.

Pokud se nemůžete dohodnout s vlastníkem nebo uživatelem pozemku na nápravě, podejte podnět obecnímu úřadu k prošetření přestupku[4]. Využijte k tomu náš vzor. Více o problematice podnětů se dozvíte v našem manuálu Podávání podnětů podle správního řádu.

Pozemek ohrožuje zdraví

Vlastník pozemku je povinen počínat si tak, aby nedošlo na jeho pozemku k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného a jeho pozemek takovou újmu nezpůsobil.[5] O porušení této povinnosti se může jednat například, když vznikne například nebezpečí hrozícího sesuvu půdy z nedostatečně zpevněného pozemku nebo při zranění osoby na neoploceném pozemku, které způsobily střepy na pozemku.

Pokud nepostačí domluva s vlastníkem pozemku, můžete podat žalobu na uložení opatření k odvrácení hrozící újmy[6]. Jako žalobce musíte prokázat, že vám hrozí vážná škoda.[7] Vážným ohrožením se rozumí ohrožení zdraví a života osoby, ale také majetku. Nebezpečí nemusí být bezprostřední, ale mělo by být zřejmé, že k vzniku škody dojde v budoucnosti. Tuto žalobu můžete podat, pokud újma hrozí přímo vám, nikoliv například za svého souseda. V žalobním návrhu se domáhejte toho, aby bylo žalovanému uloženo opatření k odvrácení hrozící újmy. Pozor, jinak se bude postupovat, pokud újma již vznikla a dále nehrozí, nebo pokud chcete, aby se žalovaný určité činnosti zdržel.[8]

Rušivé vlivy ze sousedních pozemků

Právo rovněž myslí na případy, kdy stav pozemku nebo činnost na něm provozovaná obtěžuje uživatele či vlastníky sousedních pozemků. Cílem je zaručení pokojného a nerušeného obvyklého užívání pozemku.

Každý je povinen snášet rušivé vlivy z obyčejného užívání sousedního pozemku, jestliže podstatně neomezují obvyklé užívání jeho pozemku nebo stavby na něm umístěné. Při stanovení toho, zda jde o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům, hraje významnou roli uvážení soudu.

Rušivými vlivy neboli imisemi ze sousedního pozemku mohou být nadměrný hluk, prach, případně i šíření plevele. Řadí se sem ale i obtěžování včelami, vnikání drobných zvířat, přelétání míčů, nebo dokonce extrémní případy nahlížení do soukromí, například pořizování videozáznamu.

Obranou proti narušení pokojného užívání pozemků je tzv. sousedská žaloba, kterou se žalobce může domáhat, aby bylo žalovanému uloženo zdržet se jednání, kterým imise vznikají, nebo aby bylo uloženo obnovení původního stavu, jestliže již vznikla škoda. To platí i v případě, že vlastník pozemku sám imise aktivně nezpůsobuje, ale vznikají-li kvůli jeho nečinnosti.

Soud na váš návrh a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může uložit vlastníkovi pozemku také povinnost pozemek oplotit[9], je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu vašeho vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků. Více o tom, jak a kdy podat tuto žalobu se dočtete v našem manuálu Sousedské vztahy.

Obsah poradny není aktualizován podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Na aktualizaci obsahů pracujeme.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty