Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Integrované povolování (IPPC): Co je to a jak probíhá?

Vytvořeno dne 25. 7. 2011 — Aktualizováno dne 7. 7. 2022.

Obsah

Zařízení, u kterých hrozí, že budou mít závažný negativní vliv na životní prostředí, podléhají řadě povolovacích procesů. Aby provozovatelé mohli začít provozovat zařízení jako např. spalovny odpadu, elektrárny, velké skládky nebo chemičky, musí získat integrované povolení. Integrované povolení je vydáváno podle zákona o integrované prevenci (IPPC)[1] a stanovuje závazné podmínky provozu zařízení tak, aby jeho vliv na životní prostředí jako celek byl co nejmenší.

Proč je integrované povolení integrované, jaké provozy ho musí získat a který úřad IPPC provádí? V tomto manuálu se dočtete základní informace o integrovaném povolení. Vysvětlíme vám také, kdo se může stát účastníkem řízení o vydání integrovaného povolování.

Co je to integrované povolení?

Integrované povolení je povolení, které stanovuje závazné podmínky provozu zařízení s ohledem na ochranu životního prostředí jako celku. Tyto podmínky se týkají všech relevantních složek životního prostředí (tedy např. vody, půdy, ovzduší nebo živých organismů), na které může mít provoz zařízení negativní dopad. Při stanovování podmínek musí být splněny požadavky zvláštních předpisů vztahujících se k životnímu prostředí jako je např. zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší nebo zákon o odpadech.

Povolení se vydává v jednom řízení, proto mluvíme o integrovaném povolení. Tohle jednotné správní řízení nahrazuje řadu řízení a povolení podle jiných zákonů (např. povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, povolení k vypouštění odpadních vod nebo závazný posudek orgánu veterinární správy vydávaný jako podklad ve stavebním řízení u staveb určených k chovu zvířat). Bez integrovaného povolení by investor musel získat každé povolení podle těchto zvláštních zákonů jednotlivě.

To, že se posuzování všech vlivů integruje do jednoho řízení, má předejít tomu, aby se znečištění přenášelo z jedné složky životního prostředí do druhé. Zařízení by proto mělo používat nejlepší dostupné techniky (můžete se setkat i se zkratkou BAT – Best Available Techniques), tzn. nejúčinnější dostupné techniky z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Nejlepší dostupné techniky na evropské úrovni obsahují referenční dokumenty (zkratka BREFReference Document on Best Available Techniques), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy.[2]

Které provozy musí získat integrované povolení?

Seznam zařízení, resp. činností, které podléhají integrovanému povolování, najdete v příloze č. 1 zákona o IPPC. Je jich celá řada. Patří mezi ně např.:

 • spalování paliv,
 • zpracování železných i neželezných kovů,
 • výroba cementu a vápna,
 • výroba skla či keramiky,
 • nakládání s odpady nebo
 • chov hospodářských zvířat ve větším množství.

Kdo integrované povolení vydává a kdy?

O žádosti o vydání integrovaného povolení rozhoduje krajský úřad (dále už budeme mluvit jenom o úřadu). Výjimkou je, pokud se jedná o zařízení, jehož provoz by mohl významně negativně ovlivnit životní prostředí jiného státu. V takovém případě bude o vydání povolení rozhodovat Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo zároveň rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím krajského úřadu, vykonává státní dozor nad úřady a provádí v oblasti integrované prevence metodickou činnost.

Řízení o vydání integrovaného povolení nemá v rámci povolování záměru s možným negativním dopadem na životní prostředí pevně dané místo. Zákon totiž výslovně neříká, kdy má investor žádost o integrované povolení podat. Může tak udělat ještě před zahájením územního a stavebního řízení, v jejich průběhu, případně až po jejich skončení. Důležité je, že práva ze stavebního povolení nelze vykonávat dříve, než integrované povolení nabyde právní moci. Investor tedy může začít stavět až poté, co je integrované povolení pravomocné a již jej není možné napadnout odvoláním.[3]

Jak je řízení o vydání integrovaného povolení zahájeno?

Řízení o vydání integrovaného povolení je zahájeno dnem, kdy byla žádost o vydání povolení doručena úřadu.

Žádost musí mimo jiné obsahovat:[4]

 • Popis zařízení.
 • Seznam zdrojů emisí a dalších vlivů na životní prostředí.
 • Popis opatření, která mají snížit negativní vlivy na životní prostředí.
 • Návrh podmínek provozu (o těch následně rozhodne úřad).
 • Charakteristiku stavu území (zejména popis stávající imisní situace, tedy úrovně znečištění ovzduší), kde je nebo má být zařízení umístěno.

Kdo jsou účastníci řízení o vydání integrovaného povolení?

Účastníkem řízení o vydání integrovaného povolení je vždy:

 • Provozovatel zařízení.
 • Vlastník zařízení, pokud se nejedná o totožnou osobu s provozovatelem.
 • Obec a kraj, na jejichž území je nebo má být zařízení umístěno.

Další subjekty se mohou stát účastníky řízení, pokud se písemně přihlásí úřadu do 8 dní ode dne, kdy zveřejnil žádost na své úřední desce:

 • Obce nebo kraje, na jejichž území může zařízení ovlivnit životní prostředí.
 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů.[5] Pokud se tedy chcete k plánovanému záměru vyjadřovat v rámci řízení o vydání integrovaného povolení, doporučujeme založit spolek. Jak na to se dozvíte v našem manuálu Jak správně založit spolek. Můžete využít i náš Chytrý nástroj k založení spolků.

Dále mohou být účastníky tzv. dotčené osoby. Dotčenými osobami jsou ti, kdo by byli účastníky řízení podle zvláštních právních předpisů (např. v řízení podle zákona o vodách, zákona o ovzduší nebo zákona o lesích).[6] Nejsme si vědomi toho, že by některý ze zvláštních předpisů upravoval účast veřejnosti nad rámec vyjmenovaných subjektů.

Jako účastník máte řadu možností, jak v průběhu řízení hájit svoje zájmy. Více o právech účastníků řízení se dočtete v našem manuálu 10 významných práv účastníka správního řízení.

Více o tom, jak můžete (zejména jako účastník řízení) ovlivnit proces integrovaného povolování, se dozvíte v našem manuálu Jak se můžete zapojit do integrovaného povolování?


[1] IPPC je mezinárodní zkratka pro integrované povolování: Integrated Pollution Prevention and Control.

[2] Odborný překlad dokumentů zajišťuje Ministerstvo životního prostředí.Error! Hyperlink reference not valid.

[6] Za zvláštní předpis se v tomto případě nepovažuje správní řád. Účastenství se tedy není možné domáhat pouze na základě toho, že účastníkem řízení podle správního řádu je každá osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2011, čj. 1 As 43/2011–53).

Obsah poradny není aktualizován podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Na aktualizaci obsahů pracujeme.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty