Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jak mohou standardy pro reporting pomoct firmám s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku

Aktuálně

Změna klimatu je zásadní problém, který si žádná firma nemůže dovolit ignorovat. Podle Zelené dohody pro Evropu se má EU stát klimaticky neutrální do roku 2050, což přináší rizika a příležitosti nebývalého rozsahu pro všechna hospodářská odvětví. Pro úspěch a přežití firem se tak stává zcela nezbytným, aby své obchodní modely sladily s bezemisní budoucností. K tomu potřebují vytvořit plány, jak přechodu na udržitelné fungování dosáhnout. S jejich přípravou mohou firmám pomoct nové standardy EU pro reportování dat o udržitelnosti.

Podle plánů EU je pro tranzici ekonomiky potřeba nasměrovat jeden bilion eur ročně do udržitelných aktivit, polovina z těchto investic půjde od soukromých investorů. Analyzovaným evropským společnostem se v nedávné studii CDP podařilo identifikovat 1,22 bilionu eur v nízkouhlíkových obchodních příležitostech, což je šestinásobně více, než kolik byly odhadované investiční náklady. Strategické plánování a reporting dat v této oblasti mají tedy zásadní význam pro budoucnost firem. Nicméně výzkum Alliance for Corporate Transparency zaměřený na klimatický reporting 300 jihoevropských a středoevropských společností z rizikových odvětví ukazuje nízkou kvalitu zveřejňování plánů na přechod ke klimaticky neutrální ekonomice. V České republice má vědecky podložený klimatický cíl pouze jedna z jedenácti analyzovaných společností. Informace o posouzení dlouhodobých rizik (tzv. “forward-looking information”) a údaje o plnění strategických cílů včetně dosahování pokroku ve svých plánech nezveřejňuje dokonce žádná z českých firem.

Pomoct můžou firmám nové evropské standardy pro reportování, které mají doplnit směrnici o reportingu o udržitelnosti (více o nové směrnici se dočtete v tomto článku). Standardy vyjasní, jak o přechodu na bezemisní ekonomiku reportovat, jak provádět analýzu scénářů, a hodnotit rizika, příležitosti a výsledky firem.  

Analýza rizik a příležitostí je pro firmy klíčová

Plány přechodu jsou základem firemních strategií, jak přispět k transformaci Evropy na klimaticky neutrální kontinent. Firmy mají dvě cesty, jak toho dosáhnout. Za prvé, společnosti potřebují eliminovat své vlastní přímé a nepřímé emise a odstavit činnosti škodlivé pro životní prostředí. Za druhé, společnosti mohou rozvíjet obchodní aktivity, které umožňují transformaci ekonomiky, například v oblasti obnovitelné energie, ekologické dopravy, udržitelného stavebnictví, IT a financí.

Hlavní prvky, které společnosti, investoři, pojišťovny a banky musí ve svých transformačních plánech vzít v úvahu, jsou následující:

 • Cíl snížení emisí skleníkových plynů, který pokrývá celkové emise společnosti (finanční společnosti by se měly zaměřit na uhlíkovou stopu svých investic)

 • Akční plány pro krátkodobý (2025/2030), střednědobý (2035/2040) a dlouhodobý (2050) horizont, včetně plánů pro hlavní zdroje emisí 

 • Cíl pro investice do vývoje nebo přímo vývoj produktů a služeb, které významně přispívají k předcházení anebo zmírňování dopadů změny klimatu nebo k dalším cílům taxonomie EU

 • Alokace kapitálu, včetně kapitálových plánů na nové udržitelné aktivity a na úpravu nebo vyřazení škodlivých činností

 • Metriky (finanční společnosti musí poskytnout odpovídající ukazatele týkající se dopadů jejich aktiv)

Pro schopnost firem definovat smysluplnou strategii je také zásadní, aby rozuměly rizikům a příležitostem souvisejícím s klimatickou změnou. Zejména firmy z rizikových odvětví potřebují provést komplexní analýzu, aby pochopily, co je čeká. Díky analýze rizik a příležitostí budou pak moct upřednostnit správné investice a přilákat kapitál pro přechod na klimaticky neutrální model. 

Jak firmám pomohou standardy EU?

Aby firmy mohly identifikovat a reportovat relevantní údaje, potřebují si vyjasnit klíčové prvky reportingu, metodiky a ukazatelů výkonnosti. Tato potřeba je ještě větší vzhledem k tomu, že investoři a banky sledují své strategie s přechodem k udržitelné ekonomice v rámci stanoveného nařízení o zveřejňování informací v odvětví finančních služeb (SFDR) a kritérii taxonomie, která budou účinná od 1. ledna 2022 (více o tomto tématu se dočtete zde). Současné mezery v legislativě pro reporting firem by měly pokrýt standardy, které vzniknou v návaznosti na směrnici o reportingu o udržitelnosti (CSRD).

Nové standardy EU mohou pomoct firmám tím, že stanoví jasná kritéria ve čtyřech oblastech: 

 • Plány přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice. Standardy mohou vyjasnit, co přesně je myšleno cílem klimatické neutrality (“net zero”), a to včetně aktivit a typů emisí, které zahrnuje, a informací, jež by měly společnosti reportovat.

 • Základní klimatické scénáře a nástroje pro analýzu scénářů. Standardy by měly pomoct firmám určit, jaké klimatické scénáře mají použít pro analýzu a hodnocení rizik.

 • Metriky pro posuzování rizik a příležitostí. Zatím není vyjasněné, co přesně mají firmy reportovat o rizicích a příležitostech. Standardy mohou poskytnout specifické indikátory, kterými se firmy budou řídit.

 • Sektorově specifické metodiky výpočtu intenzity emisí skleníkových plynů a uhlíkové stopy. Jak ukázal výzkum Alliance for Corporate Transparency, metodiky používané firmami pro složitější ukazatele se velmi liší a je potřeba je sjednotit.

I kvůli současným nedostatkům je pro firmy obtížné zajistit, aby měl jejich reporting o udržitelnosti dostatečný výhled do budoucna a byl dost detailní a sladěný s cíli Pařížské dohody. Vyjasnění reportovacích standardů EU pro oblast klimatu v těchto čtyřech oblastech firmám zásadním způsobem pomůže zorientovat se v jejich vlastní transformaci ke klimaticky neutrální ekonomice. 

Původní článek v nezkrácené verzi v angličtině pod názvem Climate transition plans: How EU standards can help companies to focus on the right data připravil Frank Bold jako součást pravidelného měsíčního seriálu o nefinančním reportingu. Více zde.

České verze článků seriálu Frank Bold o reportování o udržitelnosti (nefinančním reportingu):

 • První díl zmiňuje hlavní témata plánované reformy směrnice o nefinančním reportingu.
 • Druhý díl se věnuje strategickému přístupu k udržitelnosti ve firmách a souvisejícímu reportingu.
 • Třetí díl se zaměřuje na spojitost Taxonomie, a legislativy pro investory (SFDR) a firmy (CSRD) a vysvětluje, že standardy pro firmy jsou nezbytným chybějícím článkem skládanky.
 • Čtvrtý díl se týká plánů přechodu firem na klimaticky neutrální ekonomiku.
 • Pátý díl se věnuje roli malých a středních podniků v nadcházejícíh legislativních změnách reportingu o udržitelnosti.
 • Šestý díl vysvětluje, co je to systém due diligence, proč je pro firmy důležitý a jaké změny chystá EU. 
 • Sedmý díl prezentuje výsledky nových studií, které ukazují benefity ESG reportingu.
 • Osmý díl vysvětluje proces tvroby standardů pro reporting o udržitelnosti a popisuje obsah prvního prototypu pro reporting klimatických údajů.