Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství

Aktuálně

Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní připravuje nový energetický zákon. Zatím je známý pouze jeho věcný záměr, je ale jisté, že zákon upraví komunitní výrobu energie. Měl by umožnit aktivním spotřebitelům společné investice do obnovitelných zdrojů energie, sdílení a prodej elektřiny tak, aby se stali plnoprávnými účastníky trhu. Právě k tomu slouží spotřebitelům energetická společenství či komunity.

Energetická společenství jsou v praxi velmi rozmanitá - mohou vznikat na úrovni bytových domů, čtvrtí, sídlišť i obcí, a věnovat se řadě činností - od výroby elektřiny přes její skladování až po poskytování flexibility sítě.

Energetický zákon musí odrážet evropské právo

Právní úprava komunitních výroben elektřiny v České republice vyjde především z požadavků evropské směrnice o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, která upravuje tzv. “občanská energetická společenství” a směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která zavádí “společenství pro obnovitelné zdroje”. V současnosti se už lidé mohou sdružit do spolků, nebo třeba družstev, a společně investovat do výroben elektřiny a bateriových úložišť, sdílet elektřinu a prodávat přebytky. Současná právní úprava ale není v souladu s evropskými směrnicemi, protože jim nezaručuje působení na trhu s elektřinou na rovném základě s ostatními. 

Energetické společenství si svou formu vybere

Podle věcného záměru nové právní úpravy chce Ministerstvo průmyslu a obchodu zavést definici “energetického společenství”, která splní požadavky evropského práva. Mělo by jít o právnickou osobu založenou na dobrovolném členství, jejímž hlavním cílem nebude tvorba zisku a. Jako nejvhodnější právní forma pro energetické společenství se tak jeví spolek nebo družstvo. Konkrétní právní forma energetického společenství však závisí na volbě každého státu. 

 Z návrhu vyplývá, že výběr konkrétní právní formy společenství bude na jeho členech. Stát se jím však nemůže nadace nebo nadační fond, protože nejsou založeny na členském principu. Nelze využít ani společenství vlastníků jednotek, protože z něj nelze vystoupit, aniž by došlo k dispozici s bytovou jednotkou - podle ministerstva tedy chybí dobrovolnost členství. 

Vlastní lokální distribuční soustava

Z evropské směrnice vyplývá, že záleží na členských státech, zda umožní energetickým společenstvím provozovat lokální distribuční soustavu (LDS). Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém věcném návrhu jasně říká, že této možnosti využije. To je dobrá zpráva pro energetická společenství, protože možnost zřízení vlastní LDS na úrovni bytového domu nebo sídliště může pro energetickou komunitu znamenat významné úspory za energii. 

Kdy se dočkáme právní úpravy komunitní výroby energie?

Právní rámec, který by umožnil energetickým společenstvím účast na trhu za rovných podmínek s ostatními subjekty, by měl být podle evropské směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů přijat nejpozději do poloviny roku 2021. Zatím však ještě neznáme ani návrh paragrafového znění nového energetického zákona Vzhledem k délce legislativního procesu je tak velmi pravděpodobné, že ministerstvo lhůtu pro transpozici evropského práva nestihne.

Příprava podpory komunitní energetiky z Modernizačního fondu

Ministerstvo nyní připravuje pravidla pro rozdělování peněz z Modernizačního fondu. Jedná se o 120-150 mld. Kč natransformaci energetiky. Část z nich by měla být určena právě na podporu komunitní energetiky. Podporu na jednotlivé projekty bude možné čerpat již od roku 2021. Je otázka, jak přesně budou podmínky pro její poskytování nastaveny vzhledem k tomu, že zákonný rámec komunitní energetiky zatím chybí.

Autor

Laura Otýpková

Právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie