Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Vláda schválila 56 miliard na rozvoj regionů. Podpoří také zeleň a lepší využívání vody

Aktuálně

V pondělí 11. ledna 2021 schválila vláda Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 2021 a 2022. Jde o peníze z operačních programů z rozpočtového období 2014 - 2020. Následovat bude i schvalování programů pro období 2021 - 2027.

Budování modrozelené infrastruktury

K podporovaným činnostem, takzvaným kartám aktivit, patří i “Rozvoj a podpora systémů zeleně a hospodaření s vodou ve městech”. Cílem těchto opatření, ke kterým budou vypsány dotační tituly, je v obecné rovině zvýšení odolnosti měst a obcí vůči změně klimatu. Předběžně je na tato opatření vyčleněno 2,128 miliardy korun. Konkrétně budou podporována opatření na zasakování a využívání srážkových vod, i řešení na úsporu vody a obecně lepší hospodaření s ní včetně prevence vzniku povodní. Bude se tedy podporovat zlepšení vsakování dešťové vody ze zpevněných ploch, jako jsou chodníky, parkoviště, střechy a případně i využití této vody k zavlažování. 

Opatření explicitně míří na zlepšení mikroklimatu v obcích. Zahrnuje tak například i uplatňování přírodě blízkých přístupů a obnovy drobných vodních prvků, zpracování studií systémů sídelní zeleně V oblasti zeleně budou podporována opatření na rozšiřování sídelní zeleně, důraz bude kladen na propojování stávajících zelených ploch.

Modrozelená infrastruktura: realizace i projektová příprava 

Vzhledem k tomu, že modrozelená infrastruktura a další opatření pro adaptaci měst a obcí na klimatickou změnu by měla být nedílnou součástí každého realizovaného projektu, pamatuje Strategie regionálního rozvoje i na podporu nákladů na projektovou přípravu.

Komunitní zahrady jako relevantní prvek sídelní zeleně

Schválené opatření počítá i s podporou zakládání komunitních zahrad, včetně zajištění metodické podpory. Bude možné žádat o podporu projektů budování nových veřejných prostranství, zahrnujících prvky modrozelené infrastruktury. Kromě toho bude možné podpořit i revitalizace veřejných prostranství, jako jsou parky, náměstí, městské prostory, uliční třídy či sídliště.

Více informací najdete zde.