ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Výroba elektřiny už nebude jen podnikáním, i přesto se může vyplatit

Aktuálně

V České republice vzniká nový energetický zákon, který má umožnit komunitní výrobu elektrické energie na úrovni bytových domů, sousedských čtvrtí i obcí. Tato takzvaná energetická společenství mají sloužit k uspokojování environmentálních, hospodářských nebo sociálních potřeb svých členů. Jak tedy budou fungovat v kontextu českého právního řádu?

Evropská úprava energetických společenství

Energetická společenství jsou upravena ve směrnici o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou jako „občanská energetická společenství“ a ve směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů jako „společenství pro obnovitelné zdroje“. Hlavním účelem  energetických společenství podle obou pojmů „není vytváření zisku, ale poskytování environmentálních, hospodářských nebo sociálních společenských přínosů svým podílníkům, členům anebo místním oblastem, kde provozuje svou činnost.

Společenská prospěšnost energetických společenství

V některých členských státech EU, jako je Dánsko nebo Německo, fungují energetická společenství již několik desetiletí. Jejich environmentální, hospodářské a společenské přínosy jsou:

  • zpřístupnění lokálních a čistých zdrojů obnovitelné energie všem, včetně sociálně zranitelných domácností a domácností zasažených energetickou chudobou,
  • převzetí spoluzodpovědnosti a kontroly občanů nad výrobou elektrické energie a dalších energetických služeb (např. skladování energie),
  • vytváření investičních příležitostí na lokální úrovni,
  • přímé řešení společensko-ekonomických potřeb dané komunity,
  • akceptace výroby energie z obnovitelných zdrojů širokou veřejností.

Energetická společenství a tvorba zisku

Z textu evropských směrnic vyplývá, že hlavním účelem energetických společenství nesmí být tvorba zisku. To však neznamená, že by žádný zisk vytvářet nesměla. Většina zisku musí být nicméně použita k zajištění služeb pro členy energetického společenství, k rozvoji jeho činností, snížení poplatků za elektřinu pro členy komunity nebo k investicím do místních společensky prospěšných iniciativ (např. zmírňování energetické chudoby, vzdělávání nebo rozvoj lokální nebo veřejné infrastruktury). 

Vyplatit si zisk mohou členové společenství, pokud se bude jednat pouze o malou část v poměru k celkovému zisku energetického společenství. 

Energetická společenství v ČR

Český právní řád v současné době institut energetických společenství nezná. Zavede ho však nový energetický zákon, jehož příprava je nyní ve fázi věcného záměru.

Budou energetická společenství potřebovat licenci od ERÚ?

Věcný záměr chystaného u zákona uvádí, že pokud bude mít energetické společenství zájem vykonávat některou činnost podnikatelsky, musí získat odpovídající licencí od Energetického regulačního úřadu. To může být pro rozvoj komunitní energetiky potenciálně problematická. 

Za podnikání je totiž podle věcného záměru považována i výroba elektrické energie nad 10 kW pro vlastní spotřebu zákazníka připojeného k elektrizační soustavě (pro představu jde např. o solární elektrárnu pro zabezpečení potřeb panelového domu), stejně jako jakákoliv výrobna pobírající podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

Ani jedna z těchto činností de facto podnikáním není, jelikož slouží primárně k zajišťování potřeb samotných energetických komunit. Je proto otázkou, nakolik je nutnost získání licence od ERÚ v těchto případech legitimní, a nakolik jde o administrativní bariéru, která může energetická společenství od jejich vzniku odradit. 

Získají energetická společenství miliardy z Modernizačního fondu?

Aktuálně připravuje Ministerstvo životního prostředí pravidla pro rozdělování peněz z Modernizačního fondu. Jedná se celkem o 120-150 mld. Kč, které by měly sloužit k transformaci energetiky. Část z nich by měla být určena právě na podporu komunitní energetiky. Podporu na jednotlivé projekty bude možné čerpat již od roku 2021. Zatím však nejsou známy bližší podmínky poskytnutí podpory ani administrativní náročnost čerpání těchto prostředků. Je proto otázkou, zda na ně energetická společenství skutečně dosáhnou.