Poradna

Nadřazené kategorie: Správní řízení,

Neinformování o zahájeném správním řízení podle § 70

Vytvořeno dne 17. 11. 2018 — Aktualizováno dne 4. 12. 2020.

Obsah

Má váš spolek u správního orgánu podanou žádost o informování o zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále také „ZOPK“), a správní orgán vás přesto o těchto řízeních neinformuje?

Správní orgán má povinnost informovat – svým způsobem

Podle ZOPK[1] má spolek, který má právní subjektivitu a jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, právo požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle ZOPK. Pozor, žádost o informování se nevztahuje na navazující řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.[2]

Řízením dle ZOPK je například řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les[3] nebo řízení o výjimkách ze zákazů ve zvláště chráněných územích[4] nebo z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů[5].

Správní orgán, který obdrží žádost o informování, je povinen spolku tyto informace po dobu jednoho roku poskytovat. Zákon nicméně nepředepisuje způsob, jakým má být žadatel informován. Orgán, který je k poskytnutí informace povinen, může informaci poskytnout buď písemným vyhotovením, které je žadateli přímo zasláno, ale také – a to je v praxi nejběžnější – zveřejněním seznamu zahajovaných řízení na své úřední desce ve fyzické i elektronické podobě. Dnem sdělení informace se přitom rozumí den doručení, případně den zveřejnění.

Je tedy klíčové, aby spolky sledovaly příslušné úřední desky nebo si z nich nechaly posílat notifikace. Více praktických informací o úředních deskách naleznete v našem manuálu Úřední deska – fakta a doporučení.

Co dělat, když úřad neinformuje?

V praxi se může stát, že i přes podanou žádost orgán spolek neinformuje. Proti takovému postupu je spolek oprávněn podat stížnost.[6] Podává se písemně nebo ústně u orgánu, který vede řízení, resp. který byl povinný o zahájení řízení informovat. Tento správní orgán má sám povinnost prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené.

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení. Je-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. Pokud chce být stěžovatel o výsledku šetření a přijatých opatřeních vyrozuměni, musí o to správní orgán požádat, jinak není správní orgán povinen o těchto skutečnostech informovat.

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Jak se stát účastníkem řízení podle § 70 ZOPK

ZOPK v § 70 odst. 3[7] říká, že občanské sdružení (spolek) je oprávněno účastnit se řízení podle ZOPK, za podmínek § 70 odst. 2 ZOPK, pokud hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny a má právní subjektivitu. Svoji účast je spolek povinen oznámit písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Kterých dalších řízení se může spolek zúčastnit si můžete přečíst v našem manuálu zde.

Pokud orgán o zahájeném řízení neinformuje, například pokud je řízení zahájeno na žádost účastníka, počítá se doba osmi dnů od okamžiku, kdy se spolek o zahájeném řízení dozví.[8]

Pokud se o zahájení řízení dozvíte, přestože váš spolek nebyl správním orgánem informován, můžete se do něj jako spolek stále přihlásit a vystupovat jako účastník řízení. Na základě § 28 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu[9], je za účastníka řízení v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí.

Proti tomuto usnesení se můžete do 15 dnů odvolat. Podle správního řádu nemá takto podané odvolání odkladný účinek což v tomto případě znamená, že v mezidobí je pokračováno v dalším projednávání věci a může být vydáno rozhodnutí, přičemž osoba, která odvolání podala, nemá v této době postavení účastníka řízení.


Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty