Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Kterých řízení se může váš spolek účastnit?

Vytvořeno dne 17. 11. 2018 — Aktualizováno dne 25. 11. 2021.

Obsah

Staví se ve vašem okolí skládka či spalovna odpadů? Nebo se chystá rozsáhlé kácení stromů, které bude mít negativní dopad na životní prostředí ve vašem okolí? Vy a váš spolek to můžete změnit!

Tento manuál poskytuje přehled nejčastějších řízení, kterých se můžete se svým spolkem účastnit, a návod, jak do řízení jako spolek vstoupit.

Uvažujete nad podáním správní žaloby? Pokud se chcete dozvědět více, navštivte náš manuál Ekologický spolek jako žalobce: Kdy se bránit u soudu?.

Spolek se do řízení může zapojit dvojím způsobem

Spolky se mohou do řízení zapojit dvojím způsobem. Prvním z nich je účast konzultativní, druhým účast plnoprávná. Rozdíl mezi těmito dvěma způsoby účasti a toho, jak dopadá na postavení vašeho spolku, přehledně shrnuje následující tabulka.

 

„konzultativní“ účast

„plnoprávná“ účast

Jaká máte práva

Můžete vyjádřit svůj názor.

Můžete se účastnit správního řízení s právy a povinnostmi účastníka řízení. Máte např. právo nahlížet do spisu, navrhovat důkazy, podávat vyjádření, účastnit se ústního jednání, namítat podjatost úředních osob.

Co když nesouhlasíte s postupem správního orgánu, obsahem rozhodnutí apod.?

Vaše procesní nástroje, jak vydaná rozhodnutí zvrátit, jsou velmi omezené. Obvykle můžete podat podnět k přezkumu rozhodnutí.

Proti vydanému rozhodnutí se můžete bránit opravnými prostředky – zejména odvoláním a případně i správní žalobou.

Musíte mít specifické postavení?

Ne, toto právo má každý.

Ano, musíte být účastníkem příslušného správního řízení

Kdy (příklady)?

-          územní plánování

-          posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

-          uplatnění petičního práva

-          územní řízení

-          řízení navazující na EIA

-          řízení o povolení kacení stromů

 

V jakých řízeních se může spolek vyjadřovat?

Mezi procesy, ve kterých mohou spolky uplatňovat právo „konzultativní“ účasti patří typicky posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebo proces vydání územního plánu.

 O tom, jak se těchto procesů zapojit, se dočtete více v našich manuálech Jak se zapojit do procesu EIA? a Jak a kdy se zapojit do plánování města?

Spolky se mohou rovněž vyjádřit v rámci řízení o uložení preventivních či nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě. Příslušnému orgánu může spolek předložit své vyjádření, aniž by byl účastníkem konkrétního řízení.[1] Vyjádření není závazné, může nicméně ovlivnit rozhodnutí úřadu.

O účasti veřejnosti v rámci tohoto typu řízení se více dočtete v našem manuálu Předcházení ekologické újmě – Jak se bránit nepříznivé změně životního prostředí.

Kromě těchto řízení se spolky mohou vyjadřovat také v rámci územního řízení, kde mají stejně jako kdokoliv jiný právo podávat připomínky. Pro více informací o tomto typu řízení navštivte náš manuál Územní řízení.

Kdy se váš spolek může stát účastníkem řízení?

Pokud je účelem vašeho spolku ochrana životního prostředí, může se za splnění určitých podmínek stát účastníkem některých správních řízení. Těmito řízeními jsou:

Pro to, abyste se se svým spolkem mohli aktivně účastnit řízení, musíte vždy splňovat následující podmínky:

1. Spolek musí mít právní osobnost, tedy musí být zapsán do veřejného rejstříku.

2. Účel spolku, který vymezují stanovy, musí být v souladu s podmínkami zákona, podle kterého se chcete stát účastníky řízení. Do stanov doporučujeme napsat, že účelem spolku je ochrana životního prostředí a její prosazování formou účasti ve správních a soudních řízeních.

3. Spolek v zákonem dané lhůtě písemně oznámí svou účast správnímu orgánu, který řízení vede. Tato lhůta činí zpravidla 8 dní, pouze u řízení navazujících na proces EIA to je 30 dní. Lhůta začíná běžet dnem, kdy vašemu spolku správní orgán oznámil, že řízení zahájil.

V této souvislosti doporučujeme sledovat úřední desku daného orgánu, jelikož v některých případech se za oznámení považuje „pouhé“ zveřejnění této informace na úřední desce. Nespoléhejte na to, že vám oznámení přijde poštou.

Jaké lhůty musíte dodržet?

Následující tabulka shrnuje, jak se o zahájení daného řízení dozvíte a od kdy vašemu spolku v jednotlivých řízeních běží lhůta k tomu do řízení se přihlásit.

 

Kde se o zahájení řízení dozvím?

Kdy lhůta začíná běžet?

Délka trvání lhůty

Navazující řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

na úřední desce orgánu, který navazující řízení vede

15. den po zveřejnění informace na úřední desce

30 dnů

Řízení podle

 • zákona o ochraně přírody a krajiny,
 • zákona o vodách,
 • zákona o předcházení ekologické újmě
 • na úřední desce orgánu, který řízení vede

nebo

 • vám orgán oznámení doručí individuálně

první den zveřejnění informace na úřední desce nebo v den doručení

8 dnů

Řízení o integrovaném povolení

 • na úřední desce orgánu, který řízení vede a úřední desce obce

nebo

 • vám orgán oznámení doručí individuálně

první den zveřejnění informace na úřední desce nebo v den doručení

8 dnů

 

Navazující řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

V rámci posuzování vlivů záměrů na životní prostřední (dále jen „EIA“) se posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí. Může jít o negativní vliv na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek nebo kulturní dědictví. Více o procesu EIA a o tom, jaké záměry se v jeho rámci musí posuzovat, naleznete v našem manuálu Co je to EIA?

Správní řízení, která se týkají záměru, který byl posuzován v rámci EIA, se nazývají navazující řízení. Navazujícími řízení jsou například:

 • územní a stavební řízení,
 • řízení o povolení hornické činnosti,
 • řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
 • řízení o vydání integrovaného povolení.

Kompletní seznam navazujících řízení naleznete v § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Výstupem posuzování EIA je souhlasné či nesouhlasné závazné stanovisko, které slouží jako závazný podklad pro rozhodování v navazujících řízeních.[2] V praxi to znamená, že správní orgán musí toto stanovisko zahrnout do svého následného rozhodnutí a řídit se jím.

Závazné stanovisko není možné samostatně napadnout, jelikož proces EIA není správním řízením. Můžete jej však napadnout v rámci navazujícího řízení a namítat jeho vady z pozice účastníka navazujícího řízení.

Pro všechna navazující řízení platí ve vztahu k účasti environmentálních spolků zvláštní pravidla. Ta mají přednost před pravidly, které obsahuje obecná úprava, např. stavebního zákona nebo zákona o vodách. Vždy si proto ověřte, zda EIA u daného záměru proběhla, či nikoliv. Na základě toho zjistíte, jakým zákonem se bude účast vašeho spolku řídit.

Kdy může být spolek účastníkem a jaká má jako účastník práva?

Aby se váš spolek mohl účastnit navazujícího řízení, je třeba, aby byla splněna jedna z těchto podmínek:[3]

 • Spolek vznikl alespoň tři roky před tím, kdy byla zveřejněna informace o navazujícím řízení, nebo kdy bylo vydáno rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení.
 • Spolek svými podpisy podpořilo nejméně 200 osob.

Spolek musí svou účast oznámit orgánu, který navazující řízení vede, a to do 30 dnů ode dne, kdy byla zveřejněna informace o navazujícím řízení. Informace o navazujícím řízeních musí orgán, který řízení vede, povinně zveřejnit na své úřední desce. Úřední desku proto pravidelně sledujte, aby vám nic neuteklo.

V navazujícím řízení může váš spolek stejně jako každý k záměru podávat připomínky. [4] Jako účastník řízení má pak spolek i další práva. Může se například vyjadřovat k podkladům řízení. Každý účastník řízení, který není spokojen s rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení, se může proti němu odvolat.

Ekologickým spolkům přiznává zákon o EIA privilegované postavení. Pokud váš spolek splňuje všechny zákonné podmínky má možnost v navazujícím řízení podat odvolání proti rozhodnutí i v případě, že se do řízení nepřihlásil, a tedy nebyl účastníkem řízení od počátku.[5]

V případě, že by ani vaše odvolání nebylo úspěšné, máte následně možnost podat správní žalobu ke krajskému soudu a domáhat se tak zrušení vydaného správního rozhodnutí. Žalobu může váš spolek podat také tehdy, když se řízení, ve kterém bylo napadené rozhodnutí vydáno, neúčastnil.[6]

Co když záměr nepodléhá posuzování EIA?

U některých záměrů[7] proběhne povinně pouze tzv. zjišťovací řízení. Jeho účelem je rozhodnout, zda záměr bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí, či nikoliv.

Pokud posuzující úřad v závěru zjišťovacího řízení stanoví, že záměr se bude dále posuzovat dle zákona o EIA, vydá o tom odůvodněný písemný závěr. Proti němu nejsou přípustné opravné prostředky. Výsledkem procesu EIA pak bude závazné stanovisko. Spolek, který splňuje uvedené podmínky, se proti němu může bránit v navazujícím řízení.

V případě, že úřad rozhodne o tom, že se záměr dále dle zákona o EIA posuzovat nebude, vydá o tom rozhodnutí. Ekologické spolky, které splňují uvedené podmínky, mohou proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů podat odvolání. Pokud bude odvolání zamítnuto, máte dále možnost podat správní žalobu. O té má soud povinnost rozhodnout do 90 dnů.[8]

Z pohledu ekologického spolku je nejpříznivější, pokud záměr podléhá plnému posouzení EIA, neboť v takovém případě máte možnost stát se účastníkem navazujícího řízení. Z tohoto důvodu doporučujeme pečlivě sledovat proces EIA a v případě pochybností řádně a včas podat odvolání proti závěru zjišťovacího řízení.

Podrobnější informace o tom, jak se zapojit do procesu EIA, naleznete v našem manuálu Jak se zapojit do procesu EIA? a Jak dosáhnout zrušení stanoviska EIA.

Řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Zákon o ochraně přírody a krajiny umožňuje spolkům účastnit se:

 • řízení o povolení kácení dřevin mimo les,
 • řízení o vyhlášení památných stromů,
 • řízení o registraci významných krajinných prvků,
 • řízení o výjimkách ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Aby se váš spolek mohl účastnit řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, musí:

 • splnit obecné podmínky,
 • podat žádost o informování o zahajovaných řízeních,
 • do řízení se do 8 dní přihlásit.

 Žádost o informování platí po dobu jednoho roku. V žádosti uveďte, o jakém předmětu řízení chcete být informováni a k jakému území se vaše žádost vztahuje.

Žádost o informování o zahajovaných řízeních máte možnost podat i poté, co jste se o daném řízení dozvěděli. V tom případě můžete orgánu, který řízení vede, tuto žádost poslat spolu s oznámením o účasti v daném řízení. Nezapomeňte, že úřad může váš spolek o zahájení řízení informovat na úřední desce. Nemá vždy povinnost tuto informaci spolku individuálně doručovat.

Abyste se do řízení mohli přihlásit, můžete využít náš vzor přihlášení spolku do řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Do řízení se musíte přihlásit do osmi dnů ode dne, kdy vám bylo zahájení řízení oznámeno.[9] Za den oznámení se považuje první den, kdy je informace o zahájení řízení zveřejněna na úřední desce správního orgánu,[10] nebo den, kdy vám orgán oznámení doručil individuálně.

Neinformoval vás správní úřad, přestože jste žádost podali? Přečtěte si, jak se můžete bránit, v našem manuálu Neinformování o zahájeném správním řízení podle § 70. Pokud úřad ve věci již vydal rozhodnutí, můžete podat odvolání, které je zároveň přihlášením do řízení. K tomu můžete využít náš vzor přihlášení spolku do řízení, o němž nebyl informován, spojené s odvoláním.

Výjimka: Povolení kácení dřevin a ochrana rostlin a živočichů ve stavebním řízení

Od 1. 1. 2018 rozhoduje o některých věcech, které jsou předmětem zákona o ochraně přírody a krajiny, stavební úřad. Místo toho, aby proběhlo samostatné řízení před orgánem ochrany přírody a krajiny, kterého by se mohly účastnit spolky, vydá tento orgán pouze závazné stanovisko. Toto stanovisko je podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu.

V praxi jde o případy, kdy se povoluje stavební záměr v územním řízení, územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a orgán ochrany přírody a krajiny vydává závazné stanovisko ke

 • kácení dřevin pro účely stavebního záměru,[11]
 • zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha. Tento zásah se standardně povoluje v samostatném správním řízení, kterého se spolky mohou účastnit. Na rozdíl od kácení dřevin zde není rozhodné to, že zásah do přírody a krajiny se má provést pro účely stavebního záměru. Rozhodující je, že se to, že realizace stavebního záměru může negativně dopadnout na ochranné podmínky zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha, zjistí až poté, co stavební úřad své povolovací řízení zahájil a dříve to nevěděl.[12]

Protože se závazné stanovisko nevydává ve správním řízení, není možné jeho obsah přímo ovlivnit skrze účastenství. Spolky mohou pouze zaslat orgánu ochrany přírody a krajiny své vyjádření. Ten ale nemá povinnost vaše vyjádření zohlednit, podrobně odůvodnit, proč jej nevzal v potaz, a především se proti závaznému stanovisku nemůžete samostatně odvolat. Obsah závazného stanoviska můžete napadnout až v odvolání proti konečnému rozhodnutí stavebního úřadu.

O závazných stanoviscích se více dočtete v našem manuálu Závazná stanoviska.

V případě výjimek ze zákazu činností navíc existuje riziko, že stavebník účelově opomene provést biologický průzkum před zahájením řízení, aby o výjimce nebylo rozhodnuto samostatným rozhodnutím. V takovém případě by ale šlo o obcházení zákona. Obcházení zákona byste mohli namítat v odvolání proti konečnému rozhodnutí.

Zatímco obsah závazného stanoviska přímo neovlivníte, spolky se dle vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj[13] mohou účastnit řízení před stavebním úřadem, který bude o kácení dřevin a nebo ochraně rostlin a živočichů vydávat konečné rozhodnutí. V tomto řízení můžete namítat vše, co byste mohli namítat v samostatném řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

I stavební úřad můžete předem požádat o to, aby vás informoval o všech řízeních, ve kterých bude rozhodovat o kácení dřevin nebo ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Postup je stejný, jako když žádáte orgán ochrany přírody a krajiny. Opět můžete využít náš vzor přihlášení spolku do řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Řízení podle zákona o vodách

Dalším typem řízení, kterého se váš spolek může účastnit, je tzv. vodoprávní řízení. Spolky se mohou účastnit všech řízení podle zákona o vodách, kromě řízení, kterým se povoluje stavba vodního díla. Pokud je vodoprávní řízení navazujícím řízením, platí pro účast spolku v těchto řízeních podmínky podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Obecně se můžete účastnit především řízení o povolení k nakládání s vodami (např. odběr, akumulace nebo vzdouvání vod) nebo řízení o povolení k vypouštění odpadních vod.

Podmínky pro to, aby se váš spolek mohl řízení účastnit, jsou obdobné jako u řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Spolek musí:

 • splňovat obecné podmínky,
 • podat vodoprávnímu úřadu žádost o informování o zahajovaných řízeních a
 • do řízení se do osmi dní přihlásit.

Využít můžete náš  vzor žádosti spolku o informování o zahajovaných vodoprávních řízeních a vzor oznámení o účastenství v řízení dle vodního zákona.

Lhůta pro přihlášení se počítá od prvního dne, kdy je na úřední desce orgánu zveřejněno oznámení o zahájení řízení nebo den, kdy vám orgán oznámení doručil individuálně. Informaci o zahájených řízeních nemusí nutně správní orgán doručovat písemně nebo do datové schránky, proto je důležité sledovat i úřední desku a internetové stránky vodoprávního úřadu.

Pokud vodoprávní řízení navazuje na proces EIA, může se spolek do řízení přihlásit ve lhůtě 30 dní od zveřejnění oznámení na úřední desce. Námitky pak můžete podávat nejpozději na veřejném ústním jednání a pokud se nekoná, tak ve lhůtě stanovené úřadem.[14]

Řízení podle stavebního zákona

Možnost spolků účastnit se řízení podle stavebního zákona (územní a stavební řízení, popř. jejich alternativy) se liší podle toho, zda daný stavební záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí EIA, či nikoliv.

Pokud záměr podléhá procesu EIA, váš spolek má právo se do zapojit do navazujícího územního a stavebního řízení Podmínky pro účast spolků v navazujících řízení jsme popsali výše v tomto manuálu. Více informací k účasti v procesu EIA a navazujících řízeních se dozvíte také z našeho manuálu Jak se zapojit do procesu EIA?

Pokud jde o stavební záměry, u kterých není třeba posuzovat jejich vliv na životní prostředí, novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018[15] okruh účastníků řízení podle stavebního zákona zúžila. Spolky se těchto řízení již účastnit nemohou.

Pokud chcete řízení podle stavebního zákona z pozice spolku ovlivnit, doporučujeme proto spolupráci s osobami, které účastníky těchto řízení jsou. V územním řízení také můžete podávat připomínky, jelikož právo konzultativní účasti zde má každý.

Na koho se můžete obrátit?

Dotčení vlastníci

Přestože se váš spolek nemůže řízení účastnit přímo, máte možnost obrátit se na dotčené vlastníky okolních nemovitostí.  Ti se v rámci stavebního řízení mohou nechat zastoupit ekologickým spolkem jako obecným zmocněncem. Za tímto účelem připravte plnou moc, která by měla umožňovat další substituční zmocnění – to aby spolek v případě potřeby mohl zmocnit k zastupování advokáta či jinou třetí osobu.

Obec

Obec bude dle stavebního zákona vždy účastníkem územního řízení. Proto můžete zkusit oslovit své zvolené zástupce, a přesvědčit je, aby během řízení prosazovali vaše názory, zájmy a postoje.

Jedním z nástrojů, kterého můžete jako aktivní občané využít, je institut místního referenda. Více o této možnosti naleznete v našem manuálu Jak dosáhnout vyhlášení místního referenda?

Řízení o integrovaném povolení

Některá zařízení, u nichž existuje vysoké riziko negativního vlivu na životní prostředí (např. slévárny, spalovny odpadu, velké skládky), potřebují pro svůj provoz tzv. integrované povolení. V integrovaném povolení se stanoví závazné konkrétní podmínky provozu takového zařízení. Toto povolení zároveň nahrazuje vícero povolení, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů v oblasti ochrany vod, ovzduší, přírody a krajiny apod., které by jinak musel provozovatel zařízení získat jednotlivě.

Podrobnější informace o této problematice si můžete přečíst v našem manuálu Jak probíhá integrované povolování (IPPC)?

Zákon o integrované prevenci upřesňuje podmínky pro účast spolků:[16]

 • Předmětem činnosti spolku je ochrana a prosazování profesních nebo veřejných zájmů. Pokud je předmětem činnosti vašeho spolku ochrana životního prostředí, tuto podmínku splňujete. Ochrana životního prostředí totiž je ve veřejném zájmu.
 • Spolek se do řízení musí jako účastník písemně přihlásit do 8 dnů od prvního dne zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti o vydání povolení na úřední desce daného orgánu a obce, na jejímž území má být zařízení umístěno nebo ode dne, kdy mu orgán jako účastníkovi řízení zaslal žádost žadatele.

Byť se v případě řízení o vydání integrovaného povolení jedná o navazující řízení podle zákona o EIA, úprava v zákoně o integrovaném povolení představuje speciální úpravu, a má proto před úpravou v zákoně o EIA přednost. Řízení o integrovaném povolení se tedy mohou účastnit i ty spolky, které existují méně než 3 roky, aniž by doložily podporující podpisovou listinu.

O účasti veřejnosti v procesu integrovaného povolování se dozvíte více v našem manuálu Účast veřejnosti v integrovaném povolování (IPPC).

Řízení podle zákona o předcházení ekologické újmě

Spolky se mohou účastnit také řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě. Více informací o této problematice se dozvíte z našeho manuálu Předcházení ekologické újmě – jak se bránit nepříznivé změně životního prostředí.

Váš spolek se může stát účastníkem řízení, pokud:

 • řízení bylo zahájeno na základě jeho žádosti nebo
 • svou účast do 8 dnů písemně oznámí příslušnému správnímu orgánu. Lhůta se počítá ode dne, kdy orgán zveřejnil oznámení o zahájení řízení na úřední desce orgánu nebo ode dne doručení.

Pokud podáváte žádost o zahájení řízení, můžete také požádat o informování o zahajovaných řízeních. Daný orgán vás v takovém případě bude po dobu 1 roku muset informovat o každém zahájeném řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření Žádost, můžete podat i opakovaně, vždy však musíte určit, o jakém území chcete informace dostávat. [17]

Nejste si jistí, jak žádost formulovat? Můžete použít náš vzor žádosti o zahájení řízení podle § 8 zákona o předcházení ekologické újmě.

Proti rozhodnutí se můžete odvolat

Myslíte si, že se úřad vašimi připomínkami dostatečně nezabýval nebo nesouhlasíte s tím, jak je vypořádal? Jako spolek, který byl účastníkem řízení, se můžete bránit proti konečnému rozhodnutí odvoláním.

Musíte tak však učinit do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.[18] Dnem oznámení rozhodnutí je patnáctý den po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce správního orgánu,[19] případně den, kdy vám orgán rozhodnutí doručí poštou nebo do datové schránky. V každém případ však doporučujeme úřední desku průběžně sledovat.

Pokud se rozhodnete odvolat, při formulaci odvolání můžete využít náš vzor odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení.

Jak se domoct soudní ochrany?

Bylo vaše odvolání neúspěšné? Vy i váš spolek máte stále ještě možnost napadnout vydané rozhodnutí správní žalobou. Pokud nad touto možností uvažujete, více se dočtete v našem manuálu Ekologický spolek jako žalobce – kdy se bránit u soudu?

 


[14] § 115 zákona č.

 
 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty