Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak zasáhnout proti týrání zvířat?

Vytvořeno dne 18. 7. 2011.

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Ohleduplné chování ke zvířatům by mělo být především morální a lidskou povinností.

Dokonce i nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) přiznává zvířatům zvláštní postavení tím, že je odlišuje od věcí a stanoví, že živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu jako smysly nadaný živý tvor.

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, pak v § 2 některá bolestivá a krutá jednání vůči zvířatům výslovně zakazuje a při porušení tohoto zákazu dále stanoví sankce v podobě pokuty nebo odebrání zvířete.

Podle tohoto zákona je chráněna naprostá většina zvířat, tedy všechna zvířata kromě bezobratlých živočichů, ať už jde o zvířata volně žijící nebo chovaná v zajetí (v hospodářských chovech, tj. na maso, i zájmových chovech, tj. jako domácí mazlíčci).

Za týrání se považuje jednání uvedené v ustanovení § 4 tohoto zákona, např.:

  • omezování výživy zvířete včetně jeho napájení
  • chování zvířat v nevhodných podmínkách
  • zacházení se zvířetem, které vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,
  • usmrcení způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení, nebo
  • opuštění zvířete s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat aj.

Pro chov zvířat v zájmovém chovu (tj. nikoliv hospodářských zvířat) zákon dále v § 13 výslovně stanoví povinnost vhodné péče o zvíře. Konkrétně musí chovatel zajistit přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat.

Máte podezření na týrání zvířete?

  • můžete se obrátit s podnětem k prošetření podmínek, v jakých zvířata žijí, na místně příslušnou krajskou veterinární správu (kontakt najdete na www.statnisprava.cz), (vzor podnětu zde), nebo
  • obrátit se na obecní úřad obce s rozšířenou působností s podnětem na zahájení přestupkového řízení (nebo řízení o správním deliktu)

Postup krajské veterinární správy

Dozor nad dodržováním podmínek stanovených chovatelům vykonává krajská veterinární správa místně příslušná podle místa chovu zvířete. Pracovníci krajské veterinární správy mohou vstupovat do objektů chovatelů, v nichž jsou chována zvířata, vyžadovat od chovatelů potřebné doklady, informace a pořizovat obrazovou dokumentaci. Na základě kontrolního zjištění může krajská veterinární správa vydávat v případě porušení právních předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání rozhodnutí o závazném pokynu k odstranění zjištěných nedostatků.

Orgány krajské veterinární správy také podávají obecním úřadům obcí s rozšířenou působností:

  • podněty k projednávání přestupků a správních deliktů vyplývajících z porušení povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým nebo právnickým osobám na úseku ochrany zvířat
  • návrhy na jiná opatření, jakým je např. náhradní péče (viz níže).

Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Krajská veterinární správa zasílá podněty k projednání přestupků či jiných správních deliktů na úseku ochrany zvířat proti týrání obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, které jsou ze zákona povinny je projednat.

Zahájí-li obecní úřad řízení,  může být za týrání uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. V případě, že řízení není zahájeno, musí být podnět vyřízen jiným způsobem. Úřad je povinen krajskou veterinární správu do jednoho měsíce informovat o tom, jak s podnětem naložil.

Dále může obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 28a tohoto zákona na návrh krajské veterinární správy

- správním rozhodnutím nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, nebo pokud je opakovaně týráno.  Náklady spojené s umístěním zvířete do náhradní péče hradí osoba, jíž bylo zvíře odebráno.

- nařídit chovateli, aby pozastavil činnosti, při kterých dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad,

- nařídit chovateli, aby zajistil opatření ke snížení počtu zvířat včetně jejich usmrcení v souladu s tímto zákonem, dochází-li k jejich týrání

-nařídit vlastníkovi zvířete zajistit utracení zvířete odborně způsobilou osobou podle veterinárního zákona, pokud je dán důvod k usmrcení zvířete podle § 5 odst. 2 písm. b), tj. např. slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění atd.

- nařídit chovateli umožnit péči o zvíře jinou osobou na pozemku, ve stájích nebo v jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází.

Podat oznámení o přestupku nebo správním deliktu obecnímu úřadu však můžete i Vy, nemusí ho vždy podávat jen krajská veterinární správa.

Rozhodnutí o jiných opatřeních, jako je např. náhradní péče, může být navrženo výhradně krajskou veterinární správou, nikoli tedy ze strany veřejnosti.

Trestněprávní postih

Vzhledem k tomu, že týráním zvířete může dojít ke spáchání trestného činu, doporučujeme oznámit závažné případy také na Policii ČR. Ke spáchání trestného činu může dojít v případě zvláště surového týrání nebo surového týrání na veřejnosti, případně zanedbáním péče o zvíře s trvalými následky. Úprava je obsažena v § 302 a § 303 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

 

 

„Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Satelity právního ekoporadenství.“ „Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.“


Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty