Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jak probíhá správní řízení?

Vytvořeno dne 17. 11. 2018.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Všimli jste si na úřední desce, že bude ve vaší obci probíhat řízení o povolení kácení stromů nebo územní a stavební řízení?
Chtěli byste do řízení zasáhnout a nevíte jak?

Přečtěte si, jak řízení probíhá, kdo je jeho účastníkem a jaká má práva. 

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož výsledkem je zpravidla vydání rozhodnutí. Správním řízením však není pořizování územně plánovací dokumentaceproces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) aj. Tohoto procesu se mohou účastnit tzv. účastníci řízení a ovlivnit jeho průběh.

Účastníci správního řízení

Existuje obecný okruh účastníků řízení (1), kterými jsou osoby, jichž se rozhodnutí týká; osoby, jež rozhodnutím mohou být dotčeny, a spolky za podmínek stanovených zákonem. Speciálně definují okruh účastníků zvláštní zákony, např. stavební zákon. Pokud okruh účastníků stanoví zvláštní zákon, má tato zvláštní úprava přednost.

Jak správní řízení probíhá?

1) Zahájení řízení

Řízení zahajuje úřad buďto sám, tzv. z moci úřední, k čemuž ho můžete vyzvat podnětem (např. řízení o odstranění černé stavby) nebo na základě žádosti (např. územní řízení).

2) Samotné řízení

V průběhu řízení mají účastníci práva, díky kterým se mohou do řízení zapojit:

  • Podat vyjádření, navrhnout důkazy (důkaz listinou, ohledáním, důkaz svědeckou výpovědí, znaleckým posudkem apod.) 
  • Nahlížet do spisu 
  • Zúčastnit se ústního jednání, které však neprobíhá vždy

Podrobnosti k úkonům účastníků během řízení najdete také v článku Práva účastníků správních řízení

Během řízení může úřad řízení přerušit nebo zastavit. Může také vydat předběžné opatření – tedy opatření, kterým jsou dočasně řešeny určité poměry, než je vydáno definitivní rozhodnutí (2).

3) Vyjádření k podkladům rozhodnutí

Před vydáním rozhodnutí úřad vyzve účastníky, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

4) Vydání rozhodnutí

Rozhodnutí obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Rozhodnutí má být vydáno bez zbytečného odkladu, případně do 30, resp. 60 dnů. Někdy úřad nerozhodne o věci samotné, ale řízení ukončí usnesením o zastavení řízení.

Jaký je rozdíl mezi rozhodnutím a usnesením?

Rozhodnutí řeší věc jako takovou – většinou stanovuje práva a povinnosti, je proti němu přípustné odvolání. Naproti tomu usnesení se zpravidla týkají vedení řízení (např. přerušení řízení, vyžádání si podkladů), proti usnesení je ne vždy možné se odvolat.

5) Proti rozhodnutí je možné se bránit

Lze použít několik nástrojů proti správnímu rozhodnutí:

  • Odvolání – odvolat se může pouze účastník řízení, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání musí mít obsahovat náležitosti dle § 82 odst. 2 (stáhněte si vzor odvolání).
  • Rozklad – je „odvolání“ vůči rozhodnutí ústředního správního orgánu (např. ministerstva), až na výjimky se na něho vztahují stejná pravidla jako na odvolání.
  • Žaloba – podmínkou pro podání žaloby je předchozí odvolání/rozklad, žalobu je nutné podat do 2 měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího orgánu. Žaloba musí obsahovat náležitosti § 71 soudního řádu správního.
  • Podnět k přezkumu – může být podán podnět nadřazenému úřadu, který dle svého uvážení přezkum může zahájit, ale nemusí. Při přezkumném řízení zkoumá, zda byly v řízení porušeny právní předpisy.
  • Návrh na obnovu řízení – obnova řízení je možná zejména, když vyjdou najevo nové skutečnosti, které mohou ovlivnit výsledek rozhodnutí.

Co když úřad nekoná?

Stává se, že správní orgány nezahájí řízení, i když existuje zákonný důvod, proč by ho zahájit měly. Nebo úřad zahájí řízení, ale to trvá nepřiměřeně dlouho.

V takovém případě můžete podat:

Nadřízený správní orgán může nařídit nečinnému správnímu orgánu, aby jednal(3) Stanoví mu přitom lhůtu, do kdy má daný krok učinit. Nadřízený úřad může také sám rozhodnout namísto nečinného správního orgánu nebo pověřit jiný správní orgán vedením řízení.

Přečtěte si, jak probíhá správní řízení o povolení kácení dřevin.

Poznámky

(1) § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád)
(2) § 61 správního řádu
(3) § 80 a násl. správního řádu

Nadřazené kategorie:

Správní řízení

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta