Poradna

Jak se bránit obtěžování světlem?

Vytvořeno dne 20. 7. 2011 — Aktualizováno dne 12. 5. 2021.

Obsah

Trápí vás přílišné světelné znečištění z veřejného osvětlení nebo velkých reklamních billboardů? Světelné znečištění je čím dál častějším problémem především velkých měst. Nejrůznější reklamní tabule, osvětlení chodníků nebo silnic, obchodních výloh nebo koncertů a klubů vede k nežádoucím efektům jako je oslnění nebo rušení ve spánku. Přílišné světlo může také mít negativní dopady na ptáky, netopýry či jiné noční živočichy.

Česká právní úprava tohoto palčivého tématu je kusá a neposkytuje příliš možností, jak se domoci zlepšení situace. Za posledních 10 let se však spolu s rozvojem velkých měst a zahušťování zastavěných ploch toto téma dostává do popředí. V souvislosti s veřejnou diskusí vzniklo mnoho občanských iniciativ.[1]

Pojďme se nyní podívat, jaké možnosti vám dává právní řád, pokud vás obtěžuje světelné znečištění.

Obtěžování světlem řeší stavební povolení

Prvním ochranným prvkem k omezení světelného znečištění a následného rušení obyvatel je dobře nastavené stavební povolení. Světelně technickými vlastnostmi stavby by se proto stavební povolení mělo zabývat v rámci podmínek povolení stavby. Stavební povolení je pro stavebníka závazné a samotné provedení stavby s ním nesmí být v rozporu.

Při stanovování podmínek stavebního povolení musí stavební úřady dbát, aby byl dodržen stavební zákon a prováděcí vyhlášky k němu. Na světelně technické vlastnosti stavby dopadá vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Každá stavba musí být podle této vyhlášky navržena a provedena tak, aby neohrožovala mimo jiné:

  • život a zdraví osob nebo zvířat,
  • bezpečnost,
  • zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb (sousedů),
  • životní prostředí nad stanovené limity.

Speciální úpravu má světelné znečištění z reklamních zařízení. To reguluje vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Podle této vyhlášky se nesmí stavby pro reklamu a reklamní zařízení umisťovat tak, aby kromě jiného obtěžovaly okolí, zejména obytné prostředí, hlukem nebo světlem.

Jak se bránit, když se stavba právě povoluje

Pokud se aktuálně povoluje stavba, u které máte obavy, že by vás mohla svým osvětlením obtěžovat, můžete se zapojit do stavebního řízení. V tomto ohledu je rozhodující, zda se tohoto řízení můžete účastnit jako účastník.

Pokud nevíte, v jaké fázi se povolování aktuálně nachází, doporučujeme k prostudování náš manuál Zapojte se do povolování stavby nebo záměru.

Jako účastník stavebního řízení můžete podat námitku

Účastníky stavebního řízení jsou:

  • Vlastník pozemku, na němž má být stavební záměr uskutečněn. To nemusí být vždy stejná osoba jako stavebník
  • Vlastníci pozemků, které jsou stavebním záměrem přímo dotčeny, tedy především vlastníci sousedících staveb a pozemků a ti, kteří k sousedním pozemkům mají věcná břemena,
  • Vlastníci dalších staveb na pozemku na němž se má stavět.
  • Pokud řízení navazuje na proces posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA), pak se do stavebního řízení mohou přihlásit i environmentální spolky.

Pokud jste účastníkem řízení, můžete během stavebního řízení uplatnit u stavebního úřadu námitku o nevhodnosti světelně-technického provedení stavby. Jedná se o tzv. občanskoprávní námitku. Námitku můžete uplatnit nejpozději na ústním jednání nebo, pokud stavební úřad od ústního jednání upustí, ve lhůtě, kterou k tomu stanoví.[2]

Podrobnější informace o stavebním řízení a jeho účastnících se více dočtete v našem manuálu Stavební řízení.

Stavební úřad si o takové námitce učiní úsudek a rozhodne o ní v rámci povolení. Pokud s podmínkami ve stavebním povolení nebudete souhlasit, můžete proti stavebnímu povolení podat odvolání.

K podání odvolání můžete využít náš generátor odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení.

Co když, účastníkem stavebního řízení nejste?

Pokud nejste účastníkem řízení, nemůžete podávat připomínky. Proto doporučujeme monitorovat stavební záměry ve vašem okolí a včas se zapojit do územního řízení, kde připomínky může podávat každý. Pokud jste se o záměru dozvěděli až ve fázi stavebního řízení nebo vaše obava ze světelného znečistění povolovaného záměru vyvstala až v rámci stavebního řízení, můžete oslovit vlastníky nemovitostí, kteří účastníky řízení jsou, aby podali námitky.

Jiná situace nastává, pokud je stavební řízení řízením navazujícím na proces EIA. V takovém případě zákon o EIA umožňuje každému podávat připomínky. Podat je můžete do 30 dní ode dne, kdy stavební úřad zveřejnil oznámení o zahájení řízení spolu s podmínkami účasti veřejnosti na úřední desce.[3]

Jak se bránit, když stavba již stojí?

Pokud vás nadměrným osvětlením obtěžuje stavba, která již stojí, doporučujeme v první řadě zkontrolovat, jestli stavba dodržuje své stavební povolení a kolaudační souhlas nebo rozhodnutí. Pokud tomu tak není, můžete se obrátit na stavební úřad, popř. veřejného ochránce práv. Věc můžete řešit i soukromoprávně – podáním sousedské žaloby.

Zkontrolujte, zda stavba dodržuje své stavební povolení a kolaudační souhlas nebo rozhodnutí

Každá stavba musí dodržovat stavební povolení, které ji povoluje. Některé stavby je navíc potřeba zkolaudovat. Výsledkem kolaudace je kolaudační souhlas nebo rozhodnutí, které stanovuje podmínky pro užívání stavby.

O tom, jaké stavby kolaudaci vyžadují a další informace o ní se dočtete v našem manuálu Užívání dokončené stavby – kolaudace.

Pokud vás stavba obtěžuje nadměrným světelným znečištěním, je možné, že své stavební povolení (popř. kolaudační souhlas nebo rozhodnutí) nedodržuje. Doporučujeme proto, abyste si u stavebního úřadu pomocí žádosti o informace stavební povolení a kolaudační souhlas nebo rozhodnutí vyžádali. Následně můžete zkontrolovat, jak tyto správní akty světelné znečištění řeší. Zaměřte se na to, jestli se v praxi dodržují podmínky technického provedení světelných zdrojů.

K sepisu žádosti o informace k stavebnímu úřadu můžete využít náš vzor žádosti o informace. O právu na informace si můžete vše potřebné přečíst v našem Kompletním průvodci právem na informace.

Podejte podnět stavebnímu úřadu

Pokud zjistíte, že stavebník stavební povolení nedodržuje, můžete se obrátit na stavební úřad s podnětem, aby situaci řešil. Stavební úřad nemusí na základě vašeho podnětu zahájit žádné řízení. To, zda řízení zahájí, záleží na jeho správním uvážení. Pokud o to, ale stavební úřad požádáte, musí vám do 30 dní ode dne, kdy mu podnět doručili, dát vědět, jak s podnětem naložil. Může vám sdělit, že zahájil kontrolní správní řízení, řízení o přestupku nebo že neshledal důvody k zahájení žádného řízení nebo že věc postoupil jinému orgánu, který je ve věci příslušný.[4]

Pokud stavební úřad shledá, že stavebník stavební povolení (popř. kolaudační souhlas nebo rozhodnutí) nedodržuje, může po stavebníkovi požadovat, aby tento stav napravil.[5] Například po něm může požadovat, aby svou stavbu osvětloval méně rušivým světlem nebo pouze v určitých hodinách, pokud toto stavební povolení reguluje. Souběžně může stavební úřad vést také přestupkové řízení.[6]

K podání podnětu můžete využít náš vzor podnětu. Bližší informace o podávání podnětů se dočtete v našem manuálu Podávání podnětů správním orgánům.

Co dělat, když je stavební úřad nečinný?

Pokud stavební úřad na váš podnět nijak nezareagoval, ačkoliv jste ho o to žádali, je na místě obrátit se na jeho nadřízený orgán (krajský úřad) s podnětem k uplatnění opatření proti nečinnosti.[7]

Využít můžete náš vzor podnětu k zahájení řízení o uložení opatření proti nečinnosti. Další informace o tom, jak se bránit proti nečinnému úřadu, se dočtete v našem manuálu. Možností je mimo jiné obrátit se na ombudsmana. O tom se více dočtete v našem manuálu Kdy a jak se obrátit na veřejného ochránce práv nebo na webu ombudsmana.

Bránit se můžete i soukromoprávně - u soudu

Druhou možností vedle cesty veřejnoprávní (přes úřady) je cesta soukromoprávní - podání sousedské žaloby k soukromoprávnímu soudu. Pokud vás totiž váš soused obtěžuje nadměrným světelným znečištěním, jedná se slovy občanského zákoníku o nepřiměřené imise.

Občanský zákoník stanoví, že vlastník pozemku se musí zdržet všeho, co působí, že světlo (a jiné imise, např. hluk nebo zápach) vniká na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům. Musí také zamezit tomu, aby cokoliv z jeho pozemku podstatně omezovalo obvyklé užívání pozemku souseda.

Zakazuje se přímo přivádět imise (světlo) na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda. Imise světlem se však mohou opírat o zvláštní právní důvod. Mohou být ve veřejném zájmu. O takový případ se jedná například u osvětlení přechodu pro chodce či dopravního značení. Pokud by se jednalo o takový případ, měli byste právo pouze na finanční náhradu, nikoliv na to, aby byly světelné imise odstraněny.   

Pokud byste se rozhodli žalobu podat, doporučujeme se nejprve obrátit na advokáta, který posoudí vaše šance na úspěch před soudem. Seznam advokátů naleznete na webu České advokátní komory.

V případě, že by vaše žaloba byla úspěšná, soud by vašemu sousedovi nařídil, ať se nadměrných světelných imisí zdrží. [8]

Více informací k možnosti podání žaloby najdete v našem manuálu Sousedské vztahy.

Co když vás ruší veřejné osvětlení?

Často je příčinou rušení světlem veřejné osvětlení, ať už silniční nebo pouliční. Za silniční veřejné osvětlení nese odpovědnost vlastník dané komunikace, protože osvětlení je podle zákona o pozemních komunikacích příslušenstvím dálnice, silnice nebo místní komunikace.[9] Vlastníkem silnic I. třídy je stát. Silnice II. a III. třídy vlastní kraj. Místní komunikace jsou ve vlastnictví obce a účelové komunikace vlastní konkrétní právnické či fyzické osoby.[10]

Jiná pravidla platí pro dálnice a silnice I. až III. třídy (tzv. průjezdní úsek dálnice a silnice) uvnitř obcí (resp. zastavěných území). Jejich vlastníkem (a tedy tím, kdo by za ně měl nést odpovědnost) zřejmě bude obec. Zákon to však výslovně neřeší.

Obraťte se na vlastníka komunikace nebo správce veřejného osvětlení

Pokud vás obtěžuje světlo z veřejného osvětlení, můžete se obrátit na vlastníka komunikace, resp. i osvětlení. Pokud se jedná o stát, obec, nebo kraj, doporučujeme podat oficiální podnět. Ještě před jeho podáním se můžete zkusit obrátit na správce veřejného osvětlení.

Iniciujte projednání věci na zastupitelstvu

Pokud jste občanem obce nebo kraje, kde se veřejné osvětlení nachází, obec nebo kraj má povinnost váš podnět projednat, a to bezodkladně, nejdéle však do 90 dnů.[11] Můžete také iniciovat, aby problém nadměrného veřejného osvětlení projednalo zastupitelstvo. Zastupitelstvo tuto otázku musí zařadit na program dalšího zasedání, pokud žádost o projednání bodu na zasedání zastupitelstva podepíše 0,5% občanů obce nebo 1 000 občanů kraje.[12]

Více se o právech, které jako občan obce nebo kraje máte, dočtete v našem manuálu Práva občanů obcí a krajů.

 


 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty