Poradna

Nadřazené kategorie: Stavební a územní řízení,

Stavební řízení

Vytvořeno dne 11. 8. 2014.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

 1. Účastníci řízení
 2. Zahájení řízení
 3. Záměry podléhající procesu EIA
 4. Ústní jednání
 5. Námitky
 6. Stavební povolení
 7. Poznámky

Stavební řízení je správním řízením, které řeší zejména konkrétní podobu stavby, její provedení a její technické aspekty, nikoli však její vlivy na okolí. Navazuje na územní řízení a v mnohém se mu podobá. Probíhá podle stavebního zákona a je řízením návrhovým. To znamená, že není zahajováno úřadem, ale na žádost stavebníka. Jeho výsledkem je stavební povolení.

Účastníci řízení

Účastníkem stavebního řízení je: (1)

 1. stavebník 
 2. vlastník stavby, na níž má být provedena změna 
 3. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna
 4. další osoby, jejichž práva mohou být stavbou dotčena (například vlastníci sousedního pozemku)

Dalšími účastníky mohou být spolky, které mají v předmětu činnosti ochranu životního prostředí nebo veřejného zdraví, a to v případě záměrů, u nichž stavebnímu řízení předcházelo posuzování EIA a do stavebního řízení se přihlásily ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení informace o zahájení řízení na úřední desce. (2) V jiných případech již enviromentální spolky v důsledku legislativních změn účinných od 1. 1. 2018 být účastníky řízení nemohou.

Účastník řízení má možnost namítat podjatost úředních osob, nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a kopie, navrhovat důkazy, podávat vyjádření k dokumentům ze spisu, podávat námitky a odvolání. Odvolání u záměrů, které prošly procesem EIA, mohou podat i spolky, a to i přesto, že se v 30 denní lhůtě nestihly do stavebního řízení přihlásit. 

1. Zahájení řízení

Stavební řízení se zahajuje doručením žádosti o vydání stavebního povolení. Účastníkům řízení stavební úřad doručí oznámení o jeho zahájení, přičemž stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být provedena změna, se oznámení doručuje vždy do vlastních rukou. Ostatní účastníci, jde-li o řízení s velkým počtem účastníků (30 a více), mohou být o zahájení informování prostřednictvím úřední desky, proto je důležité úřední desku průběžně sledovat.

Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení stanovuje příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a rozsah a obsah projektové dokumentace stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Pro zahájení stavebního řízení je nezbytné přiložit například také povolení ke kácení dřevin, výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajiny, případě další podkladová rozhodnutí, vyžaduje-li to situace.

2. Záměry podléhající procesu EIA

U záměrů, které podléhaly posouzení v procesu EIA, se před zahájením navazujícího řízení, tedy i před řízením stavebním vydává tzv. verifikační stanovisko. Verifikační stanovisko EIA slouží pro případy, kdy u záměru došlo k jeho stavebnětechnické změně od doby vydání závazného stanoviska EIA. Pokud je zjištěno, že u záměru došlo ke změnám, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí, podléhají tyto změny záměru, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, posuzování EIA. Pro širokou veřejnost to znamená, že se může zapojit do tohoto procesu EIA prostřednictvím institutu vyjádření, a to i tehdy, pokud dříve tuto svoji možnost nevyužila. 
Pokud u záměru k žádným změnám nedošlo, příslušný úřad dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydá souhlasné závazné stanovisko. 

Přečtěte si, jak se zapojit do procesu EIA.

3. Ústní jednání

Jako další krok stavební úřad může nařídit ústní jednání a zároveň ho spojit s ohledáním na místě, pokud je to účelné. Může však také od ústního jednání upustit, a to v případě, že stavební úřad dobře zná poměry staveniště a stavebníkova žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

4. Námitky

Námitky jsou nástrojem, kterým mohou účastníci zasahovat do řízení. Důvody k podání námitek jsou různé, například vlivy technického řešení, způsobu realizace a užívání záměru na životní prostředí (nevhodný provoz zařízení, skladování, emise, hluk) či špatný procedurální postup ze strany stavebního úřadu, jakým je třeba nedodržení lhůt. (3) K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při předchozích řízeních (např. při územním řízení) se nepřihlíží. O námitkách musí být rozhodnuto se zdůvodněním. Veřejnost, tedy osoby, které nejsou účastníky, do stavebního řízení nezasahuje.

Pokud chtějí účastníci podat námitky, musí tak učinit nejpozději při ústním jednání. Není-li ústní jednání nařízeno, je stanovena minimálně 10denní lhůta, ve které mohou být námitky uplatněny.

Vyjádřit se mohou účastníci kdykoli

Po celou dobu, po kterou je řízení vedeno, až do vydání rozhodnutí, má účastník řízení možnost se vyjadřovat k podkladům ve spise, tedy i po ústním jednání. Tato vyjádření ale nejsou klasickými námitkami a úřad k nim proto nemusí přihlížet. Typicky úřad k vyjádření vyzývá po shromáždění kompletních podkladů - oznámí účastníkům řízení, že mají možnost se k nim vyjádřit, a že brzy vydá konečné rozhodnutí ve věci.

5. Stavební povolení

Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, přičemž tato lhůta může být na žádost stavebníka prodloužena stavebním úřadem. (4)

Obrana proti rozhodnutí

Klasickým způsobem obrany proti územnímu rozhodnutí je odvolání, které musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a podává se k nadřízenému orgánu prostřednictvím úřadu, který ho vydal. Typickým důvodem k odvolání je chybějící či nedostatečné vypořádání námitek nebo zásadní chyby v projektové dokumentaci.

Poznámky

(1) § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)

(2) Spolek musí mít jako hlavní poslání ochranu životního prostředí a musí existovat minimálně 3 roky anebo musí získat alespoň 200 podpisů. Úplný výčet podmínek viz § 3 písm. i) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění účinném od 1. 4. 2015.

(3) § 114 odst. 1 stavebního zákona výslovně uvádí, že námitky ve stavebním řízení lze podat pouze: "proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů".

(4) § 115 odst. 4 stavebního zákona

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty