Poradna

Nadřazené kategorie: Správní řízení,

Podávání podnětů správním orgánům

Vytvořeno dne 17. 11. 2018 — Aktualizováno dne 7. 12. 2021.

Obsah

Možná jste se dostali do situace, ve které se vám něco nezdá. Za sousedovic domem se kupí odpad, cesta není v zimě udržovaná, ale měla by. Není to ale nic, s čím volat na policii – co tedy dělat? Pro takový případ slouží takzvaný podnět. Přestavme si, že jej budete podávat právě vy.

Podnětem můžete dát věci do pohybu a přispět k zahájení řízení

Podněty jsou tedy nepříliš formální oznámení či návrhy správním orgánům (úřadům), které může podat kdokoliv.[1] Na základě informací, které do podnětu zformulujete, může konkrétní správní orgán dojít k závěru, že je potřeba daný problém řešit a zahájit správní řízení.

V takovém případě zahájí z vlastní iniciativy správní řízení, tzv. řízení z moci úřední. V rámci takového řízení může správní orgán účastníkům řízení založit, změnit nebo zrušit práva či povinnosti, např. udělit pokutu, stavební povolení nebo nařídit zdržení se některého jednání.[2] Podněty mohou směřovat k zahájení různých správních řízení. Tento text se věnuje věcem, které jsou společné pro všechny podněty napříč jednotlivými oblastmi práva.

Jak správní orgány naloží s vaším podnětem?

Správní orgány mají povinnost váš podnět přijmout. Nejsou ale povinné řízení zahájit. Řízení je zahájeno jen tehdy, pokud správní orgán na základě vlastního uvážení dojde k závěru, že je zahájení řízení opodstatněné. To znamená, že jsou naplněny zákonné důvody pro zahájení řízení.

Proto je vhodné podnět formulovat tak, aby bylo správnému orgánu zřejmé, z jakých důvodů by měl řízení zahájit. To se může velmi lišit v závislosti na tom, co od správního orgánu požadujete. Může jít např. o:

 • oznámení, že byl spáchán přestupek, případně že spáchání přestupku hrozí; okolnosti přestupku, zdůvodnění,
 • důvody, ze kterých se domníváte, že je nějaké vydané správní rozhodnutí nezákonné; rozpor s právními předpisy, skutečnosti, se kterými se rozhodnutí nevypořádalo, i když mělo, účastníci, kteří se řízení neúčastnili,
 • skutečnosti, které zakládají povinnost správního orgánu řízení zahájit; popis těchto skutečností, zdůvodnění.

Při psaní podnětu myslete na to, že je potřeba správnímu orgánu zřetelně ukázat, že jsou zde tak závažné důvody, že je potřeba konkrétní řízení zahájit. Své argumenty formulujte srozumitelně a pokud možno je podkládejte relevantními přílohami (fotografie, dokumenty). Pokud je to možné, odkazujte v podnětu na konkrétní ustanovení zákona, která podle vás byla porušena anebo podle kterých chcete, aby správní orgán postupoval.

Pokud je podnět formulován nejasně, pak nejčastější postup správních orgánu je prosté nezahájení řízení. Za jistých okolností je ale možné, že budete vyzváni k podání vysvětlení.[3] To se děje zásadně písemně.

Pozor, pokud vysvětlení odmítnete poskytnout, může vám správní orgán uložit pořádkovou pokutu. Není se však třeba obávat – vyplývá to zkrátka z obecné zásady, že je potřeba správním orgánům poskytovat potřebnou součinnost při plnění úředních úkonů. A také z toho, že bychom neměli podávat neopodstatněné podněty.

Můžete po podání podnětu nějak zasahovat do zahájeného řízení?

Na rozdíl od jiných typů písemností může podnět podat kdokoliv. Zahájení řízení však závisí pouze na vlastním uvážení správního orgánu. Podatel podnětu nemá v řízení žádná další práva ani postavení účastníka řízení (pokud mu v daném typu řízení nepřiznává účastenství přímo zákon). To znamená, že nebudete informováni o tom, jak řízení postupuje, nemáte právo vyjádřit se k jednotlivým podkladům řízení, nemáte právo nahlížet do spisu ani se proti případnému rozhodnutí odvolat.

Co ale udělat můžete, a my to doporučujeme, je přímo v textu podnětu požádat správní orgán o informování, jak s podnětem naložil. Správní orgán má povinnost tuto informaci poskytnout do 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel. Podateli sdělí, jestli řízení zahájil nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, případně že podnět postoupil jinému (příslušnému) správnímu orgánu. O dalším průběhu řízení nebo jeho výsledku je pak možné dozvědět se buď prostřednictvím žádosti o informace[4] anebo na úřední desce, pokud se jedná o typ řízení, o kterém se tímto způsobem informuje.

Podnět by měl být hlavně srozumitelný

Podněty jsou neformální úkony, které nemusí splňovat striktní požadavky na formu a obsah. Přesto doporučujeme podnět formulovat zhruba kolem následující struktury:

 1. Komu podnět adresujete: Uvedení správního orgánu, kterému podnět adresujete (vč. adresy)
  Je možné, že správní orgán, kterému podnět zašlete, nebude ten příslušný k řešení dané problematiky. To obecně není problém, správní orgány mají povinnost si takové podněty předávat. Můžete se tedy spolehnout, že i při mýlce se váš podnět dostane tam, kam má.
 2. Kdo jste: Uvedení identifikačních údajů podatele
  Standardně se uvádí jméno, adresa bydliště, případně e-mailová adresa, ID datové schránky nebo telefonní číslo. Toto je důležité, aby vás správní orgán mohl kontaktovat s informací, jak s podnětem naložil, nebo vás vyzvat k vysvětlení. Podnět nicméně může být podán i anonymně.
 3. Co se děje: Stanovení, čeho se podání týká, resp. co chcete, aby správní orgán udělal
  V úvodu doporučujeme jasně sdělit, o co v podání jde. Např.: Podnět k provedení kontroly výkonu samostatné působnosti obce Horní Dolní, nebo Podnět k prošetření přestupku a uložení nápravných opatření, nebo Podnět k zahájení přezkumu rozhodnutí Městského úřadu Horní Dolní ze dne 1.1.2019, č.j. 123/456/789/StU. Toto pomáhá správním orgánům rychle se orientovat.
 4. Co se děje podrobně: Vylíčení všech skutečností, které jsou pro zahájení řízení relevantní
  Toto je obsahově klíčová a nejvíce obsáhlá část. Na základě těchto informací se správní orgán rozhoduje, jestli řízení zahájí či nikoli. Zevrubně sem popište všechny skutečnosti, které vám připadají relevantní, doložte je přílohami a pokud možno odkazujte na konkrétní ustanovení zákona (není povinné).
 5. Místo, datum, podpis

Pro tvorbu podnětu můžete využít i náš vzor  Podnět dle § 42 správního řádu, který je volně ke stažení.

Jak postupovat, pokud úřad řízení nezahájí?

Pokud úřad měl zahájit správní řízení z moci úřední, ale navzdory vašemu podnětu ho nezahájil, můžete se obrátit na jemu nadřízený úřad. Nadřízený úřad můžete požádat o uplatnění opatření proti nečinnosti.[5] Můžete přitom využít náš nástroj Generátor podání proti nečinnosti.

Podrobnější informace o tom, jak postupovat, když je úřad nečinný, se dočtete v našem manuálu Jak přimět nečinný úřad jednat.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty