Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Co je to EIA?

Vytvořeno dne 25. 7. 2011.

Obsah

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Většina staveb musí být povolena stavebním úřadem. Musí získat územní rozhodnutí a stavební povolení. U staveb s rizikem negativního vlivu na životní prostředí, musí před získáním těchto povolení předcházet proces posouzení vlivů na životní prostředí neboli EIA (Environmental Impact Assessment).

V rámci EIA se posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a jejich vzájemné působení a souvislosti).

Proces EIA je veden buď krajským úřadem, nebo Ministerstvem životního prostředí, a to například v závislosti na tom, jak velké území by mohlo být plánovaným záměrem dotčeno, nebo zda jde o zvláště chráněné území apod. Příslušnému úřadu zašle investor oznámení o záměru a tím je proces EIA zahájen.

Jednotlivé povolovací procesy jsou nově sloučeny do jednoho řízení, aby docházelo k odstranění duplicitních postupů. První možností řízení je spojení EIA s územním řízením. Druhou variantou je společné územní a stavební řízení spojené s EIA. Využití zmíněných společných řízení není povinné a každý stavebník si zvolí, zda je využije nebo preferuje spíše samostatné územní a stavební řízení. 

1. Jaké záměry podléhají EIA?

Úplnému procesu EIA podléhají jen záměry, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – v Kategorii I. U těchto záměrů probíhá celá EIA vždy povinně – jsou to například letiště nebo dobývací prostory pro těžbu uhlí.

U jiných záměrů z Kategorie II též přílohy proběhne povinně alespoň tzv. zjišťovací řízení. Jeho účelem je rozhodnout, zda záměr bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí nebo ne – to jsou například pivovary nebo sjezdovky. V případě, že úřad rozhodne o tom, že se záměr dále posuzovat nebude, vydá o tom rozhodnutí, které mohou spolky (existující minimálně 3 roky anebo které získají podporu alespoň 200 podpisů)  napadnout odvoláním v zákonné 15 denní lhůtě. Následně připadá v úvahu i soudní přezkum – správní žaloba.

Vedle záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí podléhají posouzení EIA také záměry, kterou mohou mít významný vliv na příznivý stav nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (systém Natura 2000), resp. jestliže orgán ochrany přírody ve svém stanovisku takový významný vliv nevyloučil.

2. Jak EIA probíhá?

Proces EIA má tyto fáze:

  1. Oznámení
  2. Dokumentace
  3. Veřejné projednání
  4. Posudek
  5. Závazné stanovisko úřadu

Oznámení a dokumentaci si investor musí nechat zpracovat pouze autorizovanou fyzickou osobou v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí a poté je doručí na úřad. Úřad vždy zkontroluje, že byly doručeny kompletně, a zveřejní je na úřední desce dotčeného kraje a v informačním systému EIA, aby se k nim mohla vyjádřit veřejnost. Posudek nechává zpracovat úřad opět autorizovanou fyzickou osobou (musí jít o jinou osobu, než která zpracovávala oznámení či dokumentaci) a poté jej také zveřejní na úřední desce. Na úřední desce se také objeví oznámení o veřejném projednání nejméně 10 dní před jeho konáním.

Výsledkem tohoto procesu je závazné stanovisko úřadu, které je podkladem pro rozhodování v navazujících řízeních (např. územní a stavební). Úřady, které tato navazující řízení vedou, se poté musí stanoviskem EIA vždy řídit při svém rozhodování. 

3. Závazné stanovisko můžete ovlivnit

V průběhu procesu EIA může v zákonem daných lhůtách každý zasílat svá vyjádření. Vyjádření sice není pro úřad nijak závazné, avšak může ovlivnit samotné závěrečné stanovisko, které již závazné je.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty