Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Frank Bold úspěšně dokončil projekt Právo na čistý vzduch

Povedlo se

V listopadu roku 2019 jsme úspěšně dokončili projekt Právo na čistý vzduch, na kterém jsme od roku 2016 spolupracovali s německou environmentální organizací Deutsche Umwelthilfe. Hlavním cílem projektu bylo informovat veřejnost o platných unijních předpisech upravujících ochranu ovzduší a zasazení se o lepší plnění těchto norem v České republice. Kvalita ovzduší v České republice je totiž dlouhodobě špatná a v rozporu s právními předpisy. V roce 2018 byly imisní limity překročeny na 12,7 % území České republiky, které je obývánopřibližně 36 % populace. To znamená, že každý třetí člověk dýchá v České republice nadlimitně znečištěné ovzduší a je vystavován souvisejícím zdravotním rizikům. Konkrétně jsou v České republice porušovány imisní limity pro polétavý prach PM10, oxidy dusíku a karcinogenní benzo(a)pyren.

Právní úprava čistého ovzduší

Právním základem pro čisté ovzduší v Evropě je zejména směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Tato směrnice stanovuje imisní limity pro koncentrace škodlivých látek ve vnějším ovzduší a byly transponovány do národního práva jednotlivých členských států, v České republice konkrétně do zákona o ochraně ovzduší. Dojde-li k překročení imisních limitů, jsou příslušné úřady povinny vypracovat takzvané plány zlepšování kvality ovzduší. Tyto plány musí zajistit, aby byla doba nadlimitního znečištění ovzduší co možná nejkratší, tedy aby ovzduší urychleně dosáhlo požadované kvality. 

Neúčinné Programy zlepšování kvality ovzduší

Tam, kde úřady nekonají, využívají organizace Frank Bold Society a Deutsche Umwelthilfe právní nástroje ke zjednání nápravy, aby přinutily členské státy jednat. Například v letech 2017 - 2018 se nám úspěšně podařilo soudní cestou zrušit neúčinné Programy zlepšování kvality ovzduší pro Brno, Prahu, Ostravsko a Ústecký a Karlovarský kraj. Nejvyšší správní soud nám dal za pravdu a Ministerstvo životního prostředí nyní vypracovává plány nové, které mají obsahovat konkrétní měřitelné kroky zaručující, že k postupnému zlepšení ovzduší v postižených lokalitách skutečně dojde. Zároveň od prosince 2018 u soudu zastupujeme obyvatelku Ostravy-Radvanic, která žaluje Ministerstvo životního prostředí ve věci odpovědnosti za újmu na zdraví a smrt v důsledku dlouhodobého znečištění ovzduší, proti kterému MŽP dlouhodobě nepodniká dostatečná opatření.

Úspěšný postup proti znečištěnému ovzduší i v Německu

Obrovských úspěchů v projektu dosáhla také naše partnerská organizace Deutsche Umwelthilfe, díky jejíž činnosti bylo v Německu vypracováno 23 nových plánů zlepšování ovzduší pro dříve výrazně znečištěná města jako Stuttgart nebo Darmstadt. Nově přijaté plány zlepšování kvality ovzduší obsahují opatření podporující veřejnou dopravu, jízdu na kole a omezení zvláště znečišťujících vozidel, čímž bylo dosaženo plnění imisních limitů a výrazného zlepšení ovzduší v daných oblastech. Více o práci našich německých partnerů i o projektu Právo na čistý vzduch si můžete přečíst v nově vypracované Závěrečné zprávě pro veřejnost

Naše úsilí o realizaci práva na čistý vzduch však s koncem projektu nekončí. Nadále si vyměňujeme zkušenosti s dalšími environmentálními organizacemi napříč Evropou a pomáháme našim klientům právními nástroji dosahovat lepšího ovzduší. Budeme také nadále pokračovat v  účasti ve správních řízeních a usilovat o to, aby nebyly velkým znečišťovatelům udělovány výjimky ze zákonem stanovených emisních limitů, a aby Ministerstvo životního prostředí a úředníci dělali pro čisté ovzduší vše, co jim zákony ukládají.

Projekt Právo na čistý vzduch  (LIFE15 GIE/DE/795 LEGAL ACTIONS) byl spolufinancován z grantu Evropské Unie LIFE.