Poradna

Nadřazené kategorie: Fungování obcí a úřadů,

Obecně závazné vyhlášky: Co mohou regulovat a jak se liší od nařízení?

Vytvořeno dne 24. 8. 2015.

Obsah

Obce a kraje mohou při spravování svých záležitostí vydávat vlastní právní předpisy – obecně závazné vyhlášky a nařízení. Obecně závazné vyhlášky vydávají zastupitelstva v oblastech samosprávy obce nebo kraje (tzv. samostatná působnost), nařízení pak v oblastech, kde obec nebo kraj vykonávají státní správu (tzv. přenesená působnost). O tom, které oblasti spadají do samostatné a přenesené působnosti se můžete dozvědět více v našem manuálu Samostatná a přenesená působnost.

Zajímá vás, jestli obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat pití alkoholu nebo žebrání? V tomto manuálu se dozvíte, jak odlišit vyhlášky od nařízení a které všechny oblasti mohou obecně závazné vyhlášky regulovat.

Jak se bránit proti nezákonné vyhlášce nebo jak probíhá proces přijímání obecně závazných vyhlášek se dočtete v našem manuálu Obecně závazné vyhlášky II: Jak se proti nim bránit, kde je najít a jak iniciovat jejich vydání?.

Jaký je rozdíl mezi obecně závaznými vyhláškami a nařízeními

Obecně závazné vyhlášky i nařízení vydávají obce a kraje jako své právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky se vydávají k regulování záležitostí samostatné působnosti (veřejný pořádek, veřejná bezpečnost apod.). Přehled zákonných zmocnění k vydání obecně závazných vyhlášek zpracovalo Ministerstvo vnitra na s. 22-25 Metodického doporučení k činnosti ÚSC č. 1.2 - Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí (obecná část). Pokud konkrétní věc v seznamu nenajdete, neznamená to automaticky, že by obec nebo kraj danou věc vyhláškou nesměly regulovat. K vydání vyhlášek v záležitostech, které spadají do samostatné působnosti, je totiž zmocňuje přímo Ústava.

Nařízení regulují záležitosti přenesené působnosti, tj. státní správy. Mají charakter prováděcích právních předpisů (stejně jako např. nařízení vlády a vyhlášky ministerstev). Aby je rada obce nebo kraje mohla vydat, musí ji k tomu výslovně zmocňovat zákon. O tom, které oblasti spadají do samostatné a přenesené působnosti se můžete dozvědět více v našem manuálu Samostatná a přenesená působnost.

Rozdíly mezi oběma právními předpisy přehledně shrnuje následující tabulka:

Obecně závazná vyhláška

Nařízení

Vydává zastupitelstvo obce

Vydává rada obce

Samostatná působnost

Přenesená působnost

Základem pro vydání je Čl. 104 odst. 3 Ústavy

Základem pro vydání je Čl. 79 odst. 3 Ústavy

K vydání není nutné výslovné zákonné zmocnění.

K vydání je nutné výslovné zákonné zmocnění.

Nedodržení je přestupkem proti pořádku v územní samosprávě

Nedodržení je přestupkem proti pořádku ve státní správě

Co mohou obecně závazné vyhlášky regulovat?

Obce a kraje mohou prostřednictvím obecně závazné vyhlášky ukládat povinnosti v oblasti samostatné působnosti. Které oblasti spadají do samostatné působnosti, se můžete dozvědět v našem manuálu Samostatná a přenesená působnost.

Obecně závazné vyhlášky mohou dopadat na následující oblasti:

Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obec může stanovit, které činnosti by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.[1] Jejich vykonávání pak může omezit místem i časem, popř. je v některých případech i zakázat.

Oblasti veřejného pořádku, které mohou obce regulovat vyhláškami, vymezilo Ministerstva vnitra v Metodickém doporučení č. 4.1 - Tvorba obecně závazných vyhlášek (úprava místních záležitostí veřejného pořádku).

Vyhlášky mohou konkrétně regulovat např:

 • Konzumaci alkoholu anebo zdržování se na veřejnosti s otevřenou lahví.[2]
 • Kouření na dětských hřištích, sportovištích a v budovách určených pro společenské, kulturní nebo sportovní akce s účastí osob mladších 18 let. [3]
 • Provozování hazardu.  To je možné zakázat na části nebo na celém území obce.[4]
 • Pohyb psů. Regulace může např. zakazovat jejich pohyb v určitých místech, přikazovat vodit psa na vodítku nebo odklízet psí exkrementy.[5]
 • Žebrání.[6]
 • Používání hlučných zařízení ve večerních a ranních hodinách. Vyhláška tak může regulovat dobu, ve které je možné používat např. sekačky, křovinořezy, okružní pily a dalších hlučné nástroje.[7]
 • Veřejné nabízení sexuálních služeb. To je možné plošně zakázat i na všech veřejných prostranstvích v obci. Může totiž významně ohrozit dobré mravy a mít dopad na mravní vývoj dětí a mladistvých.[8]
 • Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejně přístupných sportovních a kulturních akcí. Jednat se může například o sportovní utkání nebo taneční zábavy a diskotéky. Obec může například omezit čas konání takové veřejně přístupné akce. [9] Soukromé akce takto regulovat nemůže.

Udržování čistoty veřejných prostranství a ochrana životního prostředí

Obec může vydat vyhlášku, aby zajistila čistotu ulic a jiných veřejných prostranství. Vyhlášku může také vydat za účelem ochrany životního prostředí, zeleně v zástavbě a další veřejné zeleně.[10] 

Cílem ochrany veřejné zeleně je hlavně to, aby se v praxi realizovaly představy občanů o podobě a kvalitě prostoru, který je bezprostředně obklopuje. Ten má totiž přímý dopad na jejich fyzické i duševní zdraví a pohodu jejich bydlení.[11]

Obec může regulovat např. údržbu veřejné zeleně formou pravidelných sečí. To platí ale pouze pro veřejná prostranství. Obec vám tedy nemůže přikázat pravidelné seče na vaší oplocené zahradě nebo jiných soukromých prostranstvích.[12] Pokud vyhláška takovou povinnost obsahuje, je nezákonnou vyhláškou a můžete se proti ní bránit.

Za určitých okolností může být veřejným prostranstvím i soukromý pozemek. Více o veřejných prostranstvích se můžete dozvědět v našem manuálu Veřejné prostranství: Co to je a jak ho využít?

Obec může vyhláškou také chránit estetickou kvalitu veřejné zeleně. To může obec udělat např. tím, že zakáže řidičům motorových vozidel stát, zastavit nebo jezdit na plochách veřejné zeleně. Může taky zakázat na plochách veřejné zeleně rozdělávat oheň, či stanovat nebo nocovat mimo místa k tomu určená.

Užívání zařízení obce, která slouží potřebám veřejnosti

Za zařízení obce, která slouží potřebám veřejnosti, můžeme označit např. telefonní automat, lavičky, odpadové nádoby či veřejné osvětlení.[13] Tato zařízení můžete užívat pouze způsobem, který stanoví vyhláška. 

Další oblasti na základě zákonného zmocnění nebo bez něj

K vydávání obecně závazných vyhlášek zmocňuje obce přímo Ústava. Zastupitelstva díky tomuto zmocnění mohou vydávat v mezích samostatné působnosti vyhlášky a nepotřebují, aby je k tomu nějaký zákon výslovně zmocňoval. I přes to ale mnohé zákony tato zákonná zmocnění výslovně obsahují. Jedná se např. o následující oblasti:

 • zřízení a zrušení obecní policie,[14]
 • zavedení místních poplatků,[15]
 • stanovení trvalého označování psů a evidence jejich chovatelů,[16]
 • osvobození orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů od daně z pozemků,[17]
 • stanovení školských obvodů základních škol[18] nebo
 • obecní systém odpadového hospodářství.[19]

Širší seznam těchto zmocnění vydalo Ministerstvo vnitra v Metodickém doporučení k činnosti ÚSC č. 1.2 - Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí (obecná část) (s. 22-25).

 


[3] § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Obec tak může zakázat kouření např. v obecním kulturním domě, kde se pravidelně konají školní besídky.

[6] To, jestli mají obce pravomoc vydávat vyhlášky omezující žebrání, může být v právní teorii sporné. Zákon tuto možnost výslovně nepředpokládá a Ústavní soud se k této problematice zatím komplexně nevyjádřil. Ministerstvo vnitra však vydávání těchto vyhlášek výslovně připouští v Metodickém doporučení č. 4.1 - Tvorba obecně závazných vyhlášek (úprava místních záležitostí veřejného pořádku) (s. 26).

Obsah poradny není aktualizován podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Na aktualizaci obsahů pracujeme.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty