Poradna

Nadřazené kategorie: Správní řízení,

Jak podat stížnost na nevhodné chování úředníků

Vytvořeno dne 17. 11. 2018.

Obsah

Možná jste se během vyřizování na úřadech již setkali s neprofesionálním chováním úředních osob, s odmítavým přístupem nebo jiným chováním, které se neslučuje s ideálem dobré správy. Veřejná správa je službou veřejnosti. „Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.“[1]

Proti nevhodnému chování úředníků se můžete bránit, a to podáním stížnosti. Níže naleznete konkrétní návod, jak při jejím podání postupovat.

Kdy je možné podat stížnost?

V případě nevhodného chování úředních osob nebo nesprávného postupu správního orgánu můžete využít institut stížnosti ve smyslu § 175 správního řádu.[2] Podle tohoto ustanovení mají dotčené osoby, tedy ty osoby, jichž se činnost správního orgánu v daném případě týká, právo podávat u správních orgánů stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.[3] Úřední osobou se rozumí každá osoba, která se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správního orgánu.[4]

Stěžovatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Důležité ale je, že se musí jednat o stížnost jednotlivce, nikoli o stížnost skupiny občanů. Stížnost musí mít souvislost s ochranou osobních zájmů stěžovatele (např. ochrana před nevhodným, nezdvořilým nebo hrubým jednáním úředníků).

Stížnost lze podat proti výše uvedeným postupům úředníků nejen tehdy, pokud je vedeno správní řízení, ale proti všem postupům, kdy se uplatní správní řád, tedy například i když úřad vydává jen osvědčení či provádí jiný úkon.

Co může být nevhodným postupem?

  • Nezdvořilé nebo nevstřícné jednání (jednání v rozporu se zásadou, že veřejná správa je službou veřejnosti). Za nevhodné lze považovat například tykání, zvyšování hlasu, či nadměrný formalismus nebo zjevnou neochotu pomoci.
  • Porušování etického kodexu a zásad slušného chování, přičemž za zdvořilé chování se považuje jednání bez jakýchkoliv osobních či jiných invektiv, narážek, diskriminace, ponižování a bez vulgarismů apod. Může se jednat například o narušování osobního intimního prostoru klienta snahou o fyzický kontakt.

Jak podat stížnost?

Stížnost podejte správnímu orgánu, na jehož postup či chování úředníka si chcete stěžovat.

Můžete tak učinit ústně, písemně, elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem. Je však třeba uvést náležitosti podání podle § 37 správního řádu (viz níže).

Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.

Jaké musí mít stížnost náležitosti?

Podle § 37 odst. 2 správního řádu musí být ve stížnosti uvedeno[5]:

  • kdo ji podává (stížnost nelze podat anonymně – úřad by pak nemohl posoudit, zda je podatel dotčen),
  • které věci se týká,
  • co se navrhuje.

Fyzická osoba musí ve stížnosti uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.[6] V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu místa podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba musí ve stížnosti uvést svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Stížnost musí obsahovat také označení správního orgánu, jemuž je určena, a podpis osoby, která ji podává.

Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Správní orgány by tedy neměly přistupovat ke stížnostem s přílišným formalismem a nemá-li podání stížnosti předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Jak může být stížnost vyřízena?

Správní orgán musí stížnost vyřídit do 60 dnů. Stanovenou lhůtu lze překročit jen v zákonem odůvodněných případech (např. nelze-li v průběhu vyřizování zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti). O vyřízení stížnosti vás jako stěžovatele v této lhůtě musí informovat. Pokud správní orgán nereaguje na stížnost ve lhůtě, můžete se bránit u nadřízeného správního orgánu, a to podáním podnětu na ochranu proti nečinnosti podle § 80 správního řádu.[7] Doporučujeme požádat ve stížnosti, aby vás správní orgán vyrozuměl o výsledcích šetření a přijatých opatřeních k nápravě, ze zákona však nemusí.

Po posouzení stížnosti správním orgánem nastane jedna z těchto dvou situací:

  • Stížnost bude shledána důvodnou nebo částečně důvodnou. Správní orgán je v tom případě povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě (stěžovatel musí být vždy vyrozuměn jen o tom, zda byla stížnost shledána důvodnou, tedy zda ano či ne, o konkrétních přijatých opatřeních nápravě je informován, jen pokud o to výslovně požádá[8]). Opatřením k nápravě může být například napomenutí nebo snížení odměn příslušnému úředníkovi.
  • Stížnost nebude shledána důvodnou. Proti tomuto vyřízení není možné podat odvolání, jelikož se nejedná o správní rouzhodnutí. Pokud ale máte za to, že vaše stížnost nebyla řádně vyřízena, máte právo požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.[9] Kdo je nadřízený správní orgán, určuje § 178 správního řádu.[10] Při rozhodování nadřízeného správního orgánu o stížnosti se již neuplatní ustanovení výše zmíněná 60denní lhůta, správní orgán tedy má rozhodnout bezodkladně s tím, že má stěžovatele vždy informovat o výsledku svého šetření (stěžovatel o to nemusí výslovně žádat).

Závěrem zmiňujeme, že konkrétní pravidla pro vyřizování stížnosti zpravidla stanoví každá obec či kraj, k čemuž jsou zmocněny zákonem o obcích[11] a krajích[12]. Tato pravidla mají být dostupná na každém úřadě.


Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty