Poradna

Odstraňování černých staveb

Vytvořeno dne 19. 10. 2016.

V případě, že se někde nachází tzv. černá stavba, může kdokoli podat na stavební úřad podnět k tomu, aby zahájil řízení o odstranění stavby. Pokud o to podatel v podnětu požádá, musí jej stavební úřad do 30 dnů informovat, jak s podnětem naložil (tedy zejména zda řízení zahájil nebo jaké jiné kroky učinil). V podnětu je třeba stavbu co možná nejpřesněji identifikovat a pokud je to možné, přiložit i její fotografie.

Jak stavební úřad postupuje po podání podnětu a co dělat, když je nečinný?

Po podání podnětu by měl stavební úřad vyhodnotit jeho obsah a následně nařídit kontrolní prohlídku stavby. (1) K účasti na kontrolní prohlídce je vyzván stavebník, resp. vlastník stavby, který má pod sankcí pořádkové pokuty povinnost kontrolní prohlídku umožnit. O kontrolní prohlídce sepisuje úředník stavebního úřadu protokol, (2) který následně slouží jako podklad pro zahájení řízení o odstranění stavby a případně i pro zahájení příslušných sankčních řízení za nedodržení stavební kázně. (3)

Pokud nepovolená stavba ještě není dokončena, vyzve úředník v rámci kontrolní prohlídky k bezodkladnému zastavení prací. (4) Není-li tato výzva stavebníkem respektována, vydá úřad rozhodnutí, jímž nařídí zastavení prací, které je následně exekučně vykonatelné vyklizením stavby. (5) Porušení této výzvy nebo rozhodnutí je rovněž sankcionováno pokutou. (6)

Pokud je stavební úřad po podání podnětu nečinný, můžete podat jeho nadřízenému orgánu (zpravidla krajskému úřadu) podnět na uplatnění opatření proti nečinnosti (7) (vzor naleznete zde). Nadřízený orgán může nečinnému stavebnímu úřadu přikázat, aby zahájil řízení o odstranění stavby, sám toto řízení zahájit nebo přidělit věc jinému úřadu.

Neboť se řízení o odstranění stavby zahajuje z moci úřední a je tudíž z Vaší pozice nenárokové, nemůžete se v souladu s dosavadní judikaturou (8) proti jeho nezahájení bránit u soudu žalobou proti nečinnosti správního orgánu. Touto žalobou se však můžete domáhat, aby Vás stavební úřad vyrozuměl o tom, jak naložil s Vaším podnětem. (9)

Jak probíhá řízení o odstranění stavby a jak se do něj zapojit?

Je-li na podkladě kontrolní prohlídky zjištěno, že se jedná o černou stavbu, je stavební úřad povinen zahájit řízení o odstranění stavby, (10) a to doručením oznámení o zahájení řízení stavebníkovi, resp. vlastníkovi stavby. (11)

V oznámení o zahájení řízení musí stavební úřad stavebníka poučit o možnosti požádat do 30 dnů o dodatečné povolení stavby. Je-li žádost podána, řízení o odstranění stavby se do rozhodnutí o dodatečném povolení stavby přeruší.

Stavební úřad dále vyzve vlastníka stavby, aby užívání stavby bezodkladně ukončil. Nebude-li výzvě vyhověno, vydá rozhodnutí, kterým zakáže užívat nepovolenou stavbu. (12) Toto rozhodnutí je exekučně vykonatelné zejména vyklizením stavby. (13) Užívání stavby v rozporu se zákonem je rovněž sankcionováno pokutami. (14)

Účastníky řízení o odstranění stavby jsou kromě samotného stavebníka, resp. vlastníka stavby, také vlastníci a osoby oprávněné z věcných práv k pozemku, na kterém se stavba nachází a dále sousedé, kteří by případným odstraňováním stavby mohli být zasaženi.

Pokud máte postavení účastníka, můžete v souladu se správním řádem podávat v řízení návrhy, vyjádření, nahlížet do spisu, případně podat odvolání proti rozhodnutí.

Řízení o odstranění stavby může skončit:

  • rozhodnutím o nařízení odstranit stavbu (zejména pokud stavebník nepožádá o dodatečné povolení nebo stavební úřad toto povolení neudělí)
  • rozhodnutím, že odstranění stavby se nenařizuje (pokud se v řízení zjistí, že stavba nebyla nepovolená)
  • usnesením o zastavení řízení (byla-li stavba dodatečně povolena nebo stavebník před vydáním rozhodnutí o odstranění stavby dotčenou stavbu sám dobrovolně odstranil)

Nařídí-li stavební úřad stavbu odstranit, současně pro to v rozhodnutí stanoví podmínky vyplývající z technických požadavků na stavby, případně stanoví požadavky na úpravu území po odstranění stavby. Rovněž může stavebníkovi uložit povinnost, aby mu předložil technologický návrh odstranění stavby. (15) Pro splnění povinností uvedených v rozhodnutí stanoví stavební úřad přiměřenou lhůtu(16)

Proti rozhodnutí o nařízení odstranění stavby může povinný podat odvolání, (17) jež má odkladný účinek a následně i žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, (18) která však má odkladný účinek, jen pokud jej soud na návrhu žalobce přizná.

Jak probíhá řízení o dodatečném povolení stavby?

Nařízení odstranit stavbu představuje významný zásah do vlastnického práva, proto je vlastníkovi stavby dána možnost do okamžiku pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby požádat o její dodatečné povolení. (19)

K žádosti o dodatečné povolení stavby je žadatel povinen předložit podklady vyžadované pro příslušné „nahrazované standardní povolení“ (tj. stavební povolení, ohlášení nebo územní rozhodnutí) podle druhu dodatečně povolované stavby. Zejména půjde o projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným projektantem a příslušná závazná stanoviska dotčených orgánů. Lhůta pro podání kompletní žádosti se všemi přílohami je poměrně krátká, postačí tedy, pokud stavebník ve lhůtě podá žádost o dodatečné povolení bez příloh. Stavební úřad žadatele následně vyzve k doplnění o tyto přílohy a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, (20) v praxi okolo 3 měsíců.

Účastníky řízení o dodatečné povolení stavby jsou kromě samotného žadatele zejména vlastníci sousedních nemovitých věcí a u záměrů podléhajících posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) za splnění zákonných podmínek i enviromentální spolky. (21)

V rámci řízení musí žadatel stavebnímu úřadu prokázat soulad stavby s veřejnými zájmy vymezenými v zákoně. (22) Požadavky stavebního úřadu na splnění podmínek legalizace stavby však nesmí být pro žadatele mírnější, než by tomu bylo v řádném povolovacím řízení. (23)

Kdo nese náklady na odstranění stavby?

Je-li vydáno rozhodnutí o nařízení odstranění stavby, nese veškeré náklady na toto odstranění ten, komu bylo nařízeno (zpravidla vlastník). Současně také odpovídá za veškeré škody vzniklé při odstraňování stavby na sousedních nemovitých věcech. (24) O splnění povinnosti a provedení odstranění stavby musí do 30 dnů od jejího ukončení informovat stavební úřad. (25)

Pokud nebyla černá stavba odstraněna ve lhůtě stanovené stavebním úřadem v rozhodnutí o odstranění stavby, dopouští se povinný přestupku. (26) Nadto je třeba, aby stavební úřad zajistil nucený výkon svého rozhodnutí. K obojímu může kdokoliv podat podnět.

Nucený výkon rozhodnutí mohou stavební úřady zajistit buď tak, že provedou výkon rozhodnutí samy dle správního řádu, (27) nebo věc předají k exekuci soudnímu exekutorovi. (28)

V případě výkonu rozhodnutí samotným stavebním úřadem dle správního řádu bude povinnému zpravidla nejprve zaslána exekuční výzva k dobrovolnému splnění povinnosti. (29) Nebude-li ani poté povinnost splněna, pověří stavební úřad k provedení bouracích prací vybranou stavební firmu (s jejím souhlasem). (30) Provedení bouracích prací může být provedeno za asistence policie. (31) Stavební úřad může splnění povinnosti vymáhat rovněž ukládáním donucovacích pokut. (32)

V praxi bohužel stavební úřady k výkonu svého rozhodnutí přistupují velice neochotně. Důvodem je zejména povinnost obce nést často velice vysoké náklady na provedení exekuce, především na bourací práce, které stavební úřad až zpětně vymáhá po povinném. Ten může být zároveň insolventní, a proto od něj není možné získat prostředky na náklady exekuce před samotným výkonem rozhodnutí v celé výši. (33) Rovněž předá-li stavební úřad věc k exekuci soudnímu exekutorovi, i ten bude zpravidla po úřadu požadovat zaplacení zálohy na náklady provedení exekuce. (34)

I přes výše uvedené však mají stavební úřady vždy povinnost výkon svého rozhodnutí zajistit.

Poznámky

(1) § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon)
(2) § 18 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
(3) Skutkové podstaty v § 178 a násl. stavebního zákona
(4) § 134 odst. 4 stavebního zákona
(5) § 121 a násl. správního řádu
(6) § 178 odst. 2 písm. j) stavebního zákona
(7) § 80 odst. 2 správního řádu
(8) Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2007, čj. 4 Ans 6/2006-162.
(9) Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 08. 7. 2009, čj. 3 Ans 1/2009 – 58.
(10) § 129 stavebního zákona
(11) § 46 správního řádu
(12) § 134 odst. 5 stavebního zákona
(13) § 121 a násl. správního řádu
(14) § 178 odst. 1 stavebního zákona
(15) § 130 stavebního zákona
(16) § 68 odst. 2 správního řádu
(17) § 81 a násl. správního řádu
(18) § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "soudní řád správní")
(19) § 129 odst. 2 stavebního zákona
(20) § 111 odst. 3 stavebního zákona a § 45 odst. 2 správního řádu
(21) § 9c odst. 3 ve spojení s § 3 odst. 1 písm. i) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
(22) § 129 odst. 3 stavebního zákona
(23) Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 2. 2007, č.j. 1 As 46/2006-75.
(24) § 131 stavebního zákona
(25) § 131a stavebního zákona
(26) § 179 odst. 3 písm. d) stavebního zákona
(27) § 107 správního řádu 
(28) § 105 odst. 2 správního řádu
(29) § 109 správního řádu
(30) § 119 odst. 1 správního řádu
(31) § 21 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(32) § 129 správního řádu
(33) Postupem dle § 119 odst. 4 správního řádu
(34) § 90 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů

Nadřazené kategorie:

Stavební a územní řízení

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta