Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Správní řízení,

Jak přimět nečinný úřad jednat?

Vytvořeno dne 12. 5. 2021.

Obsah

Podání proti nečinnosti snadno připravíte v našem generátoru.

Otevřít generátor

Co dělat, pokud stavební úřad nevydal územní rozhodnutí nebo nezahájil řízení o odstranění černé stavby, ačkoli měl? Každý úřad má povinnost ve své činnosti podnikat jednotlivé kroky v zákonem stanovených lhůtách. Obecně musí postupovat bez zbytečných průtahů.[1] Pro některé kroky navíc zákon určuje konkrétní lhůtu, kterou musí úřad dodržet.

V tomto manuálu se dozvíte, kdy musí úřad jednat. Poradíme vám také, jak se bránit, pokud je úřad nečinný.

Co je to nečinnost?

Obecná pravidla pro postup úřadu upravuje správní řád.

Nečinnost úřadu představuje situaci, kdy úřad v určené lhůtě nepodnikne kroky, které podniknout má. Jedná se o situace, kdy úřad nevydá rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě, nebo nezahájí řízení z moci úřední do 30 dní ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech, které zahájení odůvodňují.[2] O nečinnost nejde, pokud je řízení přerušeno.

Pokud je úřad nečinný a nejedná ve stanovené lhůtě, můžete se domáhat toho, aby začal jednat. Vaše možnosti se liší podle toho, jestli správní řízení úřad již zahájil a vy jste jeho účastníkem nebo se domáháte toho, aby úřad zahájil nové správní řízení.

Co dělat, když úřad nevydal rozhodnutí v již zahájeném řízení?

Pokud bylo správní řízení zahájeno a vy jste jeho účastníkem, správní řád vám poskytuje řadu práv. Jedním z těchto práv je také oprávnění domáhat se, aby úřad vydal rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě.

Úřad má obecně povinnost vydat rozhodnutí do 30 dní od zahájení řízení.

Tato doba se ve výjimečných případech prodlužuje:[3]

  • o dalších 30 dní, pokud je potřeba nařídit ústní jednání, místní šetření, nebo pokud se jedná o zvlášť složitý případ, a také
  • o dobu nutnou k vypracování znaleckého posudku nebo doručení písemnosti do ciziny.

Když tato lhůta uplyne, úřad je nečinný a můžete se po něm domáhat, aby rozhodl.

Nedodržení lhůty se ale nemůže dovolávat účastník, který tento stav způsobil.[4] To se týká případů, kdy způsobíte takové průtahy v řízení, že marné uplynutí lhůty není zaviněno nečinností úřadu.

Třicetidenní lhůta je obecná lhůta, kterou správní řád úřadům ukládá. Není ale jedinou lhůtou. Jiný právní předpis může určit odlišnou lhůtu, podle které musí úřad postupovat. Například pro stavební úřad v územním řízení je lhůta delší, úřad musí rozhodnout do 60 nebo 90 dnů. 

O vydání rozhodnutí můžete požádat

Jako účastník řízení můžete v takové situaci podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti ke správnímu orgánu, který je přímo nadřízený tomu, jež vede správní řízení.

Nadřízený správní orgán má několik možností, jak postupovat:[5]

  • Může nečinnému orgánu přikázat zjednání nápravy. Může mu například přikázat, aby vydal rozhodnutí, a k tomu mu stanovit lhůtu.
  • Může věc převzít a rozhodnout bez prodlení namísto nečinného úřadu.
  • Může pověřit jiný úřad dokončením správního řízení.
  • Může úřadu přiměřeně prodloužit lhůtu k vydání rozhodnutí.

Poslední možností je žaloba

Pokud ani nadřízený správní orgán nerozhodne o vaší žádosti a vy jste tak vyčerpali všechny prostředky, můžete se obrátit na soud s žalobou proti nečinnosti. V případě, že bude vaše žaloba úspěšná, soud nařídí nečinnému orgánu vydat rozhodnutí.[6] Žalobu můžete podat také v situaci, kdy nadřízený orgán vaši žádost zamítne, nebo sice přikáže ve stanovené lhůtě úřadu vydat rozhodnutí, ale úřad ani tuto lhůtu nedodrží.

Žalobu můžete podat do jednoho roku ode dne, kdy úřadu uplynula lhůta, kterou zákon stanoví pro vydání rozhodnutí.[7] Žaloba se podává ke krajskému soudu, v jehož obvodu má sídlo správní orgán, který je nečinný.[8]

Jak se bránit, když úřad nezahájil řízení z moci úřední?

Úřad správní řízení nezahajuje jen na návrh účastníka. V některých případech jej musí zahájit sám, z moci úřední.  Příkladem takového řízení je řízení o odstranění černé stavby nebo řízení o přestupku.

Úřad nepostupuje v souladu se zákonem, jestliže řízení nezahájí do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech, jež odůvodňují zahájení řízení.[9] Těmi může být např. již zmíněné soudní rozhodnutí, zjištění z jeho vlastní činnosti nebo podnět, který můžete podat i vy.

K podání podnětu můžete využít náš obecný vzor podnětu dle § 42 správního řádu. Využít můžete také náš manuál Podávání podnětů správním orgánům.

V případě řízení o odstranění černé stavby můžete využít náš vzor podnětu k zahájení řízení o odstranění stavby. Pro bližší informace o odstraňování černých staveb doporučujeme k prostudování náš manuál Odstraňování černých staveb.

O zahájení řízení můžete žádat v mnoha situacích, v kterých by vám mohly pomoct naše jiné vzory.

Na zahájení řízení z moci úřední není právní nárok, ale můžete podat podnět

Ochrana proti nečinnosti úřadu je obecně koncipována jako ochrana před průtahy v již zahájené činnosti úřadu. Nesměřuje tedy k ochraně před jeho „absolutní nečinností“, pokud správní řízení vůbec nezahájí. Vaše postavení je tak oproti prvnímu případu o poznání složitější.

Můžete poslat podnět k orgánu, který je nadřízený nečinnému úřadu. V něm můžete nadřízený orgán upozornit na nečinnost úřadu, orgán ale řízení zahájit nemusí a vy nemáte na zahájení řízení právní nárok. Máte ale právní nárok na to, aby vás nadřízený orgán do 30 dní ode dne, kdy podnět obdrží, vyrozuměl, jak s ním naložil, pokud ho o to ve svém podnětu požádáte.

Jak na to, vám ukáže náš vzor podnětu k zahájení řízení o uložení opatření proti nečinnosti.

Opatřením proti nečinnosti může být zejména to, že:[10]

  • nadřízený orgán věc sám převezme a řízení zahájí, nebo
  • provedením řízení pověří jiný správní orgán ve svém obvodu.

Judikatura se dosud nevyjádřila k otázce, zda nadřízený orgán může nečinnému orgánu nařídit, aby řízení zahájil či nikoliv.  Dovozuje se nicméně, že nadřízený orgán může nečinnému orgánu uložit, aby ve lhůtě reagoval na podnět k zahájení řízení podaný podle § 42 správního řádu a sdělil podateli, jak s podnětem naložil.

V souladu s dosavadní judikaturou[11] se proti nezahájení řízení obecně nemůžete bránit u soudu žalobou proti nečinnosti. Touto žalobou se však můžete domáhat, aby vás úřad vyrozuměl o tom, jak naložil s vaším podnětem.[12]

Výjimkou je nově situace, kdy jste nečinností úřadu dotčeni na svých veřejných subjektivních právech. Půjde například o stav, kdy na pozemku, který vlastníte, stojí černá stavba, nebo pokud má jiná černá stavba na váš pozemek zjevný negativní dopad. V takovém případě se po podání podnětu podle § 80 odst. 2 správního řádu můžete žalobou proti nezákonnému zásahu[13] u soudu domáhat toho, aby soud přikázal úřadu řízení zahájit.[14]

Pomoci vám může i ombudsman

Poslední cestou může být také podnět k Veřejnému ochránci práv, který působí k ochraně osob mj. před nečinností úřadů.

Nejprve rozhodně vyzkoušejte dříve představené postupy vůči úřadu podle správního řádu. Pokud se ani s jejich pomocí nemůžete domoci vydání rozhodnutí nebo zahájení řízení, máte možnost obránit se také na Veřejného ochránce práv. 

Více o Veřejném ochránci práv se můžete dozvědět v manuálu Kdy a jak se obrátit na Veřejného ochránce práv?.

Co když vám nečinností úřadu vznikla škoda?

Nečinnost úřadu či nedůvodné průtahy v řízení jsou nesprávným postupem úřadu ve smyslu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Pokud jste účastníkem řízení a splníte všechny další podmínky podle tohoto zákona, můžete se po státu, obci nebo kraji domáhat náhrady škody. Náhrady škody se nemůžete domáhat v případě, že úřad nezahájil řízení z moci úřední. V takovém případě totiž nemáte postavení účastníka řízení.

Podrobnější informace si můžete přečíst v našem manuálu Kdy a jak požadovat náhradu škody za chyby úředníků.

 


Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty