Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Předcházení ekologické újmě a její náprava

Vytvořeno dne 20. 7. 2011.

Ekologickou újmou přitom rozumíme nepříznivou měřitelnou změnu přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo. Jedná se především o změnu na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť. Dále se ekologickou újmou rozumí změna na podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, mající závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický či množstevní stav vody. A konečně, ekologickou újmou je i změna na půdě, která vznikla znečištěním a představuje tak závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj. Upravuje ji zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (dále jen zákon).

Zákon vychází především z principu prevence. Jeho podstatou je, že provozovatel je povinen předcházet vzniku ekologické újmy, je povinen přijímat preventivní opatření a v případě způsobení ekologické újmy přijmout opatření nápravná. Také je povinen neprodleně informovat příslušný orgán o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby ekologické újmy.

Zákon se opírá rovněž o princip „znečišťovatel platí“, kterým se rozumí provozovatelova finanční odpovědnost v případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy. V takovém případě je znečišťovatel povinen uhradit nápravné opatření. Pokud ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu způsobilo více provozovatelů, nesou náklady společně a nerozdílně.

Řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření (viz § 8 zákona):

  • zahajuje příslušný orgán z moci úřední, jakmile se dozví o skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k ekologické újmě nebo pokud bezprostředně hrozí její vznik
  • řízení je zahájeno také na základě žádosti, která je doložena relevantními informacemi a údaji, z nichž je patrné, že došlo k ekologické újmě nebo taková újma bezprostředně hrozí
  • žádost mohou podat fyzické a právnické osoby, které jsou ekologickou újmou dotčeny nebo u nichž je takové dotčení pravděpodobné
  • oznámení o zahájení řízení zveřejní příslušný orgán na portálu veřejné správy a neprodleně o něm informuje správní orgán, který je příslušný k rozhodnutí o preventivních opatřeních nebo nápravných opatřeních podle zvláštních právních předpisů
  • příslušným orgánem, na který se lze s žádostí obrátit je:
    Česká inspekce životního prostředí (v případě národních parků jsou to správy těchto národních parků a v případě chráněných krajinných oblastí  Agentura ochrany přírody a krajiny)
    Ministerstvo životního prostředí (jako odvolací orgán)

Užitečné odkazy

  

„Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Satelity právního ekoporadenství.“ „Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.“

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty