Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí, Životní prostředí,

Jak se zapojit do procesu EIA?

Vytvořeno dne 24. 7. 2011 — Aktualizováno dne 13. 1. 2022.

Obsah

Sledujte významné stavební záměry ve svém okolí. Budeme je za Vás sledovat a včas Vám o nich dáme vědět.

Přihlásit ke sledování záměrů

Chystá se ve vašem okolí stavba, která by mohla poškodit životní prostředí nebo veřejné zdraví? Takové stavby většinou podléhají procesu EIA, ve kterém úřad posuzuje jejich vliv na životní prostředí.

Do procesu EIA se můžete zapojit jako veřejnost. Proces má několik fází a v každé z nich máte jiné možnosti, jak být aktivní. V tomto manuálu se dozvíte, jak se můžete do procesu EIA zapojit a jak můžete ovlivnit závěrečné stanovisko úřadu.

Pokud se stanoviskem nesouhlasíte, můžete se proti němu bránit. Tomu, jak dosáhnout zrušení stanoviska EIA, se věnujeme v našem manuálu Jak dosáhnout zrušení stanoviska EIA. Pokud si nejste jisti, obecné představení procesu najdete v manuálu Co je to EIA?

Jak se dozvíte, že probíhá proces EIA?

Proces EIA zahajuje investor tak, že příslušnému úřadu doručí oznámení o svém záměru. Úřad má povinnost oznámení zveřejnit do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy dotčený krajský úřad oznámení zveřejnil na své úřední desce.[1]

Informaci o oznámení najdete na úřední desce obcí a krajů, kterých se EIA týká, a v informačním systému EIA.[2]

U některých záměrů proces EIA skončí po posouzení oznámení v tzv. zjišťovacím řízení. Úřad v něm rozhodne, že zbytek procesu EIA nemusí proběhnout. Závěr zjišťovacího řízení naleznete vždy na úřední desce příslušného úřadu a v informačním systému EIA.[3] Bránit se proti němu mohou ekologické spolky.

Pokud naopak úřad ve zjišťovacím řízení rozhodne, že proběhne celá EIA, musí oznamovatel předložit dokumentaci, která oznámení podrobněji rozpracovává a hodnotí vlivy záměru na životní prostředí. Dokumentaci najdete také na úřední desce a v informačním systému EIA. [4]

K čemu, jak a kdy se můžete vyjádřit?

K oznámení o záměru a přiložené dokumentaci se můžete vyjádřit. Vaše vyjádření není sice pro úřad závazné, ale může ovlivnit závěrečného stanovisko úřadu. Úřad přihlíží k obdrženým vyjádřením i v případě, že provádí jen zjišťovací řízení.[5]

Vyjádření můžete podat jako jednotlivec nebo jako spolek, který byl založen za účelem ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.[6]

Vaše vyjádření pošlete písemně na podatelnu úřadu, který proces EIA provádí. Jedná se o krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí.[7] Pokud máte zřízenou datovou schránku nebo elektronický podpis, můžete vyjádření zaslat také elektronicky na e-podatelnu úřadu.

Ve vyjádření se zaměřte na konkrétní vlivy záměru, u kterých hrozí, že budou působit negativně na dotčené území. Pokud vyjádříte pouze obecný nesouhlas se záměrem, nemusí to úřadu stačit k tomu, aby přehodnotil svoje stanovisko. Podle toho, jaké jsou konkrétní okolnosti vašeho případu, můžete uvést důvody, proč by měl záměr podléhat procesu EIA, jaké negativní stránky záměru úřad opomíjí nebo co by měl při posuzování zohlednit.

Využít můžete náš vzor vyjádření EIA.

Vyjádření můžete podpořit tím, že budete spolupracovat s odborníkem, který se na danou problematiku zaměřuje. Odborník vám může pomoct při sepisování vašich výhrad a doplnit je.

Vyjádření musíte podat do 30 dnů ode dne, kdy krajský úřad zveřejnil oznámení nebo dokumentaci.[8]  Za den zveřejnění se považuje den, ve který krajský úřad vyvěsil informaci na úřední desce. Pro to, abyste stihli vyjádření zaslat včas, postačí, když ho podáte na poštu nejpozději v poslední den této lhůty.

Poté, co úřad obdrží vaše vyjádření, může vrátit zpracovateli jeho dokumentaci, aby ji přepracoval nebo doplnil. Informaci o tom, že dokumentaci vrátil, zveřejní na úřední desce a v informačním systému EIA. Zpracovatel musí dokumentaci přepracovat nebo doplnit do 3 let ode dne, kdy mu ji úřad vrátil.[9]

Úřad může nařídit veřejné projednání

Pokud úřad obdrží odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci, nařídí veřejné projednání. Uspořádá ho do 30 dnů po uplynutí lhůty, ve které se mohla veřejnost k dokumentaci vyjádřit.[10]

Během veřejného projednání se můžete vyjádřit k celému záměru. Můžete úřadu sdělit svůj nesouhlas se záměrem nebo vznést konkrétní výtky k záměru.

Informaci o místě a času projednání se zveřejní neprodleně na úřední desce krajského úřadu a dotčených obcí a v informačním systému EIA, a to po dobu alespoň 15 dnů.[11] Z veřejného projednání úřad pořizuje zvukový záznam a zápis, který následně zveřejní v informačním systému EIA.

Stanovisko je podkladem pro navazující řízení

Na konci procesu EIA vydává příslušný úřad souhlasné nebo nesouhlasné závazné stanovisko. To tvoří podklad pro navazující řízení (např. územní nebo stavební řízení).

Proti samotnému stanovisku EIA se nemůžete odvolat ani podat žalobu. Pokud se stanoviskem nesouhlasíte, můžete se proti němu bránit v navazujícím řízení. O tom, jak na to, se můžete dále dočíst v našem manuálu Jak dosáhnout zrušení stanoviska EIA.

Spolek má v procesu více možností než jednotlivec

Jako jednotlivec nemáte tolik možností, jak přímo zvrátit rozhodnutí úřadu v procesu EIA. Spolky mají jako dotčená veřejnost silnější postavení a mohou být v procesu aktivnější.

Pokud nemáte vlastní spolek, můžete si jej založit a využít k tomu náš chytrý nástroj k založení spolku. Nástroj vám vygeneruje potřebné dokumenty a pomůže vám s dalšími potřebnými kroky.

1. Spolek může napadnout výsledek zjišťovacího řízení

Proti rozhodnutí o tom, že úřad nebude záměr dále posuzovat, se můžete jako spolek odvolat. Pro určení lhůty, do kdy můžete podat odvolání, je potřeba zjistit, kdy úřad rozhodnutí doručil. Rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou. To znamená, že ho úřad vyvěsí na své úřední desce. Poté, co od vyvěšení uplyne 15 dnů, se rozhodnutí považuje za doručené.[12] Odvolání můžete podat do 15 dnů ode dne, kdy úřad rozhodnutí doručil, tedy zpravidla (pokud 15. den připadne na víkend nebo státní svátek, k doručení dojde až následující pracovní den) do 30 dnů ode dne, kdy úřad rozhodnutí vyvěsil na úřední desce.

Pro lepší přehled o tom, jak se počítají lhůty ve správním řízení, si můžete přečíst náš manuál Jak nezmeškat lhůtu? Zásady počítání lhůt.

Pokud odvolací orgán vaše odvolání zamítne, můžete se proti tomu bránit správní žalobou.[13] Žalobu můžete podat do dvou měsíců ode dne, kdy vám úřad zamítavé rozhodnutí doručil.[14]

Pokud úřad v závěru zjišťovacího řízení určí, že u záměru proběhne úplný proces EIA, vydá o svém postupu odůvodněný písemný závěr. Proti tomuto závěru není možné podat žádné opravné prostředky.

2. Spolek se může účastnit navazujícího řízení

Jako spolek se můžete přímo účastnit navazujícího řízení. Svou účast musíte oznámit správnímu orgánu, který řízení vede. Musíte tak učinit do 30 dnů ode dne, kdy úřad oznámil, že řízení zahajuje.[15] Tuto informaci naleznete na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede.

K sepsání oznámení o tom, že se jako spolek zúčastníte navazujícího řízení, můžete využít náš vzor oznámení o účastenství v navazujícím řízení.

Jako spolek máte možnost se proti rozhodnutí, které úřad vydá v navazujícím řízení, odvolat. V případě, že odvolací orgán vaše odvolání zamítne, můžete podat správní žalobu. O zapojení spolku do navazujícího řízení se více dozvíte v našem manuálu Jak dosáhnout zrušení stanoviska EIA.

Co když se dozvíte, že proces EIA neproběhl?

Může se stát, že se dozvíte, že probíhá navazující řízení o povolení záměru, aniž by proběhl proces EIA. Přímo podat podnět k zahájení EIA nemůžete. Můžete ale v tomto řízení poukázat na to, že EIA neproběhla, ačkoliv měla. Způsob, jak na to můžete upozornit, se odvíjí od toho, o jaké navazující řízení se jedná (např. v územním řízení se můžete bránit námitkami). Pokud orgán, který vede navazující řízení, zjistí, že EIA neproběhla, přeruší řízení a vyčká, než úřad vydá svoje stanovisko.[16]

Ověřování procesů EIA před 1. 4. 2015

V roce 2015 byl novelizován zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Může nastat situace, kdy úřad vydal stanovisko podle staršího znění zákona, ale navazující řízení se zahajuje teprve nyní.

V takovém případě musí úřad ověřit, jestli je vydané závazné stanovisko v souladu s novelizovaným zákonem.[17] Ověřuje přitom pouze, jestli jsou splněny aktuální zákonné požadavky, ne jestli je závazné stanovisko stále aktuální.[18]  Pokud úřad nezjistí nesrovnalosti, vydá tzv. verifikační stanovisko. V opačném případě musí proces EIA proběhnout znovu podle novelizované úpravy.


[6] Přesněji nejen spolek, ale každá nezisková právnická osoba soukromého práva, která má jako hlavní účel ochranu životního prostředí nebo veřejného zdraví. Výčet podmínek obsahuje § 3 písm. i) bod 2. zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

[7] Ministerstvo životního prostředí provádí proces EIA u záměrů, které jsou více rizikové pro životní prostředí. Zda bude příslušný krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí, určuje příloha č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty