Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí, Životní prostředí,

Jak se zapojit do procesu EIA?

Vytvořeno dne 24. 7. 2011.

Obsah

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Pokud se ve vašem okolí chystá stavba, která by mohla poškodit životní prostředí, je možné, že jde o stavbu, která musí mít posouzení o vlivech na životní prostředí neboli EIA. Do tohoto procesu se může zapojit také veřejnost. Vaše vyjádření sice nebude pro úřad závazné, ale můžete tak ovlivnit závěrečné stanovisko úřadu, zda se stavbou bude souhlasit či nikoli.

Přečtěte si, co je to EIA a jak probíhá.

Jak se dozvím o probíhající EIA?

Oznámení zahájení řízení EIA najdete na úřední desce krajského úřadu nebo v informačním systému EIA. Úřad má povinnost je na těchto místech zveřejnit, jakmile je obdrží od investora, který plánuje daný záměr. Na těchto místech se pak postupně objeví i dokumentace a posudek. Ke všem těmto dokumentům se můžete vyjádřit.

Jak a kdy podat vyjádření

Vaše vyjádření pošlete písemně či elektronicky na odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu. Vyjádření musíte podat v těchto lhůtách:

  • k oznámení: do 20 dnů od zveřejnění (1)
  • k dokumentaci: do 30 dnů od zveřejnění (2)
  • k posudku: do 30 dnů od zveřejnění (3)

K posudku se lze vyjádřit také na veřejném projednání, které probíhá po jeho vydání. O konání veřejného projednání se dozvíte z úřední desky. Úřad jej musí oznámit alespoň 5 dnů předem. (4) Od konání veřejného projednání může úřad upustit, pokud neobdrží žádné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci.

Pro sepsání vyjádření můžete využít náš vzor.

Kdo může podat vyjádření

Vyjádření můžete podat jako jednotlivec nebo jako spolek.

Stanovisko je podkladem pro další rozhodování

Na konci procesu EIA krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí vydají souhlasné nebo nesouhlasné závazné stanovisko. To tvoří podklad pro další řízení (územní, stavební řízení, apod.) a úřad musí stanovisko vzít v úvahu a musí se jím řídit. (5)

Vzhledem k podpůrnému použití správního řádu je možné stanovisko EIA přezkoumat v rámci odvolacího řízení proti vydanému rozhodnutí v navazujícím řízení.

Proti stanovisku EIA se nelze samostatně odvolat ani podat samostatnou žalobu. Pokud se stanoviskem nesouhlasíte, je nutné se proti němu bránit v navazujících řízeních (námitkami, odvoláním, žalobou). Můžete také podat podnět k jeho přezkumu (více v článku Jak dosáhnout zrušení stanoviska EIA?).

Odvolání proti závěru zjišťovacího řízení

U některých záměrů proces EIA skončí po posouzení oznámení v tzv. zjišťovacím řízení, kdy úřad určí, že zbytek procesu EIA nemusí proběhnout (negativní závěr zjišťovacího řízení). (6) Proti rozhodnutí o tom, že záměr nebude dále posuzován, mohou spolky podat odvolání, popřípadě také žalobu. O takovéto žalobě musí správní soud rozhodnout ve lhůtě 90 dnů. (7) Závěry zjišťovacího řízení vydané do 31. 3. 2015 je možné napadnout pouze v rámci navazujících řízení.

U záměrů, které v rámci procesu EIA skončily negativním závěrem zjišťovacího řízení, není jasné, zda se účast spolků v navazujících řízeních řídí § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny (kde je nutné se do řízení přihlásit ve lhůtě 8 dní) nebo zákonem EIA (podle kterého je nutné se přihlásit ve lhůtě 30 dnů). V tomto ohledu tedy doporučujeme sledovat úřední desku a do navazujících řízení se z obezřetnosti raději přihlásit ve lhůtě 8 dní.

Pokud úřad v závěru zjišťovacího řízení stanoví, že záměr se bude dále posuzovat dle zákona, vydá o tomto postupu usnesení, které se pouze poznamená do spisu. Proti tomuto usnesení nejsou možné žádné opravné prostředky.

Jak dosáhnout zrušení stanoviska si přečtěte v našem manuálu.

Účast v navazujících řízeních

Spolek se pak následně může účastnit navazujících řízení, pokud svou účast oznámí do 30 dnů od oznámení zahájení navazujícího řízení (8). Spolky nebudou však o zahájení těchto navazujících řízeních jednotlivě informovány, je proto nutné sledovat úřední desku a do navazujících řízení se přihlásit samostatně. Spolek má nově možnost v navazujícím řízení podat odvolání i v případě, že se do řízení nepřihlásil a tedy nebyl účastníkem řízení od počátku. Zároveň mají spolky možnost žalovat u krajského soudu rozhodnutí vydané v navazujícím řízení. (9)

Co když se dozvím, že proces EIA neproběhl?

Pokud se dozvíte, že probíhá územní, stavební či jiné povolovací řízení u stavby, která by měla mít stanovisko EIA, můžete v tomto řízení podat námitku, že proces EIA neproběhl. Občan však nemůže přímo podat podnět k zahájení EIA.

Co následuje po EIA, najdete v Průvodci povolováním staveb.

Ověřování procesů EIA před 1. 4. 2015

U stanovisek EIA, která byla vydána před 1. 4. 2015, avšak teprve se v rámci téhož záměru zahajuje navazující řízení, bude nutné ověřit soulad proběhlého řízení EIA s novelizovaným zákonem EIA. Pokud jsou v souladu, vydává se tzv. „ověřovací“ závazné stanovisko. Pokud však není možné toto „ověřovací“ souhlasné stanovisko vydat, je nutné nové posouzení záměru v procesu EIA, které se již řídí novelizovanou úpravou účinnou od 1. 4. 2015.

Poznámky

(1) § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon o EIA“)
(2) § 8 odst. 3 zákona o EIA
(3) § 9 odst. 8 zákona o EIA
(4) § 17 zákona o EIA
(5) § 9a zákona o EIA
(6) To je možné například u záměrů v příloze č. 1 kategorii II nebo záměry o menším rozsahu než je uvedeno v Příloze č. 1, úplný výčet záměrů, u nichž je možné skončit proces EIA ve zjišťovacím řízení je uveden v § 4 odst. 1 zákona o EIA.
(7) § 7 odst. 6, a 9 a 10 zákona o EIA ve znění účinném od 1. 4. 2015.
(8) Spolek musí mít jako hlavní poslání ochranu životního prostředí a musí existovat minimálně 3 roky anebo musí získat alespoň 200 podpisů. Úplný výčet podmínek viz § 3 písm. i) bod 2 zákona o EIA ve znění účinném od 1. 4. 2015.
(9) § 9c odst. 3 a 4 a § 9d odst. 1 zákona čo EIA ve znění účinném od 1. 4. 2015.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty