Poradna

Musí úřad zjistit informaci, kterou nemá?

Vytvořeno dne 19. 10. 2017.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Nemusí. Informace musí na úřadu zásadně „fyzicky“ existovat, úřad s ní musí objektivně „pracovat“ či ji mít „k dispozici“. Podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.): „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ Domníváme se, že opačná situace by nastala, pokud by povinný subjekt byl ze zákona povinen mít danou informaci k dispozici a tvrdil by, že ji k dispozici nemá (např. místně příslušný úřad územního plánování by tvrdil, že nemá k dispozici územní plán určité obce, byť tento byl vydán a schválen, tedy existuje, a na úřadu se např. jen někde „ztratil“).

Jestliže povinný subjekt má povinnost určitými informacemi disponovat a zjistí, že tyto informace k dispozici nemá, je povinen je vytvořit (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 4. 2015, č. j. 6 As 136/2014-41). Z tohoto rozsudku také vyplývá, že i pokud povinný subjekt nemá povinnost danou informaci mít k dispozici, musí vyvinout úsilí, aby ji vyhledal a zjistit, zda jí přesto fakticky disponuje. Pokud zjistí, že požadované informace k dispozici má, i když nemá zákonnou povinnost je mít, měl by je (pokud se vztahují k jeho působnosti, viz níže) poskytnout.

V případě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí toto sice není výslovně stanoveno, ale situace zde bude dle našeho názoru analogická. Dá se to také dovodit z § 1 písm. a) tohoto zákona, podle kterého „Tento zákon …stanoví: a) podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o životním prostředí, jimiž disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty…“.

K výkladu pojmu „informace vztahující se k působnosti povinného subjektu“

Pokud jde o výklad pojmu „informace vztahující se k působnosti povinného subjektu“, je směrodatný zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. května 2009, č.j. 1 As 29/2009‑59, ve kterém NSS dovozuje, že tento pojem se musí vykládat značně „extenzivně“, zejména tak, zda daný subjekt informacemi objektivně disponuje.

„K působnosti povinného subjektu se tedy vztahují zpravidla všechny informace, které má objektivně k dispozici. Tento závěr logicky plyne ze zásady zákonnosti výkonu veřejné moci. Povinný subjekt je povinen vykonávat svou činnost pouze v mezích a způsoby stanovenými zákonem, a pokud v rámci své činnosti fyzicky disponuje některými informacemi, mělo by to být pouze v důsledku výkonu jeho zákonné působnosti. Žadatel o informaci tak má právo na sdělení všech údajů, s nimiž povinný subjekt pracuje a jejichž poskytnutí není vyloučeno či omezeno podle § 7 - § 11 zákona o svobodném přístupu k informacím (viz také Korbel, František a kol. 2004. Právo na informace. Komentář. Praha: Linde, s. 108-110; Kužílek, Oldřich – Žantovský, Michael. 2002. Svoboda informací. Svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky. Praha: Linde).  

Nicméně lze si představit i situace, kdy by povinný subjekt určitou informací disponoval a ta by se přitom vůbec netýkala jeho působnosti. Např. kdyby žadatel po Státním úřadu pro jadernou bezpečnost či po Českém báňském úřadu žádal poskytnutí informací obsažených v knize Krakatit od Karla Čapka, pak by samozřejmě bylo na místě takovou žádost odložit podle § 14 odst. 5 písm. c) citovaného zákona, byť by se tato kniha fyzicky nacházela v knihovnách uvedených správních orgánů.

Situace tohoto charakteru však v nyní posuzovaném případě zjevně nenastala. Závěr, podle nějž se územní plán VÚC BSRA nikterak nevztahuje k působnosti Magistrátu města Brna, odboru územního plánování a rozvoje, je projevem přehnaného formalismu a odporuje požadavku ústavně konformního výkladu zákona o svobodném přístupu k informacím.“

Nadřazené kategorie:

Právo na informace

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta