Poradna

Obvyklé důvody neposkytnutí informací

Vytvořeno dne 6. 8. 2011.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Ochrana utajovaných skutečností: Typově musí být uvedena v seznamu utajovaných skutečností a neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit újmu zájmům České republiky.

Ochrana obchodního tajemství: Obchodní tajemství dle § 504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení (včas, před podáním žádosti; pokud se ho orgán zeptá, jestli náhodou ta požadovaná informace nemá být považovaná za obchodní tajemství, jde o nesprávný postup). Správní orgány také nejsou obchodními subjekty, které by se mohly dovolávat této ochrany.

Ochrana osobních údajů: Na informace o osobních údajích se vztahuje speciální zákon – č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se nepoužije. Ke zpracování osobních údajů je třeba souhlasu dané osoby, to však neplatí pro správní orgány např. pro účely správních řízení. Na jejich činnost se vztahuje tzv. zákonná licence, a není třeba souhlasu osob, jejichž údaje jsou zahrnuty v požadované informaci (§ 5 odst. 2 písm. a); nebo se dokonce nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona.

Omezení přístupu k informacím v průběhu správního řízení: Některé úřady odmítají poskytnout informaci ze správního spisu s poukazem, že stále probíhá správní řízení. To nelze činit takto paušálně, informační zákony omezují poskytnutí informace pouze na probíhající trestní řízení a přestupkové řízení, rozhodovací činnost soudů, činnost NKÚ. Na jiná řízení se toto omezení nevztahuje a odmítnutí zpřístupnění informace je tak nezákonné.

Neposkytování informací ze správního spisu s odkazem na § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: Úřady velmi často odmítají poskytnout informace, které jsou součástí správního spisu nějakého, i ukončeného správního řízení. Odvolávají se přitom na specialitu správního řádu k informačním zákonům a na znění § 38, podle nějž jiným osobám než účastníkům řízení správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod. Více v článku Máte právo na informace ze správního spisu?

Nadřazené kategorie:

Právo na informace

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta