Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Les – co smíme a co je zakázáno?

Vytvořeno dne 30. 6. 2014.

Věděli jste, že při trávení volného času v lese máte taky svá práva a povinnosti? Přečtěte si, co smíte a co je zakázáno, co je v lese chráněno či jaké pravomoci má lesní stráž.

Co je v lese dovoleno

Ze zákona má každý právo na volný přístup do lesů. Vlastníci proto nemohou svůj les oplocovat, pouze pokud jde o lesní školky, oplocení zřízená k ochraně lesních porostů před zvěří, obory nebo farmy chovů zvěře. V lese můžete také sbírat pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest.

Co je v lese zakázáno

Právo volně vstupovat do lesů však s sebou nese i povinnosti stanovené k ochraně lesa. Zákon o lesích zakazuje les jakkoli poškozovat. Výslovně se pak nesmí například:

 • rušit klid a ticho
 • jezdit motorovými vozidly
 • jezdit na kole mimo lesní cesty a vyznačené trasy
 • kouřit a rozdělávat otevřený oheň mimo vyhrazená místa (ten je zakázáno rozdělávat až do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa!)
 • tábořit mimo vyhrazená místa
 • znečišťovat les odpady a odpadky
 • sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les

Další povinnosti stanoví zákon ustanovení § 20 zákona o lesích.

Na pobyt v lese se také vztahují povinnosti, které ukládá zákon o ochraně přírody a krajiny. V lese tak například nesmíte ničit zvláště chráněné rostliny nebo ohrožovat zvláště chráněné živočichy

Pokud je les navíc součástí nějakého zvláště chráněného území (např. národní park, chráněná krajinná oblast či přírodní rezervace), stanoví zákon ještě další omezení. Na území I. zóny národního parku je kupříkladu zakázáno vstupovat mimo vyznačené cesty. Konkrétní omezení pro dané zvláště chráněné území závisí na typu chráněného území a je upraveno kromě zákona také v dokumentu, kterým bylo zvláště chráněné území vyhlášeno.

Organizované akce musíte předem oznámit

V lese můžete také pořádat organizovanou akci – například hromadnou sportovní akci nebo skautský tábor. Musíte ji však předem oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Oznámení musíte zaslat alespoň 30 dnů předem. Oznámení by mělo obsahovat:

 • místo a termín konání této akce
 • předpokládaný počet účastníků
 • způsob zajištění a 
 • souhlas vlastníka lesa.

Úřad vám může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit podmínky konání akce. Takové podmínky jsou pak závazné.

Jak se smí v lese těžit

V hospodářském lese (1) se může těžit na základě lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov nebo se souhlasem odborného lesního hospodáře, záleží na tom, jestli je les státní a jak je velký (nad 50 ha nebo méně).

Přednostně by měl každý vlastník lesa provádět těžbu nahodilou, tedy těžbu za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených, aby se tak zabránilo vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů a předcházelo podmínkám pro vznik požárů.

Při úmyslné mýtní těžbě pak velikost holé seče (jednorázového vymýcení všech vzrostlých stromů)  nesmí překročit stanovené parametry (1 ha a její šíře na exponovaných hospodářských souborech jednonásobek a na ostatních stanovištích dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu). Úmyslnou mýtní těžbu je zakázáno provádět v lesních porostech mladších než 80 let (lze udělit v odůvodněných případech výjimku).

Kdo kontroluje dodržování povinností k ochraně lesa?

Dodržování povinností při pobytu v lese kontroluje přímo v terénu tzv. lesní stráž. Lesní stráž se musí prokázat průkazem a služebním odznakem. Je oprávněna požadovat prokázání totožnosti (například může chtít ukázat občanský průkaz). Za porušení zákona může rovnou na místě uložit viníkovi blokovou pokutu anebo jej předvést na policii.

Kromě lesní stráže můžete potkat i stráž přírody, která má podobné pravomoci jako lesní stráž. Jejím úkolem je hlídat dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny. Lesní stráž i stráž přírody mají postavení tzv. úřední osoby podle trestního zákoníku (podle dřívější právní úpravy tzv. veřejného činitele).

Pokuty podle zákona o lesích jinak ukládá zpravidla obecní úřad obce s rozšířenou působností. Z hlediska ochrany přírody může zasáhnout i Česká inspekce životního prostředí. V případě velmi vážných případů poškození lesa se může jednat o trestný čin, který by vyšetřovaly orgány činné v trestním řízení – např. Poškození lesa § 295 trestního zákoníku, Poškození a ohrožení životního prostředí § 293 a § 294 trestního zákoníku. Pokud byste měli podezření, že někdo v lese porušuje předpisy, můžete se na tyto orgány obrátit.

Poznámky

(1)   Speciální režim mají lesy ochranné (např. lesy vysokohorské pod hranicí stromové vegetace, které chrání níže položené lesy) a lesy zvláštního určení (ze zákona všechny lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, na území národních parků a národních přírodních rezervací, na základě rozhodnutí může jít dále např. o lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí aj.).

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty