Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Les – co smíme a co je zakázáno?

Vytvořeno dne 30. 6. 2014 — Aktualizováno dne 4. 12. 2020.

Obsah

Věděli jste, že při trávení volného času v lese máte taky svá práva a povinnosti? Stanovuje je lesní zákon.[1] V tomto manuálu se dozvíte, co smíte a co je zakázáno, co je v lese chráněno či jaké pravomoci má lesní stráž.

Co je v lese dovoleno

Ze zákona má každý právo na volný přístup do lesů. Vlastníci lesa nesmí svůj les oplotit, s výjimkou pro lesní školky, ochranu lesních porostů před zvěří, obory nebo farmy chovů zvěře. V lese můžete také sbírat pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest.[2]

Co je v lese zakázáno

Právo volně vstupovat do lesů však s sebou nese i povinnosti stanovené k ochraně lesa.[3] Zákon o lesích zakazuje les jakkoli poškozovat. Výslovně se pak nesmí například:

 • Rušit klid a ticho;
 • Jezdit a stát s motorovými vozidly;
 • Jezdit na kole mimo vyznačené lesní cesty nebo trasy;
 • Kouřit a rozdělávat otevřený oheň mimo vyhrazená místa (ten je zakázáno rozdělávat až do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa!);
 • Odhazovat hořící nebo doutnající předměty;
 • Tábořit mimo vyhrazená místa;
 • Znečišťovat les odpady a odpadky;
 • Sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les;
 • Těžit nebo ničit stromy a keře.

Na pobyt v lese se také vztahují povinnosti, které ukládá zákon o ochraně přírody a krajiny. V lese tak například nesmíte ničit zvláště chráněné rostliny nebo ohrožovat zvláště chráněné živočichy.

Pokud je les navíc součástí nějakého zvláště chráněného území (např. národní park, chráněná krajinná oblast či přírodní rezervace), stanoví zákon ještě další omezení. Na území I. zóny národního parku je kupříkladu zakázáno vstupovat mimo vyznačené cesty. Konkrétní omezení pro dané zvláště chráněné území závisí na typu chráněného území a je upraveno kromě zákona také v dokumentu, kterým bylo zvláště chráněné území vyhlášeno. Více k tomuto v naleznete v našem manuálu Zvláště chráněná území – co smíme a co je zakázáno.

Organizované akce předem ohlaste

V lese můžete také pořádat organizovanou akci – například hromadnou sportovní akci nebo skautský tábor. Musíte ji však předem oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.[4] Oznámení musíte zaslat alespoň 30 dnů předem. Oznámení by mělo obsahovat:

 • Místo a termín konání této akce;
 • Předpokládaný počet účastníků;
 • Způsob zajištění;
 • Souhlas vlastníka lesa.

Úřad vám může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit podmínky konání akce. Takové podmínky jsou pak závazné.

Za jakých podmínek můžete v lese těžit

Lesy se člení do 3 kategorií: Lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské.[5] Těžit je možné zejména právě v lesích hospodářských, a to na základě lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov nebo se souhlasem odborného lesního hospodáře.

 • Lesní hospodářské plány se zpracovávají na náklady vlastníka lesa na zpravidla 10 let. Povinnost zpracovat je mají právnické osoby starající se o státní lesy a ostatní fyzické či právnické osoby vlastnící více jak 50 ha lesa.[6]
 • Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají u lesů menších plochy. Každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu týkající se jeho lesa bezplatně.[7]

Přednostně by měl každý vlastník lesa provádět těžbu nahodilou, tedy těžbu za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených, aby se tak zabránilo vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů a předcházelo podmínkám pro vznik požárů. Pokud těžbou vzniklá holina bude rozlohou větší jak 0,2 ha, vlastník lesa má povinnost 14 dní předem tuto těžbu oznámit orgánu státní správy lesů.

Při úmyslné mýtní těžbě pak velikost holé seče, což znamená jednorázového vymýcení všech vzrostlých stromů, nesmí překročit stanovené parametry (1 ha a její šíře na exponovaných hospodářských souborech jednonásobek a na ostatních stanovištích dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu). Úmyslnou mýtní těžbu je zakázáno provádět v lesních porostech mladších než 80 let, ale výjimku lze udělit v odůvodněných případech.[8]

Pravidla těžby způsobené kůrovcem stanovuje Ministerstvo zemědělství skrze opatření obecné povahy. V současné době platí:

 • Vlastník lesa má povinnost aktivně vyhledávat a těžit kůrovcem napadené stromy.
 • Vzniklé holiny musí být zalesněny do 5 let a lesní porost zajištěn do 10 let.
 • Při zalesňování kalamitních holin je možné ponechat nezalesněný pruh do 5 m.

Aktuální informace naleznete v příslušné sekci webu Ministerstva zemědělství.

Kdo kontroluje dodržování povinností k ochraně lesa?

Dodržování povinností při pobytu v lese kontroluje přímo v terénu tzv. lesní stráž. Lesní stráž se musí prokázat průkazem a služebním odznakem. Je oprávněna požadovat prokázání totožnosti (ukázání občanského průkazu nebo cestovního pasu). Za porušení zákona může rovnou na místě uložit viníkovi blokovou pokutu anebo jej předvést na policii.

Kromě lesní stráže můžete potkat i stráž přírody, která má podobné pravomoci jako lesní stráž. Jejím úkolem je hlídat dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny.

Pokuty podle zákona o lesích jinak ukládá zpravidla obecní úřad obce s rozšířenou působností. Z hlediska ochrany přírody může zasáhnout i Česká inspekce životního prostředí.

V případě velmi vážných případů poškození lesa se může jednat i o trestný čin, který by vyšetřovaly orgány činné v trestním řízení (Policie ČR a státní zastupitelství). Může jít o tyto trestné činy:

 • Poškození lesa;[9]
 • Poškození a ohrožení životního prostředí;[10]
 • Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.[11]

Lesní stráž i stráž přírody mají postavení tzv. úřední osoby podle trestního zákoníku (podle dřívější právní úpravy tzv. veřejného činitele). Tyto osoby jsou při výkonu své pravomoci zvláště chráněny. Použití násilí na úřední osobě za účelem na ní působit je trestným činem Násilí proti úřední osobě[12]. Vyhrožování se stejným cílem je trestným činem Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu[13].


Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty