Poradna

Jaká pravidla platí pro zakázky malého rozsahu?

Vytvořeno dne 18. 7. 2018.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Jedním z důležitých úkolů státní správy je hospodaření s veřejnými penězi. Obce, kraje i stát, případně jimi zřízené nebo dotované organizace mohou kupovat zboží, služby nebo objednávat stavební práce. V těchto situacích vystupují jako zadavatelé veřejné zakázky. Na veřejné zakázky musí orgány státní správy vybrat dodavatele na základě veřejného zadávacího řízení, (1) pokud jejich předpokládaná hodnota dosáhne:

  • na dodávky nebo na služby, 2 000 000 Kč (bez DPH) nebo,
  • 6 000 000 Kč (bez DPH) na stavební práce.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje všechna plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. Zadavatel nesmí veřejnou zakázku uměle rozdělit s cílem snížit její předpokládanou hodnotu, aby se tak vyhnul přísnější zákonné regulaci pro zadávací řízení.

Pokud zakázka nedosáhne shora uvedeného limitu nebo je mu rovna, jde o tzv. zakázku malého rozsahu (2) a zadavatel nemusí postupovat podle pravidel zadávacích řízení upravených zákonem o veřejných zakázkách (dále též „ZZVZ“).

Zadavatel však musí přesto dodržet základní zásady tohoto zákona: (3)

  • zásadu transparentnosti – zadavatel musí předem jasně stanovit kritéria výběru (4) a postupovat tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky,
  • zásadu rovného zacházení – zadavatel stanoví stejné podmínky všem potenciálním dodavatelům, tedy možnost přístupu k veřejné zakázce a možnost úspěchu ve výběrovém řízení je dána všem bez rozdílu,
  • zásadu zákazu diskriminace – zadavatel nesmí neoprávněně zvýhodnit nebo znevýhodnit některého ze zájemců oproti ostatním, všichni mají stejnou příležitost zakázku získat, (5)
  • zásadu přiměřenosti (6) – zadavatel nastaví parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené charakteru či předmětu veřejné zakázky (přiměřené požadavky na kvalifikaci, přiměřené zadávací podmínky, lhůty, smluvní pokuty apod.).

Zadávání lze upravit směrnicí

Nedostatek zákonné regulace u veřejných zakázek malého rozsahu řeší někteří zadavatelé tvorbou vlastních interních pokynů. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu může zadavateli přinést ulehčení postupů prostřednictvím jejich sjednocení. Znalost směrnice na druhé straně umožní zájemci o veřejnou zakázku předvídat, jakými procesy bude jeho nabídka procházet nebo podle jakých kritérií bude hodnocena.

Smlouvy nad 500 tisíc korun se zveřejňují

Pokud hodnota plnění smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu převýší 500 000 Kč bez DPH, je zadavatel povinen zveřejnit ji na svém profilu, včetně všech dodatků a příloh. (7) Smlouvy, u nichž je hodnota plnění nižší, ale přesahuje 50 000 Kč lze v případě, že jsou splněny podmínky podle zákona o registru smluv (mj. jednou ze stran smlouvy je povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím), nalézt také v registru smluv. Chcete vědět, jak mohou občané používat registr smluv? Podívejte se do našeho manuálu.

Kontroluje někdo postupy zadavatelů?

Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy dle zákona o zadávání veřejných zakázek vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Zákon ale výslovně z dozorčí pravomoci úřadu vylučuje veřejné zakázky malého rozsahu a koncese malého rozsahu. (8) Stanovisko Ministerstva vnitra (9) k tomu uvádí: „ZZVZ upravuje primárně proces zadávání veřejných zakázek, tedy postupy od zahájení zadávacího řízení do okamžiku uzavření smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že veřejné zakázky malého rozsahu nemusí být zadávány v zadávacím řízení, resp. v žádném formalizovaném postupu upraveném v ZZVZ, není ve vztahu k těmto zakázkám (s výjimkou situace, kdy se zadavatel dobrovolně rozhodne se zákonnému režimu podřídit) dána pravomoc Úřadu vykonávat dozor nad jejich zadáváním.“

Přestože zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu musí dodržovat základní zásady dle zákona o zadávání veřejných zakázek, paradoxně není v pravomoci Úřadu dohlížet nad tím, zda byly zásady skutečně dodrženy. Stanovisko Ministerstva vnitra k tomu upřesňuje: „Postup při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu se může stát předmětem dozoru ze strany Úřadu pouze na základě dobrovolného rozhodnutí zadavatele, který ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ zahájí na základě vlastního rozhodnutí za účelem zadání takové veřejné zakázky malého rozsahu zadávací řízení (tedy formalizovaný postup upravený ZZVZ).“ (10)

Další nástroje kontroly hospodaření

Přestože je možnost kontroly veřejných zakázek malého rozsahu velmi značně omezená, nakládání obcí a úřadů s veřejnými prostředky upravuje řada dalších předpisů. Hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy je předmětem kontroly finančních úřadů podle zákona o finanční kontrole. (11) Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, (12) je zase možné iniciovat kontrolu v případě neoprávněného použití dotace obcí či krajem. (13)

Každý zadavatel může také k tomu, aby prověřily i zadávání veřejných zakázek, pověřit své vlastní kontrolní orgány. Těmi jsou v případě obcí zejména finanční výbory. Výbory jsou při kontrole veřejné zakázky omezeny toliko na zjišťování jednotlivých postupů a jednotlivých navazujících kroků a jejich popis. Své závěry pak mohou shrnout do zápisu o provedené kontrole s uvedením případných zjištěných nedostatků, který je určen zastupitelstvu obce.

Specifickou možnost kontroly nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu upravuje zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, (14) dle něhož veřejné zakázky malého rozsahu jsou předmětem přezkoumání, prováděného každoročně krajským úřadem či auditorem nebo auditorskou společností. (15) Tento proces je ovšem prováděn v rámci přezkoumávání hospodaření, jehož primárním účelem je zpětně provést kontrolu v oblasti rozpočtu a hospodaření obce, a to navíc pouze za předcházející kalendářní rok.

S podnětem ke kontrole postupu obce v samostatné působnosti se můžete obrátit na Ministerstvo vnitra. (16) Více o tom, jaké nástroje má občan při kontrole hospodaření obce, se můžete dočíst v našem manuálu.

Poznámky:

(1) Postup výběru ve veřejné zakázce se řídí postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) 
(2) § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek
(3) § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(4) Zadavatel postupuje transparentně, pokud jsou jeho úkony srozumitelné a náležitě odůvodněné.  Za netransparentní postup označil Nejvyšší správní soud například situaci, kdy zadavatel vyžadoval po dodavateli neurčitou kvalifikaci „technického směru“, aniž by požadavek blíže specifikoval (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2014, č. j. 3 As 63/2014 – 28)
(5) Ke zvýhodnění by došlo například tím, že by zadavatel vyžadoval společnou dodávku více druhů služeb, kde jednotlivé služby by mohlo dodat velké množství dodavatelů, ale společně by zakázku mohly splnit jen dvě nebo tři větší společnosti. 
(6) Zásada vychází z evropské legislativy a je dovozována rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
(7) § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(8) § 248 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(9 a 10) Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 ze dne 7. března 2017
(11) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
(12) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(13) Více v manuálu Jak napadnout nesprávné použití dotace?
(14) zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí“)
(15) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
(16) § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta