Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak zabránit kácení stromů?

Vytvořeno dne 20. 7. 2011.

Zjistili jste, že se ve vašem okolí plánuje kácení? Chcete mu zabránit? Čtěte, jak na to.

Kácet lze zpravidla jen na základě povolení. To vydává obecní (městský) úřad.

Kdy je možné kácet bez povolení?

Povolení ke kácení není potřeba zejm. pro:

 • dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 • zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených porostů dřevin nepřesáhla 40 m2,
 • ovocné dřeviny - musí přitom jít o zastavěné území a pozemek musí být v katastru evidován jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha - zeleň. (1)

V některých případech není potřeba ke kácení povolení, vyžaduje se však oznámení. Jde o:

 • oznámení následné (do 15 dnů po provedení kácení) – v případech, kdy je stavem dřevin bezprostředně ohrožen život nebo zdraví osob či hrozí škoda značného rozsahu
 • oznámení předchozí (min. 15 dnů před provedením kácení) – v případech, kdy dřeviny ohrožují zařízení pro přenos a distribuci elektřiny, při úpravě břehových porostů nebo při pěstebních zásazích (2)

Jak se účastnit řízení o povolení kácení?

Pokud neplatí žádná z výše uvedených výjimek, je ke kácení potřeba povolení. To se vydává ve správním řízení, kterého se může účastnit:

 • jednotlivec na základě dotčení svého vlastnického práva
 • spolek (dříve občanské sdružení), jehož hlavním cílem je podle stanov ochrana přírody a krajiny, za splnění těchto zákonných podmínek.

V obou případech zpravidla úřad informuje účastníky o zahájení řízení poštou (popř. e-mailem nebo datovou schránkou), ve výjimečných případech (více než 30 účastníků, účastníci neznámého pobytu apod.) též na úřední desce.

Jste-li účastníkem řízení, můžete:

 • navrhovat důkazy, jako je například znalecký posudek, nebo
 • nahlížet do spisu
 • podávat vyjádření
 • proti výslednému rozhodnutí podat odvolání, a to do 15 dnů od jeho doručení (jak nezmeškat lhůtu čtěte zde). Stáhněte si z našich stránek vzor odvolání

Další informace k právům účastníků řízení najdete ve článku Práva účastníků správních řízení.  

Čím argumentovat v řízení o povolení kácení?

Úřad může vydat povolení ke kácení pouze:

 • ze závažných důvodů (zákon však neříká, jaké to jsou, úřad tedy má značnou míru uvážení)
 • po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (3)

Součástí povolení by mělo být nařízení náhradní výsadby.

Pokud v řízení některá z těchto podmínek není splněna, doporučujeme to uvést ve vyjádření účastníka řízení.

Co dělat, pokud už byly stromy pokáceny?

Pokud se o kácení dozvíte až ve chvíli, kdy jsou stromy pokáceny, je možné pouze docílit uložení sankce (pokuty) nebo opatření k nápravě tomu, kdo kácení provedl, pokud pro něj neměl potřebné povolení.

Povolení ke kácení, včetně podkladů pro jeho vydání (např. dendrologický posudek), si můžete na obecním (městském) úřadě vyžádat na základě zákona o právu na informace o životním prostředí.

Pokud zjistíte, že povolení nebylo vydáno (a bylo přitom potřeba), podejte podnět obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo České inspekci životního prostředí.

Tyto úřady mohou uložit za nepovolené kácení pokutu nebo přiměřená náhradní opatření k nápravě.

Kácení v lese

Výše uvedená pravidla neplatí pro kácení v lese.

Hospodaření v lese se řídí tzv. lesním hospodářským plánem nebo v případě rozlohy do 50 ha lesní hospodářskou osnovou. Lesní hospodářské osnovy zpracovávají obce s rozšířenou působností, přičemž zohledňují také hospodářské záměry vlastníků lesa.(4) Naopak lesní hospodářské plány zpracovávají na vlastní náklad vlastníci lesa.(5) Tyto plány stanovují, v jakých částech lesa se bude kácet, kolik stromů bude káceno a kolik nových bude vysazeno. Maximální celková výše těžeb stanovená v lesním hospodářském plánu je pro vlastníka lesa závazná. (6) Plán schvaluje příslušný krajský úřad, který si následně ponechává jedno jeho vyhotovení. (7) Informace z lesního hospodářského plánu si můžete  od krajského úřadu vyžádat a ověřit tak, zda kácení probíhá v souladu s ním.

Poznámky:


(1) Pokud je dřevina součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, vyžaduje se povolení vždy. Podrobné podmínky, kdy není povolení potřeba, upravuje § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb.
(2) Úplný výčet případů, kdy postačí předchozí oznámení, uvádí § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
(3) V některých zvláštních případech musí být splněny další podmínky, např. ve zvláště chráněném území je možné kácení, jen je-li v souladu s plánem péče. Pokud např. v korunách stromů sídlí zvláště chránění živočichové, musí si ten, kdo chce kácet, opatřit také výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. apod.
(4) § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona. 
(5) § 26 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona.
(6) § 24 odst. 2 ve spojení s § 24 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona
(7) § 48a odst. 2 písm. e) ve spojení s § 27 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty