Poradna

Nadřazené kategorie: Fungování obcí a úřadů,

Jak se zapojit do zasedání zastupitelstva?

Vytvořeno dne 28. 2. 2022 — Aktualizováno dne 12. 4. 2022.

Obsah

Jako občané máte právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Tohle právo se pochopitelně vztahuje i na samosprávu na úrovni obcí a krajů.  Na úrovni obcí a krajů se ty nejdůležitější věci řeší na zasedání zastupitelstva.

V tomto manuálu vám poradíme, jak získat informace o jednání zastupitelstva, jak se jednání zastupitelstva zúčastnit a vyjádřit na něm svoje názory. Dozvíte se také, jak přesvědčit zastupitelstvo, aby vaši věc projednalo.

Základní informace o zastupitelstvu se dočtete v našem manuálu Zastupitelstvo: o čem a jak rozhoduje.

Jak zjistíte, kdy a kde bude zastupitelstvo zasedat?

Informace o zasedání zastupitelstva vždy naleznete na úřední desce. Úřední desku musí obce i kraje povinně vést fyzicky a elektronicky na svém webu.[1] Na úřední desce musí obecní nebo krajský úřad alespoň 7 dní (u krajů 10 dní) před zasedáním zastupitelstva zveřejnit informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva.[2] Obce a kraje mohou tyto informace navíc uveřejnit i způsobem v místě obvyklým (např. vyhlásit v místním rozhlasu nebo rozeslat e-maily).

Pokud obec či kraj nezveřejní potřebné informace o připravovaném zasedání zastupitelstva včas nebo v něm chybí zákonem stanovené náležitosti (místo, doba, navrhovaný program), došlo k porušení zákona. V takovém případě se můžete obrátit s podnětem na Ministerstvo vnitra.

Využít můžete náš vzor Podnět k provedení kontroly obce. Jak při podání podnětu postupovat, se dočtete v našem manuálu Podávání podnětů správním orgánům. Více informací o tom, jak se můžete bránit proti nesprávnému postupu obce či kraje, se dozvíte v našem manuálu Práva občanů obcí a krajů.

Mohou zastupitelé projednávat věci na neveřejných poradách?

Zasedání zastupitelstva je (na rozdíl od zasedání rady) veřejné. Může se ho proto zúčastnit každý.[3]

Zákon z pravidla, že zasedání zastupitelstva má být veřejné, žádné výjimky nepřipouští. Podle Ministerstva vnitra není vyloučeno, aby zastupitelé předem určité záležitosti prodiskutovali na neveřejných „pracovních poradách“.[4] Pracovní porady zastupitelů by však měly sloužit pouze k základnímu seznámení se s problematikou. Jejich účelem by mělo být umožnit konat zasedání bez zbytečných průtahů.

Neveřejné pracovní porady za žádných okolností nemůžou zasedání zastupitelstva nahradit.[5] Pokud by rozprava o projednávaných bodech probíhala výhradně nebo převážně na neveřejných pracovních poradách, jednalo by se o obcházení zákona.

Pokud by zastupitelé na neveřejné pracovní poradě dospěli k nějakému závěru, nejedná se vůbec o rozhodnutí zastupitelstva. Nesmí se k němu tedy vůbec přihlížet.

Jak probíhá hlasování?

Zastupitelé zpravidla hlasují veřejně, např. zvednutím ruky.

V některých případech může hlasování probíhat i tajně.[6] Zastupitelstvo k tomu může přistoupit pouze v odůvodněných případech a nesmí této možnosti zneužívat.

Můžete se na zastupitelstvu vyjadřovat? A jak?

Právo vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva zákon přiznává občanům obcí a krajů. Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a má v obci trvalý pobyt.
Občan kraje musí být přihlášen k trvalému pobytu v některé obci (nebo na území vojenského újezdu) v územním obvodu kraje. Právo vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva občané obcí a krajů získávají v okamžiku, kdy dosáhnou 18 let.[7] Práva občana obce či kraje mají také lidé, kteří na území obce vlastní nemovitost, a občané EU, kteří mají v obci trvalý pobyt.

Občané obcí a krajů se mohou účastnit veřejných zasedání zastupitelstev a vyjadřovat na nich v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.[8] Zásadní je, že právo vyjádřit se k záležitostem, které se na zasedání zastupitelstva projednávají, máte jako občané ještě předtím, než se o nich hlasuje. Není možné odkázat občany s jejich vyjádřeními například na konec jednání do bodu „diskuse“, který proběhne až poté, co se o všech ostatních bodech již hlasovalo.

Zároveň není důležité, jestli o konkrétní projednávané záležitosti zastupitelstvo bude přijímat usnesení nebo půjde jen o „informaci členům zastupitelstva“. Můžete se tak vyjádřit například i k programu zasedání.

To, že jako občané kraje máte právo vyjadřovat se nejen k zařazeným a projednávaným věcem, ale i k samotnému programu zasedání zastupitelstva (a to ještě před jeho schválením), už potvrdil i soud.[9] Tento závěr můžeme vztáhnout i na občany obce.

Seznamte se s jednacím řádem zastupitelstva

Konkrétní procesní pravidla, která určují, jak zasedání zastupitelstva probíhá, obsahuje jednací řád. Obce i kraje mají ze zákona povinnost jednací řád vydat.[10] Podle metodiky Ministerstva vnitra musí obec jednací řád zveřejnit a zároveň umístit na své webové stránky.[11] Stejně by měly své jednací řády zveřejňovat i kraje.

Podle metodiky může jednací řád upravit například:

  • Maximální délku vystoupení občana (metodika konkrétně uvádí, že limit 5 minut by měl být zcela dostatečný).
  • Maximální počet jeho vystoupení k věci.
  • Pořadí udělování slova občanům.
  • Možnost vystupujícímu odejmout slovo (pokud mluví mimo bod projednání nebo narušuje pořádek na zasedání).

Pokud jednací řád na webových stránkách nenajdete, doporučujeme si ho vyžádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost o informaci podle tohoto zákona adresujte obci nebo kraji. O právu na informace se více dočtete v našem manuálu Kompletní průvodce právem na informace. Využít můžete náš vzor Žádost o informace.

Co dělat, když vám není umožněno se vyjádřit?

Pokud Vám není umožněno vyjádřit se na zasedání zastupitelstva, je na místě obrátit se na Ministerstvo vnitra s podnětem, aby provedlo kontrolu výkonu samostatné působnosti obce či kraje. To, že podnět podáte, však automaticky neznamená, že Ministerstvo kontrolu provede. Ministerstvo samo uváží, zda jsou pro provedení kontroly splněny podmínky.

Pokud o to v podnětu požádáte, musí vám ale Ministerstvo sdělit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdrželo, že kontrolu zahájilo, nebo že k tomu neshledalo důvody. O tuto informaci tedy doporučujeme v podnětu požádat.

Více o podávání podnětů obecně se dozvíte v našem manuálu Podávání podnětů správním orgánům. Pro podání podnětu můžete využít náš vzor Podnět k provedení kontroly obce.

Jak můžete ovlivnit program zastupitelstva?

Zákon reguluje, kdo může předkládat návrhy na zařazení na pořad jednání. U obcí i krajů mají toto právo jednotliví zastupitelé, u obcí pak ještě rada a výbory. Návrh programu jednání zasedání zastupitelstva připravuje rada.

Program jednání se může změnit i v průběhu zasedání zastupitelstva. Návrhy na zařazení do programu se totiž mohou podávat, i když už zasedání probíhá. O zařazení dané záležitosti rozhoduje zastupitelstvo.

 

Chcete, aby zastupitelstvo projednalo nějakou konkrétní záležitost? Máte dvě možnosti:

  • Sesbírejte podpisy dalších občanů obce nebo kraje a obraťte se na zastupitelstvo s návrhem, aby záležitost projednalo.

To, kolik podpisů budete potřebovat, aby zastupitelstvo muselo danou záležitost projednat, shrnuje následující tabulka. Uvádí také, do kdy musí zastupitelstvo věc projednat.

Obec

0,5 % občanů

Do 90 dnů

Kraj

1 000 občanů

Do 90 dnů

Hlavní město Praha

1 000 občanů

Do 60 dnů[12]

Využít můžete náš generátor žádosti Bod k projednaní na obci.

  • Kontaktujte „spřízněného“ zastupitele, který Váš požadavek na schůzi zastupitelstva vznese sám.  

Nemohli jste se účastnit? Nahlédněte do zápisu

O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis. V zápisu se vždy uvede:

  • počet přítomných členů zastupitelstva,
  • schválený pořad jednání,
  • průběh a výsledek hlasování a
  • přijatá usnesení.[13]

Zápis by měl odpovídat skutečnému zasedání, které proběhlo. Není tedy přípustné, aby obec připravila zápis ze zasedání předem.

Vzhledem k tomu, že jsou samotná zasedání zastupitelstva veřejná, je logické, že veřejně přístupné musí být také zápisy z jednání zastupitelstva. Jako občan obce nebo kraje můžete na obecním či krajském úřadu nahlížet do všech usnesení a zápisů ze zasedání zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy.

A co když se na obecní nebo krajský úřad v jeho úřední době nedostanete? Zápis ze zasedání zastupitelstva si vyžádejte podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Více o právu na informace se dozvíte v našem manuálu Kompletní průvodce právem na informace. K podání žádosti můžete využít náš vzor Žádost o informace.

Kromě zápisů z jednání zastupitelstva máte jako občan obce a kraje také právo nahlížet do usnesení rady, výborů zastupitelstva a komisí rady a pořizovat si z nich výpisy.[14] I tyto dokumenty si můžete (i pokud nejste občanem obce nebo kraje) vyžádat pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

Co když zápis ze zasedání zastupitelstva neodpovídá realitě?

Zastupitel může podat námitku

Pokud jste zastupitelem, můžete proti zápisu podat námitku. Námitku můžete podat například, pokud něco, co se projednávalo, není v zápisu uvedeno, nebo je uvedeno chybně. O námitce musí rozhodnout nejbližší zasedání zastupitelstva obce či kraje.

Pokud zastupitel nejste a domníváte se, že zápis z jednání zastupitelstva obsahuje nesprávné informace, můžete požádat některého ze zastupitelů, aby námitky podal.

Můžete upozornit zastupitelstvo a podat podnět Ministerstvu vnitra

Můžete na pochybení upozornit samotné zastupitelstvo. Využít můžete náš vzor Podnět k prověření postupu obce. Pokud jste občanem obce, zastupitelstvo musí váš podnět vyřídit (tzv. věcně ho posoudit a zaujmout k němu stanovisko) bezodkladně, nejpozději do 90 dnů.[15]

Pokud zastupitelstvo na podnět nebude reagovat nebo porušení zákona popře, doporučujeme podat Ministerstvu vnitra podnět k výkonu kontroly nad obcí. Využít můžete náš vzor Podnět k provedení kontroly obce.

Ze zasedání si také můžete pořídit záznam a zaslat jej v rámci podnětu jako důkaz.  Dejte si ale pozor, ať záznam zachycuje pouze situace, které mají souvislost se zasedáním. Jinak k jeho pořízení musíte získat souhlas osob, které nahráváte.

Více se o pořizování záznamů z jednání zastupitelstva dozvíte v našem manuálu Kompletní průvodce pořizováním nahrávek veřejné správy.

Obsah poradny není aktualizován podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Na aktualizaci obsahů pracujeme.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty