Poradna

Jak využít svého práva být informován o věcech veřejných

Vytvořeno dne 7. 8. 2011 — Aktualizováno dne 15. 4. 2021.

Obsah

Otevřeli jste tento manuál, a tak vám není lhostejné, co se ve vašem okolí děje. Možná jde o vlastnické vztahy ve vaší obci, územní plánování, podezřelé okolnosti okolo činnosti zastupitelstva či rady vaší obce nebo kraje, nebo jakožto aktivní občan chcete mít o dění ve vašem okolí maximální přehled. Tento manuál má za cíl vás seznámit s možnostmi, na které máte právo.

Co zjistíte z domu prostřednictvím internetu

Orgány veřejné správy (správní úřady, územní samosprávné celky a jiné veřejné instituce) umožňují skrz webové stránky zjistit širokou škálu informací. Jde zejména o úřední desky úřadů, různé rejstříky, katastr nemovitostí apod. Výhodou je, že se k těmto informacím můžete dostat odkudkoliv a většinou anonymně a bezplatně.

Z pohodlí domova můžete orgánům veřejné správy podávat žádosti o informace, které nejsou povinně zveřejňované a je třeba o ně zažádat. Více se dozvíte níže.

Existuje také seznam informací, které musejí orgány veřejné správy zveřejňovat samy od sebe a umožnit k tomu dálkový přístup na jejich webových stránkách. Výčet těchto povinně zveřejňovaných informací naleznete v § 5 odst. 1 informačního zákona. Jde například o organizační strukturu, elektronickou adresu podatelny, postup a náležitosti opravných prostředků vůči rozhodnutím povinného subjektu a další.

Nahlížení do katastru nemovitostí – údaje o nemovitých věcech

Katastr nemovitostí je veřejným rejstříkem, do kterého může nahlížet každý. Nahlížet do něj můžete v jeho listinné formě, a to přímo na katastrálním úřadu za přítomnosti jeho pracovníka, nebo můžete nahlížet online přes jeho webové rozhraní.

Listy vlastnictví se dají vyhledávat přímo, pokud zadáte správné katastrální území nebo obec a parcelní číslo. Pokud tyto údaje nechcete dohledávat, můžete si zobrazit mapu celého katastrálního území, kde uvidíte mapu parcel s jejich parcelními čísly. Z této mapy si také můžete otevřít informace o jednotlivých parcelách.

V katastru nemovitostí najdete informace o vlastnictví k pozemkům, stavbám a jednotkám po celé ČR. Vedle parcelních a popisných čísel, výměry, polohového a geometrického určení atd. můžete zjistit, zda jsou ke konkrétním nemovitým věcem zřízeny nějaké služebnosti nebo zástavní práva. V katastru můžete najít i kopie listin, na základě kterých došlo k převodu daného pozemku nebo stavby, včetně údaje o ceně.

Informace o posouzení vlivů na životní prostředí

V případě staveb, které by v případě jejich realizace mohly mít negativní dopad na životní prostředí, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí[1] ukládá v rámci procesu získávání územního a stavebního povolení zkoumat možné vlivy těchto staveb na životní prostředí a veřejné zdraví. To se děje tak, že musí být zpracována tzv. EIA – vyhodnocení vlivů na životní prostředí. V rámci EIA se provádí celá řada procesních kroků a věcného posuzování, zejména zjišťovací řízení, zpracovává se dokumentace EIA a vydává se závazné stanovisko. Tyto dokumenty jsou stejně jako aktuální termíny pro podání vyjádření veřejnosti volně přístupné na webových stránkách informačního systému EIA.

Sledujte významné stavební záměry ve svém okolí. Budeme je za Vás sledovat a včas Vám o nich dáme vědět.

Přihlásit ke sledování záměrů

Pokud vás více zajímá toto téma, zpracovali jsme pro vás přehledný manuál „Co je to EIA?“.

Nahlížení do obchodního rejstříku – údaje o obchodních společnostech

obchodním rejstříku najdete základní informace o obchodních společnostech. Zjistíte, kdo jsou společníci, jaký mají podíl, kdo je jednatelem, prokuristou apod. U každé společnosti najdete i sbírku listin, která obsahuje společenskou smlouvu, účetní uzávěrky, výroční zprávy a další stěžejní dokumenty. Na stejné adrese najdete i insolvenční rejstřík.

Živnostenských rejstřík – údaje o podnikatelích

rejstříku živnostenského podnikání najdete základní údaje o podnikatelích – fyzických i právnických osobách, které měly nebo mají živnostenské oprávnění.

Spolkový rejstřík

Pokud vás zajímavý základní informace o jakémkoli spolku, využijte tento odkaz, pro hledání ve spolkovém rejstříku.

Evidence nestátních neziskových organizacích

evidenci nestátních neziskových organizacích získáte údaje o občanských sdruženích, obecně prospěšných společnostech (o.p.s.), církevních organizacích, nadacích a nadačních fondech.

Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu

centrálním registru dotací najdete základní informace o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu. Dá se zde dohledat, jaké dotace (jejich výše, účelové určení atd.) dostala konkrétní společnost ze státního rozpočtu.

Registr smluv

Již několik let mají orgány veřejné správy (ale i státní podniky) povinnost zveřejňovat jimi uzavřené smlouvy. Tyto smlouvy najdete v registru smluv.

Pokud se chcete dozvědět více o fungování registru smluv (kdo jsou povinné subjekty, následky nezveřejnění apod.) připravili jsme pro vás manuál „Jak mohou občané používat registr smluv“.

Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách najdete v Věštníku veřejných zakázek. Zde jsou uveřejňovány podle zákona o veřejných zakázkách[2] povinné základní informace o zadaných veřejných zakázkách.

Více ohledně veřejných zakázek zjistíte na webu Informačního systému o veřejných zakázkách.

Na problematiku zakázek malého rozsahu se vztahují zvláštní pravidla, kterým se věnujeme v manuálu „Jaká pravidla platí pro zakázky malého rozsahu?“.

Informace ze správního spisu

Za určitých podmínek máte právo nahlížet do správního spisu vedeného správním orgánem. Toto právo budete mít vždy jako účastník daného správního řízení. Pokud jím nejste, můžete toto právo získat, pokud prokážete právní zájem nebo jiný vážný důvod. Více o těchto možnostech najdete v našem manuálu: „Kdo může získat informace ze správního spisu“.

Centrální registr oznámení – střet zájmů veřejných funkcionářů

Zákon o střetu zájmů[3], zavedl povinnost veřejných funkcionářů (úředníci územní samosprávy, správních úřadů a další osoby vyjmenované v § 2 zákona o střetu zájmů[4]) podávat oznámení:  

  • o osobním zájmu[5],
  • o vykonávaných činnostech[6],
  • o majetku[7],
  • o příjmech, darech a závazcích[8].

Více naleznete v našem manuálu: „Jak si pohlídat střet zájmů“.

Portál veřejné správy

Na Portálu veřejné správy, můžete najít návody na různé životní situace, ve kterých se můžete jako občan, podnikatel, cizinec, nebo úředník ocitnout ve vztahu k orgánům veřejné moci.

Jak získáte informace o činnosti zastupitelstva obce či kraje       

Úřední deska

Na úředních deskách se zveřejňují důležité skutečnosti týkající se obce, města, kraje nebo státních orgánů. Může se jednat například o informace o zahajovaných řízeních, o záměru obce či kraje prodat nemovitý majetek (pozemky nebo stavby), pozvánky na jednání zastupitelstva apod. Obsah úřední desky musí být zveřejněn jak na fyzické úřední desce, tak elektronicky na internetu. Více o úředních deskách zde.

Vše důležité můžete sledovat také na online úředních deskách. Zde si i můžete nastavit zasílání zveřejňovaných dokumentů na e-mail.

Činnost zastupitelstva obce či kraje

Zastupitelstvo obce či kraje rozhoduje o schvalování územního plánu, rozpočtu, nákupu a prodeji nemovitého majetku apod. Kompletní seznam pravomocí najdete v § 85 zákona o obcích[9] a § 37 zákona o krajích[10].

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a můžete se jich zúčastnit. Informace o jeho konání a programu musí být k nalezení na úřední desce obce alespoň 7 dní předem v případě zasedání zastupitelstva obce, a alespoň 10 dní předem na úřední desce krajského úřadu v případě zastupitelstva kraje.

Předkládat návrhy k zařazení bodů na pořad jednání zastupitelů obce mají zastupitelé, rada obce a výbory zastupitelstva. U jednání krajského zastupitelstva má toto právo rada kraje.

Jako občan máte právo na každém jednání zastupitelstva vyjádřit svá stanoviska k projednávaným věcem.

Z každého zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který je následně uložen na obecním (krajském) úřadu k nahlédnutí občanům.

Obce na svých webových stránkách vedle povinné úřední desky zpravidla zveřejňují i program a zápisy zasedání zastupitelstva či rady. Některé obce zveřejňují i video/audio záznamy těchto zasedání, nebo zasedání zastupitelstva přes web přímo streamují.

Jako občané obce máte na základě právo požadovat projednání určité záležitosti radou nebo zastupitelstvem.[11] Pokud je žádost podepsána alespoň 0,5 % občanů obce, musí k projednání dojít do 60 dní v případě rady a do 90 dní v případě zastupitelstva. Obdobně to platí v krajích, kdy potřebujete nejméně 1000 podpisů občanů kraje.[12]

Jednání rady obce či kraje

Jednání rady je na rozdíl od jednání zastupitelstva neveřejné. Jeho výstupem je však usnesení a do něho mají občané obce či kraje právo nahlížet.[13]

Obecní a krajský rozpočet

Jako občan obce máte podle ohledně hospodaření obce tato práva:[14]

  • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a závěrečného účtu obce (výsledek ročního hospodaření) – písemně, či ústní během jednání zastupitelstva,
  • nahlížet do rozpočtu obce a jejího závěrečného účtu a pořizovat si výpisy.

Obdobná úprava platí i pro hlavní město Prahu[15]. Obce i kraje mají mimoto povinnost zveřejňovat schválený rozpočet na svém webu a na úřední desce.

Komplexní informace o vašich možnostech naleznete v manuálu: „Nástroje občana při kontrole hospodaření obce“.

Jak získáte informace, které nejsou povinně zveřejňované

Právo každého na informace patří mezi základní lidská práva a svobody. V České republice existují v současné době dva „informační zákony“, které upravují postup podávání a vyřizování žádostí o informace.

Prostřednictvím žádostí můžete žádat o téměř jakoukoliv konkrétní informaci, kterou má povinný subjekt (správní úřad, územní samospráva, jiné veřejné instituce) k dispozici. Tyto informace vám musí být poskytnuty, pokud neexistuje zákonný důvod pro jejich neposkytnutí.

Zákon č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Jedná se o mocný nástroj v rukách občanů, jak se dostat k informacím z působnosti státních orgánů, územně samosprávných celků, jiných veřejných institucích, ale i jiných subjektů, kterým zákon svěřil rozhodování o právech a povinnostech občanů.

Více naleznete v našem manuálu „Kompletní průvodce právem na informace“.

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

V případě, že máte v úmyslu žádat informace o stavu životního prostředí, jeho předpokládaném vývoji apod. (např. informace o množství prachu, hluku nebo emisí v nějaké lokalitě) využijte tohoto zákona.

Pro podávání žádostí o informace použijte tento manuál „Kompletní průvodce právem na informace o životním prostředí“.


Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty