Poradna

Nadřazené kategorie: Stavební a územní řízení,

Černé stavby

Vytvořeno dne 8. 3. 2012.

Obsah

Máte podezření, že někdo z vašeho okolí staví bez patřičných povolení nebo splnění jiných zákonných podmínek? V takovém případě by šlo o tzv. černou stavbu. V tomto manuálu popíšeme, co všechno musí stavebník splnit, aby stavěl v souladu s právem, a jak můžete zjistit, zda byly zákonné podmínky splněny. Pokud vás zajímá odstraňování černých staveb, jak k němu dát podání a jak vypadá řízení o odstranění stavby, tak to se dozvíte v našem navazujícím manuálu na toto téma.

Co je to „černá stavba“?

Stavební zákon realizaci většiny stavebních činností podmiňuje povolovacími či jinými obdobnými procesy, ve kterých příslušný stavební úřad ve spolupráci s dotčenými orgány prověřuje zákonnost daného stavebního záměru a stanovuje podmínky jeho realizace.

Černé stavby jsou pak případy, kdy stavba, její změna nebo terénní úprava, je nebo byla prováděna bez příslušných povolení anebo v rozporu s nimi, popřípadě pokud tato povolení byla zákonem stanoveným způsobem zrušena. Stavební úřad při zjištění černé stavby musí povinně zahájit správní řízení k jejímu odstranění.

Černé stavby se zásadně nepromlčují[1], proto může být řízení o jejich odstranění zahájeno i po několika desetiletích.

Jaká povolení jsou pro realizaci stavby, její změnu nebo terénní úpravu potřeba?

Před realizací většiny stavebních záměrů potřebuje stavebník obecně získat:

Výše uvedené může stavebník v konkrétních případech za splnění zákonných podmínek nahradit veřejnoprávními smlouvami uzavřenými se stavebním úřadem[2] nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora[3].

Které stavební záměry nepotřebují povolení?

Obecně platí, že výše uvedená povolení vyžadují všechny stavební záměry. Zákon pak vyjmenovává výjimky, které je nepotřebují. Územní rozhodnutí ani souhlas nevyžadují stavby uvedené v § 79 odst. 2 stavebního zákona (např. sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace, menší skleníky a bazény). Pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, nevyžaduje automaticky ani stavební povolení nebo souhlas s ohlášením.

Stavební povolení ani souhlas s ohlášením nevyžadují stavby uvedené v § 103 stavebního zákona (např. ploty, vedení přenosové soustavy elektřiny). Tyto stavby tedy vyžadují pouze územní rozhodnutí nebo souhlas, případně nevyžadují žádná povolení.

Jak zjistím, že se v konkrétním případě jedná o „černou stavbu“?

Pokud je stavba realizována ve vašem sousedství, prvním náznakem může být, pokud s vámi ohledně stavby nebylo nijak komunikováno. Soused je vždy účastníkem územního i stavebního řízení a jako takový musí mít možnost se ke stavbě vyjádřit. Proto byste jako soused měl být obeslán ohledně zahájení řízení, pozván k místnímu šetření a mělo by vám být doručeno samotné rozhodnutí. Pozor ale na případy, kde je větší počet účastníků (tj. nad 30) anebo v případě, že územnímu nebo stavebnímu řízení předcházel proces EIA. V těchto případech bude stavební úřad písemnosti doručovat vyvěšením na úřední desce a nikoli jednotlivě všem účastníkům.

U jednodušších stavebních záměrů, pro které postačují územní souhlas a souhlas s ohlášením, je jejich vydání přímo podmíněno vaším písemným souhlasem se záměrem, který udělujete stavebníkovi. Pokud jste takový souhlas nedali, musí proběhnout standardní územní a stavební řízení, jehož jste účastníkem.

V každém případě – i pokud se stavba nenachází ve vašem sousedství – se můžete příslušného stavebního úřadu dotázat, prostým dotazem, třeba telefonicky anebo prostřednictvím žádosti o poskytnutí informace, jestli má daná stavba vydaná příslušná povolení. Kompletního průvodce právem na informace naleznete zde. Zeptat se můžete, zda byla povolena konkrétní stavba, či zda bylo v určitém období vydáno rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro určité parcelní číslo. Číslo parcely můžete zjistit nahlédnutím do katastru nemovitostí online třeba podle čísla popisného budovy nebo mapy. Žádat můžete o informaci, zda bylo stavební povolení vydáno, nebo, dle judikatury[4], i o kopii samotného rozhodnutí stavebního úřadu o vydání stavebního povolení.  

Co se dá s černou stavbou dělat?

Kdokoliv může podat podnět na příslušný stavební úřad, aby zahájil řízení o odstranění stavby. Úřad může rozhodnout o odstranění černé stavby, ale na žádost stavebníka může také stavbu dodatečně povolit. Jak podat podnět, jak probíhá řízení o odstranění stavby a co dělat při nečinnosti úřadu se dozvíte v tomto manuálu.


[2] § 78a a § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty