Poradna

Nadřazené kategorie: Stavební a územní řízení,

Územní řízení

Vytvořeno dne 11. 8. 2014.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

 1. Účastníci řízení
 2. Zahájení řízení
 3. Záměry podléhající procesu EIA
 4. Ústní jednání
 5. Námitky – nejsilnější nástroj
 6. Územní rozhodnutí
 7. Poznámky

Územní řízení je procesem, ve kterém se posuzuje, zda je možné navrhovanou stavbu daného typu i s jejími vlivy na okolí umístit do daného území a také zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací (se zásadami územního rozvoje a územním plánem obce – co je obsaženo v těchto dokumentech, si můžete přečíst v zde). V územním řízení se neposuzuje konkrétní způsob provedení stavby, o tom se jedná až ve stavebním řízení.

Výsledkem řízení je územní rozhodnutí, které může mít podle stavebního zákona (1) tyto podoby:

 • o umístění stavby nebo zařízení
 • o změně využití území
 • o změně vlivu užívání stavby na území
 • o dělení nebo scelování pozemků
 • o ochranném pásmu

Účastníci řízení

Zásadní je, kdo má možnost do řízení zasahovat, tedy kdo je účastníkem řízení.

Účastníky řízení jsou v každém územním řízení:

 1. žadatel (osoba, která chce stavět)
 2. obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Dalšími účastníky řízení mohou být:

 • vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn
 • osoby, jejichž právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (sousedé) (2)
 • spolek, jehož hlavním posláním je ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví v případě záměrů, v případě záměrů, u nichž územnímu řízení předcházelo posuzování EIA. Tento spolek se musí do řízení přihlásit do 30 dnů od vyvěšení informace o zahájení řízení. (3) V jiných případech již enviromentální spolky v důsledku legislativních změn účinných od 1. 1. 2018 být účastníky řízení nemohou.
 • kraj v případě záměrů, u nichž územnímu řízení předcházelo posuzování EIA, pokud se do řízení přihlásí do 30 dnů od vyvěšení informace o zahájení řízení.

Účastníci řízení mohou namítat podjatost úředních osob, nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a kopie, navrhovat důkazypodávat vyjádření k dokumentům ze spisu, podávat námitky a odvolání. Účastníkem nejsou nájemci, společenství vlastníků jednotek či veřejnost.

Územní řízení má tyto fáze:

1. Zahájení řízení

Ze všeho nejdříve musí žadatel podat žádost o vydání požadovaného územního rozhodnutí. Tato žádost se podává na vyhláškou stanoveném tiskopise (4). Doručením žádosti příslušnému stavebnímu úřadu je řízení zahájeno a stavební úřad jeho zahájení oznámí jednotlivě každému z účastníků řízení.

V případě velkého počtu účastníků řízení (nad 30) nebo v případě, že řízení navazuje na posuzování EIA, jsou oznámení o zahájení řízení a další písemnosti doručovány jednotlivě jen žadateli, obci a zmiňovanému vlastníku pozemku nebo stavby. Ostatním účastníkům se pak doručuje veřejnou vyhláškou. Ti proto musí ve vlastním zájmu sledovat úřední desku (internetovou či fyzickou), kde musí vyhláška viset alespoň 15 dní, aby jí doručovaná písemnost mohla být považována za doručenou.

2. Záměry podléhající procesu EIA

U záměrů, které podléhaly posouzení v procesu EIA, se před zahájením navazujícího řízení, tedy i před řízením územním, vydává tzv. verifikační stanovisko. Verifikační stanovisko EIA slouží pro kontrolu, zda u záměru nedošlo od doby vydání závazného stanoviska EIA k podstatným změnám. Pokud je zjištěno, že u záměru došlo ke změnám, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí, podléhají tyto změny záměru, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, posuzování EIA. Pro širokou veřejnost to znamená, že se může zapojit do tohoto procesu EIA prostřednictvím institutu vyjádření, a to i tehdy, pokud dříve tuto svoji možnost nevyužila. 
Pokud u záměru k žádným změnám nedošlo, příslušný úřad dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydá souhlasné závazné stanovisko.

Přečtěte si, jak se zapojit do procesu EIA.

3. Ústní jednání

Jako další krok stavební úřad zpravidla nařizuje ústní jednání. Může však také od ústního jednání upustit, jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Podobně to platí o místním šetření (prohlídce místa samého).

4. Námitky – nejsilnější nástroj

Námitky jsou nástrojem, kterým mohou účastníci zasahovat do řízení. Liší se tak od stanovisek, která vydávají příslušné orgány. Důvody k podání námitek mohou být různé, například negativní dopady zamýšlené stavby na sousední pozemek, možná škoda na životním prostředí či špatný procedurální postup ze strany stavebního úřadu, jakým je třeba nedodržení lhůt.

Pokud chtějí účastníci podat námitky, musí tak učinit nejpozději při ústním jednání. Není-li ústní jednání nařízeno, je stanovena minimálně 15denní lhůta, ve které mohou být námitky uplatněny.

Vyjádřit se mohou účastníci kdykoli

Po celou dobu, po kterou je řízení vedeno, až do vydání rozhodnutí, má účastník řízení možnost se vyjadřovat k podkladům ve spise, tedy i po ústním jednání. Tato vyjádření ale nejsou klasickými námitkami a úřad k nim proto nemusí přihlížet. Typicky úřad k vyjádření vyzývá po shromáždění kompletních podkladů - oznámí účastníkům řízení, že mají možnost se k nim vyjádřit, a že brzy vydá konečné rozhodnutí ve věci.

Co když nejsem účastníkem řízení?

V případě záměrů a staveb, které se posuzují v procesu EIA, může kdokoli podávat připomínky, a to i v případě, že není účastníkem řízení. Připomínky jsou pak úřadem vyhodnoceny, avšak úřad ke svému hodnocení nemusí dodávat odůvodnění.

5. Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí určuje, jestli je plánovaná stavba v souladu s plánovacími dokumenty a tedy jestli se vůbec může přistoupit ke stavebnímu řízení. V rozhodnutí musí být vše zdůvodněno, tedy i způsob vypořádání námitek a soulad s územním plánem.
Stavební zákon také stanoví dobu platnosti územního rozhodnutí, tedy lhůtu, ve které musí investor zažádat o stavební povolení. Tato lhůta činí 2 roky od právní moci rozhodnutí, v některých případech i 5 let.

Obrana proti rozhodnutí

Klasickým způsobem obrany proti územnímu rozhodnutí je odvolání, které musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a podává se k nadřízenému orgánu prostřednictvím úřadu, který ho vydal. Typickým důvodem k odvolání je chybějící či nedostatečné vypořádání námitek či nesoulad stavby s územním plánem.

Zjednodušená forma řízení

Územní řízení může mít za určitých podmínek zjednodušenou formu, může být nahrazeno územním souhlasem či veřejnoprávní smlouvou nebo může být spojeno s procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), se stavebním řízením, anebo se stavebním řízením s posouzením vlivů na životní prostředí (EIA).

Poznámky

(1) § 77 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

(2) § 85 stavebního zákona

(3) Spolek musí mít jako hlavní poslání ochranu životního prostředí a musí existovat minimálně 3 roky anebo musí získat alespoň 200 podpisů. Úplný výčet podmínek viz § 3 písm. i) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“).

(4) Přílohy č. 1 až 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty