Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak řešit lavinovitou černou skládku?

Vytvořeno dne 2. 3. 2018 — Aktualizováno dne 23. 12. 2021.

Obsah

Objevili jste na procházce černou skládku, u které nevíte, kdo je za ní odpovědný? Chcete zajistit, aby skládka zmizela?

V tomto manuálu se dozvíte, jak můžete přispět k řešení černé skládky, na jaký úřad se obrátit, a co úřad může učinit. Poradíme vám také, co dělat, pokud se skládka objevila na vašem pozemku.

V praxi je největším problémem to, že je často těžké zjistit původce černé skládky. V mnoha případech vzniká skládka lavinovitě – první člověk odloží někde u lesa rozbitý televizor, za týden je tam druhý a za měsíc jich tam je už deset. Tento manuál se zabývá právě takovými tzv. lavinovitými skládkami, u kterých není znám původce. Pokud víte, kdo je za skládku odpovědný, doporučujeme vám k prostudování související manuál Jak zajistit, aby skládka dodržovala potřebná povolení?

Co s černou skládkou můžete dělat vy?

Podejte podnět

Pokud narazíte na černou skládku, podejte podnět. O tom, na který orgán se obrátit, se více dočtete níže v tomto manuálu. Obecně lze říci, že neuděláte chybu, pokud podnět podáte obecnímu úřadu. Pokud se skládka nachází v lese, na vašem pozemku, nebo znečisťuje vodu, podnět podejte obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud se jedná o velkou skládku, která znečišťuje životní prostředí, obraťte se na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP).

Pokud byste se obrátili na nesprávný úřad, není to nijak velký problém. Úřad, kterému podnět došel, je povinen ho příslušnému úřadu postoupit.[1]

Pokud nějaké máte, přiložte k podnětu důkazy, na základě kterých by bylo možné zjistit, kdo skládku založil nebo do ní přispíval (původce skládky). Zvýšíte tím pravděpodobnost, že úřad odhalí odpovědnou osobu.

Jednoduchým způsobem můžete obci černou skládku nahlásit také na www.ZmapujTo.cz, nebo přes jejich mobilní aplikaci. Nahlášení skládky tímto způsobem je v podstatě podnětem. Do projektu je zapojeno přes tři tisíce obcí. Pokud v seznamu zapojených obcí vaši obec nenajdete, podejte podnět klasickou cestou.

Jak na podávání klasických podnětů se dočtete v našem manuálu Podávání podnětů správním orgánům. Využít můžete náš vzor podnětu.

Řízení se zahajuje z moci úřední, není tedy povinností správního orgánu jej v reakci na podnět vždy zahájit. Pokud o to v podnětu požádáte, má správní orgán povinnost vás informovat ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, neshledal k tomu důvody, nebo věc postoupil příslušnému správnímu orgánu.[2] Doporučujeme o to tedy v podnětu požádat.

V krajních případech, kdy se domníváte, že došlo ke spáchání trestného činu (viz níže), můžete podat trestní oznámení. Využít k tomu můžete náš vzor Trestní oznámení.

Zapojte se do úklidu

Skládku také můžete uklidit sami. Pokud byste chtěli zorganizovat větší úklidovou akci, můžete se využít iniciativy Ukliďme Česko. Zapojit se můžete také jako dobrovolník.

Sebrat poházené obaly můžete prakticky kdekoliv. Pokud byste se ale chtěli pustit od odklízení větší skládky a odklízení by mohlo pozemek nějakým způsobem ovlivnit, doporučujeme si ještě před úklidovou akcí ověřit dvě věci.

Zaprvé si ověřte, kdo vlastní pozemek, na kterém se lavinovitá skládka nachází. Může se jednat o soukromý pozemek. Podívejte se do katastru nemovitostí, kdo pozemek vlastní, a předem se na úklidu domluvte s vlastníkem pozemku, případně s jeho správcem.

Zadruhé, se zamyslete nad tím, jestli se skládka náhodou nenachází v národním parku či jiném zvlášť chráněném území. Pokud ano, mohli byste jejím odstraněním narušit ochranné podmínky tohoto území. Základní ochranné podmínky stanoví přímo zákon o ochraně přírody krajiny. Ten rozlišuje šest kategorií území podle ochrany. Proklikem se můžete dostat na právní úpravu obecných ochranných podmínek pro dané zvlášť chráněné území:

Základní informace o těchto územích naleznete v našem manuálu Zvláště chráněná území – co smíme a co je zakázáno.

Kromě této základní zákonné úpravy mohou platit pro konkrétní národní park, CHKO nebo jiné chráněné území i další specifická pravidla. Ta jsou upravená při jejich vyhlášení. V případě národního parku je vedle zákona o ochraně přírody a krajiny[3] upravuje zákon, kterým se daný národní park zřizuje. U CHKO stanovuje tato pravidla nařízení vlády, pro ostatní chráněná území je upravuje příslušná vyhláška. Další zákazy mohou u národních parků upravovat také návštěvní řády.

Pokud se například skládka nachází na území národního parku, nesmíte při jejím úklidu odstraňovat svrchní vrstvu půdy nebo provádět terénní úpravy.[4] Jednoduše řečeno, nesmíte odstraňovat odpady, které jsou „vrostlé“ do půdy a musely by se vykopávat. Při úklidu také nesmíte vykonávat činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů. K této změně by například mohlo dojít, kdyby se na půdě odkryté v důsledku odklizení skládky mohly rozrůst invazivní druhy rostlin.[5]

Pokud chcete odklízet skládku v národním parku či CHKO, doporučujeme vám se předem domluvit s orgány ochrany přírody a krajiny. V případě národních parků kontaktujte správu jednotlivých národních parků. Pokud se skládka nachází na území CHKO, obraťte se na nejbližší regionální pracoviště Agentury Ochrany přírody a krajiny ČR.

Jaký úřad řeší černé skládky?

Níže uvádíme seznam úřadů, které mají řešení černých skládek na starosti, a na které se, pokud černou skládku objevíte, můžete obrátit.

Obecní úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností

Každý, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, se dopouští přestupku podle zákona o odpadech. Založení skládky by bylo možné posoudit jako skutkovou podstatu přestupku, který spočívá v nakládání s odpady mimo zařízení určené pro nakládání s konkrétním druhem odpadu.[6] Příslušným orgánem k projednání těchto přestupků a případnému ukládání pokut je obecní úřad obce s rozšířenou působností.[7]

Další možností je, že odstraňování a jiné nakládání s odpady upravuje obecně závazná vyhláška obce jako oblast, která je v zájmu obce a občanů obce, tj. spadá do samostatné působnosti obce. Pokud by někdo porušoval povinnosti tam stanovené, mohl by se dopustit přestupku proti pořádku v územní samosprávě.[8] K projednání tohoto přestupku je příslušný obecní úřad.[9]

Pokud někdo odhodí odpadky v lese (stačí i pár pohozených kusů např. konzerv), dopouští se navíc přestupku proti obecnému užívání lesa.[10] O tom, co znamená tento pojem, a jak se v lese chovat, se můžete více dočíst v našem manuálu Les – co smíme a co je zakázáno? Tento přestupek řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností.[11]

Stavební úřad u skládek, co jsou černou stavbou

Černá skládka může někdy být také černou stavbou. Jedná se o situace, kdy černá skládka je zároveň stavbou nebo terénní úpravou. Mohlo by se tedy jednat např. o navážku zeminy, výkop prohlubně do země, do níž by se uložily odpadky apod.

Černé stavby řeší stavební úřad. Pokud se dozví o černé stavbě, musí z úřední povinnosti zahájit řízení o odstranění takové stavby.[12]

O černých stavbách obecně se více dozvíte v manuálu Černé stavby. O tom, jak se proti nim bránit si pak můžete přečíst podrobnosti v manuálu Odstraňování černých staveb.

Česká inspekce životního prostředí u skládek nebezpečných pro životní prostředí

Pokud má černá skládka negativní dopad na životní prostředí (např. z ní unikají nebezpečné látky), měla by se jí zabývat i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), popř. jiný příslušný orgán ochrany životního prostředí (např. vod nebo přírody a krajiny). V principu platí, že ČIŽP se zabývá primárně většími nebezpečnými skládkami.

Policie a další orgány činné v trestním řízení

V souvislosti s neoprávněným skládkováním může za určitých podmínek dojít i ke spáchání trestného činu poškození nebo ohrožení životního prostředí. Dojde k němu, pokud někdo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti skládkou způsobí něco z následujícího:

  • Ohrožení nebo poškození některé ze složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší) ve větším rozsahu nebo na větším území. Můžete si představit například skládku nebezpečného odpadu, ze které unikají látky poškozující životní prostředí.
  • Poškozením nebo ohrožením dané složky životního prostředí někoho vystaví riziku těžké újmy na zdraví nebo smrti.
  • K odstranění následků jeho jednání (tedy odklizení skládky a uvedení území do původního stavu) bude potřeba vynaložit náklady ve značném rozsahu (min. 1 000 000 Kč).[13]
  • Popsané ohrožení nebo poškození složky životního prostředí zvýší, případně ztíží jeho odvrácení. To nastane například, když na skládku, kterou založil někdo jiný, někdo sám přidává nebezpečný odpad, nebo zablokuje přístupovou cestu, která na skládku vede, a tím zvýší náklady na její likvidaci.[14]

Trestnými činy se zabývají orgány činné v trestním řízení. Pokud máte podezření, že byl spáchán trestný čin, můžete se obrátit na policii nebo státní zastupitelství s trestním oznámením.

Co může úřad s černou skládkou dělat?

Úřad může původci uložit pokutu, nebo aby provedl opatření k nápravě

Všechny správní úřady mohou původci skládky uložit pokutu.

Úřad také může původci uložit, aby provedl opatření k nápravě. Opatřením k nápravě je logicky odstranění skládky, tj. uvedení do původního stavu. Pokud se skládka nachází ve zvláště chráněném území a poškozuje přírodu, úřad může uložit náhradní opatření k nápravě.[15] Tím může být např. vysazení nových stromů, pokud v důsledku skládky uhynuly. Opatření k nápravě může uložit také orgán ochrany vod, pokud skládka ohrožuje podzemní nebo povrchové vody.[16]

Odpovědnost za černou skládku by měl primárně nést její původce. U černých lavinovitých skládek však většinou původce skládky není znám. V praxi tak lze očekávat, že úřad přestupkové řízení o uložení pokuty nebo řízení o uložení nápravných opatření nebude mít s kým zahájit.

Pokud máte k dispozici nějaké důkazy, ze kterých vyplývá, kdo je původcem skládky, nebo by k jeho odhalení mohly přispět, určitě je úřadu předejte.

Úřad může skládku odstranit nebo provést opatření k nápravě sám

Pokud se neví, kdo je za černou skládku odpovědný, nabízí se řešení, že skládku mají odstranit příslušné orgány nebo obec, na jejímž území se skládka nachází. Problém ovšem nastává u financování těchto prací. Obec často nemá dostatek finančních prostředků na to, aby odpad sama odklidila.

Zákon o odpadech úřadu obce s rozšířenou působností v první řadě ukládá, aby se pokusil zjistit osobu za odpad odpovědnou. Pokud jí nedohledá, dává mu tři možnosti, jak postupovat. Jedna z nich počítá se zapojením vlastníka pozemku. Úřad ho může vyzvat, aby skládku ve lhůtě 30 dnů sám odklidil. Zbylé dvě počítají s tím, že úřad bude konat sám. Úřad může odpady sám odklidit. Pokud ze skládky unikají látky nebezpečné pro životní prostředí (např. chemikálie), může odpad zabezpečit před únikem těchto látek. [17] To, kterou variantu úřad zvolí, závisí na jeho uvážení a bude se pravděpodobně odvíjet od jeho finanční situace a negativních dopadů skládky na životní prostředí.

Speciální úpravu obsahuje zákon o vodách. Pokud opatření k nápravě není možné uložit původci skládky a zároveň hrozí závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod, zabezpečí nezbytná opatření k nápravě vodoprávní úřad. Vodoprávním úřadem je nejčastěji opět obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud skládka znečistila vody na větším území, je vodoprávním úřadem krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí.

Za účelem financování nápravných opatření realizovaných vodoprávním úřadem zřizuje kraj v rámci svého rozpočtu zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 10 000 000 Kč.[18] Po obecním úřadu obce s rozšířenou působností tak můžete v podnětu žádat, aby nápravná opatření provedl na náklady kraje. Do podnětu nezapomeňte uvést, že hrozí závažné poškození vod.

Úřad může uložit vlastníkovi pozemku, aby učinil opatření, která zabrání dalšímu návozu odpadu

Nový zákon o odpadech, který je v účinnosti od roku 2021, ukládá v souvislosti s odstraňováním černých skládek povinnosti vlastníkům pozemků.

Pokud na svém pozemku objevíte černou skládku, musíte o tom bez zbytečného odkladu informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Úřad se nejprve pokusí dohledat osobu odpovědnou za soustředěný odpad. Pokud ji nenajde, vyzve vás k odklizení odpadu. S odklizením odpadu vám úřad může pomoci. Pokud odpad neodklidíte, nehrozí vám za to žádná sankce. Úřad vám ale může nařídit, abyste na své náklady černou skládku zabezpečili proti dalšímu návozu odpadu. Dle důvodové zprávy se má jednat zejména o jednoduchá opatření – na místo znemožnit příjezd motorovým vozidlům či jej označit jako nezákonnou černou skládku.[19]


[6] § 117 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Založení skládky by mohlo být posouzeno také jako přestupek podle § 117 odst. 1 písm. f) nebo h) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.                                                                   

Obsah poradny není aktualizován podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Na aktualizaci obsahů pracujeme.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty