Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Zřízení skládky

Vytvořeno dne 18. 2. 2014.

Zřízení skládky, coby zařízení k pro trvalé uložení odpadu, je pro svůj dopad na životní prostředí a bezprostřední okolí upraveno hned několika právními předpisy a pro realizaci skládky jsou vyžadována mnohá povolení. Zatímco některá povolovací řízení (územní a stavební řízení) budou vyžadována u každé skládky, některá jsou vyžadována jen u skládky určité kapacity (EIA, IPPC) a některá jsou vázána na jiné podmínky (existence chráněného druhu rostliny či živočicha v okolí plánované skládky).

Záměr realizace skládky musí být v první řadě umožněn stávajícím územním plánem obce a v případě velkých, nadmístních záměrů, jako u velké skládky na katastrech dvou obcí, i zásadami územního rozvoje kraje („krajský územní plán“). Územní plánování totiž reguluje prakticky vše: od toho, kde může stát rodinný dům, až po místa pro nové silnice, továrny či právě skládky. Podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, musí být všechna navazující rozhodnutí s územně plánovací dokumentací v souladu.

V případě některých skládek musí investor projít i procesem posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o tzv. proces EIA – ten např. podle přílohy 1 tohoto zákona bodu 10.1 a 10.2 vždy vyžadují skládky nebezpečných odpadů a skládky s kapacitou nad 100 tun za den; tento proces předchází územnímu řízení. V případě, že záměr nebude splňovat tyto podmínky stanovené v příloze 1 a tedy nebude povinně podléhat posouzení záměru, stále proběhne zjišťovací řízení, jak je stanoveno v bodě 10.1. kategorie II přílohy č. 1 zákona. Více informací o procesu EIA.

U velkých skládek a spaloven odpadu, u nichž hrozí významné riziko negativního vlivu na životní prostředí, je potřebné dále získat tzv. integrované povolení (IPPC; integrované povolování následuje po územním rozhodnutí a předchází řízení stavebnímu). Povolení stanoví závazné podmínky k provozu takového zařízení a nahrazuje vícero jednotlivých povolení, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů (v oblasti ochrany vod, ovzduší, přírody a krajiny apod.), které by jinak musel provozovatel zařízení získat. Dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, je integrované povolení nutné u skládek, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu. V případě, že skládka naopak nepodléhá režimu IPPC, musí investor samostatně získat povolení od orgánu ochrany ovzduší, orgánu ochrany vod apod. Více informací o IPPC.

V každém případě investor potřebuje projít územním a stavebním řízením a získat od stavebního úřadu územní rozhodnutí o umístění stavby, popř. o změně využití území (záleží na tom, zda stavební úřad skládku posoudí jako stavbu nebo terénní úpravu) a následně ohlášení či stavební povolení (důležité je, zda bude skládka posouzena jako stavba nebo jako terénní úprava). Obojí se řídí stavebním zákonem.

V případě, že by měla být skládka realizovaná na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF, zákon č. 334/1992 Sb.) nebo se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa (zákon č. 289/1995 Sb.), muselo by dojít k odnětí těchto pozemků (§ 9 zákona č. 334/1992 Sb.), ke kterému vydává souhlas orgán ochrany ZPF nebo povolení orgán státní správy lesů. Orgán ochrany přírody může také rozhodnout o tom, že investor musí nechat zpracovat tzv. biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

V případě, že by se v území nacházeli zvlášť chráněné rostliny nebo zvlášť chránění živočichové, případně památný strom, bylo by nezbytné získat výjimku z jejich ochrany podle částí páté, § 56 a násl. zákona o ochraně přírody a krajiny.

Dále investor potřebuje získat povolení k provozu zařízení k nakládání s odpady od příslušného krajského úřadu podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Teprve na jeho základě může od stavebního úřadu obdržet kolaudační souhlas.

Všech výše uvedených procesů (s výjimkou udělení kolaudačního souhlasu) se může veřejnost určitým způsobem účastnit nebo se k nim vyjádřit (dle typu procesu je možné podávat připomínky, námitky, podat odvolání nebo napadnout pravomocné rozhodnutí správní žalobou).

Podmínky účasti výše uvedených řízení najdete v našich manuálech týkajících se těchto konkrétních řízení.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty