Poradna

Nadřazené kategorie: Územní plánování,

Jak se zapojit do územního plánování?

Vytvořeno dne 26. 4. 2013 — Aktualizováno dne 15. 3. 2022.

Obsah

Chtěli byste se podílet na tom, jak bude vypadat území ve vašem okolí?

Proces, ve kterém orgány veřejné správy určují, jak bude vypadat území, které spravují, a k čemu bude sloužit (například kde povede silnice nebo bude obytná zóna), se nazývá územní plánování. Na konci tohoto procesu vydávají orgány veřejné správy dokument nazvaný nástroj územního plánování (např. územní plán obce nebo zásady územního rozvoje). Veřejnost musí mít možnost zapojit se do procesu, ve kterém orgány nástroje územního plánování přijímají.

Tento manuál slouží jako obecný přehled o tom, jak se můžete zapojit do procesu územního plánování. Dozvíte se, jakým způsobem můžete v územním plánování vyjádřit svůj názor a do kdy tak musíte učinit. Tento manuál se vztahuje na všechny nástroje územního plánování. Podrobnosti o tom, jak se zapojit do územního plánování konkrétní obce, se dočtete v manuálu Jak se podílet na plánování obce.

Základní informace o územním plánování a jeho jednotlivých nástrojích se dočtete v manuálu Co je to územní plánování.

Jak se dozvíte, že probíhá územní plánování?

O pořízení zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje.[1] O tom, že probíhá územní plánování, se můžete dozvědět z úřední desky příslušného úřadu, který nástroj územního plánování následně pořizuje. Územní plán obce pořizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud obec nevykonává rozšířenou působnost, může její obecní úřad pořídit územní plán pouze, pokud má úředníka kvalifikovaného pro územně plánovací činnost.[2] Zásady územního rozvoje pořizuje krajský úřad. Úřední deska obce i kraje je přístupná jak ve fyzické podobě, tak na internetu.[3]

V případě politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu je situace odlišná. Informace o pořizování politiky a územního rozvojového plánu nezveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj na své úřední desce, ale na internetových stránkách Ministerstva.

Můžete se zúčastnit veřejného projednání

Proces územního plánování určuje, jakou bude mít území v budoucnu podobu. Je proto nezbytné, aby se do procesu mohla zapojit i veřejnost.

Během územního plánování se konají veřejná projednání. Účelem veřejného projednání je, aby se veřejnost seznámila s návrhem nástroje územního plánování. Na veřejném projednání můžete diskutovat o tom, proč souhlasíte nebo nesouhlasíte s návrhem nástroje územního plánování.

Jak zjistíte, kdy a kde se veřejné projednání bude konat?

O tom, kdy a kde se bude konat veřejné projednání, se dozvíte od úřadu, který nástroj územního plánování pořizuje.

V případě politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu se o veřejném projednání dozvíte z internetových stránek Ministerstva. Ministerstvo musí tyto informace zveřejnit nejméně 30 dnů před tím, než veřejné projednání uspořádá.

O veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje se dozvíte z úřední desky krajského úřadu. Pokud se chcete zúčastnit veřejného projednání návrhu územního nebo regulačního plánu, naleznete informace o místě a čase projednání na úřední desce obecního úřadu obce, který návrh pořizuje.

Veřejné projednání může příslušný úřad uspořádat nejdříve až po určité době, která uběhne od zveřejnění návrhu zásad územního rozvoje nebo územního či regulačního plánu.

Návrh zásad územního rozvoje, územního a regulačního plánu doručují úřady tzv. veřejnou vyhláškou. To znamená, že příslušný úřad zveřejní návrh nástroje územního plánování na své úřední desce. Po 15 dnech, které uplynou od jeho zveřejnění, považuje úřad návrh nástroje za doručený. Ode dne, kdy došlo k doručení návrhu nástroje, musí úřad vyčkat dalších 15 dní. Až poté, co uběhne tato lhůta, může příslušný úřad uspořádat veřejné projednání návrhu nástroje územního plánování.

Zjednodušeně můžeme říci, že veřejné projednání se může konat nejdříve 30 dní od zveřejnění návrhu nástroje na úřední desce. To však nemusí platit vždy. Pokud by totiž konec některé z 15denních lhůt připadl na víkend nebo státní svátek, lhůta by skončila až následující pracovní den. V některých případech se tak veřejné projednání může konat až o pár dní později.

Podrobnosti o počítání lhůt se dočtete v našem manuálu Jak nezmeškat lhůtu? Zásady počítání lhůt.

Můžete podávat připomínky nebo námitky

Každý se může zapojit do procesu, ve kterém orgány veřejné správy pořizují nástroje územního plánování. Existují dva způsoby, jak můžete během územního plánování vyjadřovat svůj názor. Můžete uplatňovat svoje připomínky nebo námitky. V praxi je mezi nimi velký rozdíl a nejedná se o synonyma.

Připomínky může uplatňovat každý

Připomínky může v procesu územního plánování podávat každý. Připomínky jsou oproti námitkám slabším nástrojem, jak se můžete při územním plánování bránit. Nejsou totiž pro orgány veřejné správy závazné. Orgány veřejné správy se jimi sice musí zabývat, ale nemusí nijak odůvodňovat to, jak o připomínkách rozhodly. Nejčastěji se v odůvodnění nástroje územního plánování dočtete, že vaše připomínka byla „akceptována“, „akceptována částečně“ nebo „neakceptována“, nic víc.

Informace o tom, k čemu můžete podávat svoje připomínky, shrnujeme v následující tabulce:

Nástroj územního plánování

K čemu můžete podat připomínky

Do kdy můžete připomínky podat

Politika územního rozvoje

K návrhu politiky územního rozvoje

Lhůtu určí Ministerstvo v návrhu politiky. Lhůta musí činit minimálně 30 dní od veřejného projednání.[4]

Územní rozvojový plán

K návrhu územního rozvojového plánu

Do 7 dnů od veřejného projednání[5]

Zásady územního rozvoje

K návrhu zásad územního rozvoje

Do 30 dnů od doručení návrhu zásad[6]

Do 7 dnů od veřejného projednání[7]

Územní plán

K návrhu zadání územního plánu

Do 15 dnů od doručení návrhu zadání územního plánu[8]

K návrhu územního plánu

Do 30 dnů od doručení návrhu územního plánu[9]

Do 7 dnů od veřejného projednání[10]

Regulační plán

K obsahu zadání regulačního plánu

Do 15 dnů od doručení návrhu zadání regulačního plánu[11]

K návrhu regulačního plánu

Do 15 dnů od doručení návrhu regulačního plánu[12]

Do 7 dnů od veřejného projednání[13]

Co když úřad vašim připomínkám nevyhoví? Možnosti obrany jsou omezené. Můžete se za určitých podmínek bránit pouze proti již schválenému a vydanému územnímu plánu, zásadám nebo regulačnímu plánu. O tom, jak, se více dočtete v našem manuálu Jak napadnout územní plán a zásady územního rozvoje.

Námitky mohou podávat jen zákonem vymezené osoby

Námitky jsou oproti připomínkám silnějším nástrojem. Orgány veřejné správy se jimi musí důkladněji zabývat. V případě, že námitky odmítnou, musí orgány veřejné správy svoje rozhodnutí odůvodnit.

Námitky mohou podávat pouze zákonem vymezené osoby. Informace o tom, kdo může podávat k nástrojům územního plánování námitky, shrnujeme v následující tabulce:

Nástroj územního plánování

Kdo může podávat námitky

O koho se konkrétně jedná?

Politika územního rozvoje a územní rozvojový plán

Nikdo

 

Zásady územního rozvoje[14]

Dotčené obce

Obce, které se nachází v řešeném území nebo sousední obce.

Oprávněný investor

Vlastník, správce a provozovatel veřejné dopravní nebo technické infrastruktury – např. správce vodovodu.

Zástupce veřejnosti

Zastupuje část veřejnosti, která má shodný názor. Více se o zástupci veřejnosti dočtete v našem manuálu Zástupce veřejnosti: jak a proč ho zmocnit?.

Územní plán[15]

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení

 Pro bližší informace doporučujeme manuál Dotčený vlastník: Kdo to je a jaká má v územním plánování práva? 

Oprávněný investor

Viz. výše

Zástupce veřejnosti

Viz. výše

Regulační plán[16]

Osoby, které jsou účastníky územního řízení, jelikož regulační plán může nahradit územní rozhodnutí (viz. manuál Co je to územní plánování).

Žadatel o územní rozhodnutí

Obec, na jejímž území bude žadatel stavět

Vlastníci pozemku, na kterém bude žadatel stavět

Osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k sousednímu pozemku

Námitky mohou určené osoby uplatnit jen proti vybraným nástrojům územního plánování. Na rozdíl od připomínek nelze námitky podat proti politice územního rozvoje a územnímu rozvojovému plánu. Pokud patříte do kategorie zákonem určených osob, můžete podávat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje nebo návrhu územního či regulačního plánu.

Námitky k jednotlivým návrhům nástrojů územního plánování můžete uplatňovat vždy nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se konalo veřejné projednání konkrétního návrhu.[17]

Námitky (stejně jako připomínky) musíte podat v písemně podobě. V námitce vymezte území, kterého se námitka týká, a uveďte, proč s návrhem nástroje územního plánování nesouhlasíte. Pokud podáváte námitku proti návrhu územního nebo regulačního plánu, musíte v námitce předložit i údaje z katastru nemovitostí, které prokážou, že máte právo podávat námitky.

Využít můžete náš vzor Námitky dotčeného vlastníka k územnímu plánu nebo Námitky zástupce veřejnosti k územnímu plánu.

O námitkách musí orgány veřejné správy rozhodnout. Ve svém rozhodnutí musí orgány odůvodnit, proč námitky odmítly nebo přijaly. Rozhodnutí o námitkách naleznete v odůvodnění samotných zásad územního rozvoje nebo územním plánu.[18]

Proti rozhodnutí o námitkách se můžete bránit

Pokud orgány veřejné správy špatně vypořádají vaše námitky (např. rozhodnutí o námitkách dobře neodůvodní), můžete se proti jejich postupu bránit. Proti rozhodnutí o námitkách se můžete bránit dvěma způsoby:

  • samostatně tak, že podáte podnět k přezkumu rozhodnutí o námitkách, nebo
  • v rámci ochrany proti celému nástroji územního plánování. Nástroj územního plánování můžete zažalovat nebo opět podat podnět k jeho přezkumu.

Můžete podat podnět na přezkum rozhodnutí o námitkách

Pokud se domníváte, že rozhodnutí o námitkách je nezákonné, můžete iniciovat jeho přezkum v přezkumném řízení. Přezkum provádí správní orgán, který je nadřízený úřadu, který rozhodnutí vydal. Pokud jste podali námitky proti návrhu zásad územního rozvoje, bude nadřízeným orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj.  Pokud vaše námitky směřovaly proti návrhu územního nebo regulačního plánu, bude nadřízeným orgánem příslušný krajský úřad, v jehož obvodu se obec nachází.[19]

Přezkumné řízení zahajuje nadřízený orgán z moci úřední. Nadřízený orgán může provést přezkumné řízení do jednoho roku ode dne, kdy se rozhodnutí stalo pravomocným.[20]

K tomu, aby nadřízený orgán provedl přezkum, můžete podat podnět. To, zda přezkum nakonec orgán zahájí, je na jeho uvážení. Pokud o to ale nadřízený orgán požádáte, musí vám do 30 dní sdělit, jak s podnětem naložil.

K sepsání podnětu k provedení přezkumu můžete využít náš vzor Podnětu k provedení přezkumného řízení. O podávání podnětů se více dočtete v našem manuálu Podávání podnětů správním orgánům.

Můžete zažalovat celý nástroj územního plánování nebo navrhnout jeho přezkum

Další možností, jak se můžete bránit proti rozhodnutí o námitkách, je napadnout celý nástroj územního plánování.

Obdobně jako u rozhodnutí o námitkách můžete podat podnět k tomu, aby nadřízený správní orgán přezkoumal nástroj územního plánování. V určitých případech můžete podat i žalobu ke krajskému soudu proti celému nástroji územního plánování.

O tom, kdo a jak se může bránit proti celému nástroji územního plánování, se můžete více dočíst v našem manuálu Jak napadnout územní plán a zásady územního rozvoje.

Můžete se vyjadřovat i při aktualizaci nástrojů územního plánování

Téměř všechny výše zmíněné nástroje územního plánování se na základě zákona průběžně aktualizují. Výjimku tvoří regulační plán, který platí neomezeně dlouho, dokud se nezmění podmínky, za kterých byl vydán. K jeho aktualizaci dochází pouze na základě podnětu či žádosti.

K aktualizaci ostatních nástrojů územního plánování dochází pravidelně na základě zprávy o uplatňování daného nástroje územního plánování. Tato zpráva musí být vypracována nejméně jednou za čtyři roky. Zpráva posuzuje, jak je nástroj územního plánování uplatňován. Obsahuje i doporučení, zda má být daný nástroj aktualizován.

Nejprve úřady vypracují návrh zprávy o uplatňování daného nástroje územního plánování. Tento návrh poté úřad vyvěsí na úřední desce a můžete k němu v určité lhůtě podávat připomínky a námitky. Na základě této zprávy dochází k samotné aktualizaci, během níž můžete podávat připomínky i námitky za stejných podmínek, jako když se nástroj přijímal poprvé.

K návrhu zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje můžete podávat připomínky ve lhůtě, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj. Lhůta musí být nejméně 30 dní od zveřejnění návrhu zprávy na úřední desce. Souběžně s politikou územního rozvoje může být aktualizován i územní rozvojový plán.[21] I k němu můžete podávat připomínky, a to do 7 dnů od jeho veřejného projednání.[22] K návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje nebo k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu můžete podávat připomínky do 15 dnů od doručení (jako den doručení se počítá patnáctý den od vyvěšení na úřední desce).[23] Poté, co tyto zprávy schválí zastupitelstvo, může na jejich základě dojít k samotné aktualizaci (případně rovnou k vytvoření nového územního plánu nebo zásad). Během aktualizace se můžete vyjadřovat podle stejných pravidel jako při přijímání nového územního plánu nebo zásad.[24]


[1] Zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení územního plánu na základě § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon. Pro zastupitelstvo kraje tuto kompetenci upravuje § 7 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon

[2] § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon. Požadavky, které musí úředník splňovat, obsahuje § 24 stavebního zákona.

[17] Tato lhůta vyplývá u návrh zásad územního rozvoje z § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, u návrhu územního plánu z § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon a pro návrh regulačního plánu se nachází v § 67 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty