Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Jak chránit vody a správně s nimi nakládat?

Vytvořeno dne 15. 2. 2012.

Obsah

Chcete se dozvědět, jakým způsobem můžete čerpat či vypouštět vodu a kdy je k tomu potřeba povolení? Máte v plánu postavit studnu nebo jiné vodní dílo? Chcete účinně kontrolovat šetrnost užívání vod investory ve vaší obci a zabránit případnému bezpráví? Přečtěte si náš manuál o ochraně vod.

Zacházení s vodami je upraveno vodním zákonem

Voda je věcí a veřejným statkem. To znamená, že není předmětem vlastnictví a kdokoliv ji může užívat. To platí do okamžiku, než ji odeberete, kdy se stává vaším vlastnictvím. Pro užívání a odběr vod existují pravidla stanovená především vodním zákonem[1]. Ten rozlišuje vody nacházejících se v přírodě na povrchové a podzemní vody a druhy užívání vody na obecné a zvláštní nakládání s vodami.

Rozlišujeme nakládání s povrchovými vodami…

Co se týká nakládání s povrchovými vodami, každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, a to za předpokladu, že k tomu není třeba zvláštního technického zařízení. Povolení ani souhlasu není třeba také k zachycování povrchových vod jednoduchými zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách ani ke změně přirozeného odtoku vod za účelem ochrany před škodlivými účinky povrchových vod.[2]

Činnost je obecným nakládáním s vodami, pokud:

1. Nepoužíváte k odběru vod zvláštního technického zařízení (např. čerpadla)

2. Činností neohrožujete jakost nebo zdravotní nezávadnost vod

3. Nenarušujete životní prostředí

4. Nezhoršujete odtokové poměry

5. Nepoškozujete břehy, vodní díla a zařízení pro chov ryb

6. Neporušujete práva a právem chráněné zájmy jiných

Na obecné nakládání s vodami máte právo ze zákona a nemusíte o něj žádat. Pokud nakládáte s povrchovými vodami jiným způsobem, znamená to, že provádíte zvláštní nakládání s vodami a potřebujete povolení, souhlas nebo předchozí vyjádření vodoprávního úřadu.

Může úřad obecné nakládání s vodami omezit?

Vodoprávní úřad může obecné nakládání s povrchovými vodami rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit, omezit, popřípadě zakázat. Může tak však učinit pouze vyžaduje-li to veřejný zájem. Veřejným zájmem může být například bezpečnost osob, nebo jakost vody (např. zákaz plavání při výskytu sinic ve vodě).

… a nakládání s podzemními vodami

Za podzemní vody považujeme vody přirozeně se vyskytující pod zemí, ve studních (před odběrem), vody v potrubí či v jeskyních. Nakládání s podzemními vodami je vždy zvláštním nakládáním s vodami, a proto je k němu vždy potřeba povolení, souhlas nebo předchozí vyjádření vodoprávního úřadu.

Pro nakládání s vodami je potřeba povolení

Povolení vodoprávního úřadu ke zvláštnímu nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba zejména k

  • odběru přesahující vlastní potřebu,
  • jinému nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (například k jejich akumulaci, vzdouvání, k užívání takových vod pro chovy ryb a vodní drůbeže atd.),
  • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
  • k dalším činnostem, které mohou vodní poměry významně ovlivnit[3].

Povolení se vydává na časově omezenou dobu a stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě také podmínky, za kterých je vydáno. Některá povolení podléhají také zpoplatnění (například povolení k odběru na dobu delší než 1 rok). Práva nabytá povolením přecházejí na nabyvatele pozemku či stavby v případě změny vlastníka. Žádost o povolení nakládání s vodami adresujte svému obecnímu vodoprávnímu úřadu. Vzor žádosti si můžete stáhnout na internetových stránkách ministerstva zemědělství zde.

Stavební povolení k vodním dílům

Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod. Kromě velkých vodních děl, jako jsou vodní elektrárny, sem patří také studny, rybníky nebo domácí čistírny odpadních vod.[4]Vodoprávní úřad uděluje stavební povolení k těmto vodním dílům.

U vodních děl vodní zákon stanoví[5], že stavební řízení nevede stavební úřad, ale vodoprávní úřad. Postup však zůstává stejný, proto se procesní požadavky řídí stavebním zákonem.

Žádost o stavební povolení podejte k vodoprávnímu úřadu, který podle zákona zřizují obce. Vzor žádosti o stavební povolení k vodním dílům si můžete stáhnout na internetových stránkách ministerstva zemědělství zde.

Kde není třeba povolení, je vydán souhlas

K ostatním činnostem, stavbám a zařízením spadajících do zvláštního nakládání s vodami, k nimž není třeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry, je třeba souhlasu vodoprávního úřadu. Souhlas slouží ve většině případů jako podklad pro rozhodování jiného správního úřadu povolujícího příslušnou činnost, stavbu nebo zařízení.

Souhlas vodoprávního úřadu je vyžadován například ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, nebo například stavby v ochranných pásmech vodních zdrojů. Podrobný výčet činností podléhající souhlasu naleznete ve vodním zákoně.[6] Vzor žádosti o udělení souhlasu vodoprávního úřadu naleznete na internetových stránkách ministerstva zemědělství zde. Žádost adresujte obecnímu vodoprávnímu úřadu.

Úřad může komunikovat pomocí vyjádření

Na vyjádření vodoprávního úřadu máte právo, pokud hodláte:

  • umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení, nebo
  • provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod

Vyjádření vodoprávního úřadu je tu pro vás, pokud chcete vědět, zda je váš záměr z hlediska zákona možný, případně za jakých podmínek. Vyjádření není rozhodnutím a nenahrazuje povolení ani souhlas vodoprávního úřadu. Jedná se spíše o předběžnou informaci k možnosti realizace vašeho záměru.

Formulář pro podání žádosti o vyjádření naleznete na internetových stránkách ministerstva zemědělství zde. Svůj záměr musíte podle zákona ve formuláři dostatečně doložit, přiložte proto jako důkazy vhodnou dokumentaci či vaše vysvětlení.[7]

Vodoprávních řízení se mohou účastnit spolky

Povolení vodoprávního úřadu jsou vydávána jako rozhodnutí ve správním řízení. Účastníkem se vedle osoby, o jejíchž právech a povinnostech je rozhodováno, můžou stát ještě další osoby, zejména spolky. Díky tomuto se můžete jako občané, kterým není lhostejné, zda vodoprávní úřad určitému investoru povolení udělí nebo neudělí, stát účastníkem řízení jako spolek.

Spolky musí pro účast v řízení učinit několik kroků

V povolovacím řízení, které se netýká povolání vodních děl[8], se stanete účastníkem jako spolek, jestliže:

  • podáte ještě před zahájením řízení na vodoprávní úřad žádost o informování o zahajovaných řízeních[9] (tato žádost má platnost 1 rok), a současně
  • do 8 dnů ode dne sdělení informace o zahájeném správním řízení se písemně přihlásíte jako účastník tohoto řízení. Informaci tomuto sdružení přitom úřad může doručit buď poštou nebo i na úřední desce, kterou je tedy nutné sledovat.[10]
  • Podle vašich stanov jste spolkem, jehož cílem je ochrana životního prostředí.

Žádost o informování o zahajovaných vodoprávních řízeních doporučujeme podat i těm spolkům, které podaly žádost o informování o zahajovaných řízeních, v nichž jsou dotčeny zájmy přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny[11]. Přestože se domníváme, že je to nesprávný postup, vodoprávní úřady v praxi někdy neinformují na základě této žádosti o řízeních vedených podle zákona o vodách.

Jaké jsou výhody být účastníkem řízení podle vodního zákona?

Přihlášením do řízení je takový spolek přijat za účastníka řízení a má stejná procesní práva, jako kterýkoliv jiný účastník - například podávat odvolání proti rozhodnutí, činit námitky atd. Může tak přímo ovlivnit výsledek řízení. Jak využít svá účastenská práva se dočtete v manuálu 10 významných práv účastníka řízení.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty