Poradna

Nadřazené kategorie: Územní plánování,

Jak se podílet na plánování obce?

Vytvořeno dne 21. 7. 2011 — Aktualizováno dne 15. 3. 2022.

Obsah

Chystá se vaše obec pořídit nový územní plán nebo obnovit ten stávající? Chtěli byste se podílet na tom, jak bude vypadat území ve vaší obci?

Územní plán je jedním z nástrojů územního plánování. Určuje, jak bude vypadat území v obci a k čemu bude sloužit. Do procesu územního plánování se můžete zapojit i vy a ovlivnit to, jak bude vypadat územní plán obce. V tomto manuálu si můžete přečíst o tom, jak probíhá proces, ve kterém obec pořizuje územní plán. Dozvíte se, jaké máte v procesu možnosti, jak být aktivní.

Kromě územního plánu obce existují i další nástroje územního plánování. Obecné informace společné pro všechny nástroje územního plánování shrnuje náš manuál Jak se zapojit do územního plánování.

Územní plán obce je jedním z předpokladů pro to, aby vznikla nová stavba. Stavební záměr musí být v souladu s územním plánem obce a nelze stavět v částech obce, které k tomu nejsou určené. Povolování stavby nebo jiného záměru má více fází. Přečtěte si náš manuál Zapojte se do povolování stavby nebo záměru.

Jak probíhá proces, ve kterém obec pořizuje územní plán?

Územní plán určuje, k čemu bude sloužit území v obci. Z územního plánu zjistíte informace o tom, jak obec zamýšlí, že uspořádá svoje území. Dozvíte se např. na kterých pozemcích obec plánuje postavit školu nebo ve které lokalitě vytvoří průmyslovou zónu.

Územní plán vydává zastupitelstvo obce na základě procesu, který se řídí stavebním zákonem.[1] Proces pořizování územního plánu má tyto fáze:

  • rozhodnutí zastupitelstva o tom, že pořídí nebo změní územní plán,
  • návrh zadání územního plánu a jeho projednání,
  • návrh územního plánu a jeho projednání,
  • veřejné projednání návrhu,
  • vydání územního plánu.

Můžete navrhnout, aby obec pořídila nebo změnila územní plán

O tom, jestli obec pořídí územní plán, rozhoduje zastupitelstvo obce v rámci samostatné působnosti.[2] Zastupitelstvo obce může rozhodnout, že pořídí územní plán z vlastní iniciativy.

Pořízení územního plánu mohou navrhnout i další subjekty. O pořízení územního plánu může zastupitelstvo rozhodnout na návrh:

  • orgánu veřejné správy
  • občana obce,
  • fyzické nebo právnické osoby, která v obci vlastní pozemek nebo stavbu,
  • oprávněného investora (jedná se o vlastníka, správce a provozovatele veřejné dopravní nebo technické infrastruktury – např. správce vodovodu).[3]

Pokud se domníváte, že by obec, ve které bydlíte nebo kde vlastníte nemovitost, měla pořídit nový územní plán nebo změnit ten stávající, můžete to Vaší obci navrhnout. Zastupitelstvo následně rozhodne, jestli váš návrh přijme či nikoliv. O tom, jak zastupitelstvo rozhodlo, vás obec bezodkladně informuje.[4]

Můžete se vyjádřit k návrhu zadání územního plánu

Poté, co zastupitelstvo obce rozhodne, že obec pořídí územní plán, pořizovatel územního plánu zpracuje zadání územního plánu. Pořizovatelem obvykle bude obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud obecní úřad nevykovává rozšířenou působnost, ale má úředníka, který splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti ('kvalifikovaný úředník‘), může zadání vypracovat sám.[5] Pořizovatelem územního plánu tedy není samotné zastupitelstvo, které o pořízení plánu rozhodlo, ale obecní úřad.[6]

V zadání vymezí pořizovatel hlavní cíle a požadavky, které následně plánuje promítnout do návrhu územního plánu. V této fázi také krajský úřad rozhoduje o tom, jestli návrh územního plánu podrobí procesu posouzení vlivů na životní prostředí neboli SEA.

Návrh zadání územního plánu doručuje pořizovatel – obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad obce s kvalifikovaným úředníkem – veřejnou vyhláškou. To znamená, že návrh zveřejní na své úřední desce. Poté, co uplyne 15 dnů od zveřejnění, se návrh zadání územního plánu považuje za doručený.[7]

K návrhu zadání územního plánu se můžete vyjádřit. Svoje písemné připomínky můžete zaslat pořizovateli návrhu zadání do 15 dnů ode dne, kdy byl návrh zadání územního plánu doručen. [8]

Na základě obdržených připomínek, vyjádření dotčených orgánů, sousedních obcí a krajského úřadu a případného stanoviska SEA pořizovatel upraví návrh zadání územního plánu. Upravené zadání následně schvaluje zastupitelstvo obce na svém zasedání. Zasedání zastupitelstva obce se můžete zúčastnit, stejně jako kdokoliv z veřejnosti. Občané obce mohou na zasedání zastupitelstva ústně vyjádřit svůj názor.

Můžete se vyjádřit i k samotnému návrhu územního plánu

Na základě zadání územního plánu zpracovává pořizovatel návrh územního plánu. Návrh územního plánu doručuje pořizovatel veřejnou vyhláškou obdobně jako u návrhu zadání. Návrh zveřejní na své úřední desce a poté, co uplyne 15 dní, považuje se návrh za doručený.

Pokud se chcete vyjádřit k návrhu územního plánu, můžete zaslat pořizovateli svoje písemné připomínky ještě před tím, než pořizovatel uspořádá veřejné projednání. Musíte tak učinit do 30 dnů ode dne, kdy byl návrh územního plánu doručen.[9]

Pokud u návrhu územního plánu zároveň proběhl proces SEA, ve kterém krajský úřad posoudil jeho vliv na životní prostředí, můžete se ve stejné lhůtě vyjádřit i k vyhodnocení vlivů.

Můžete se zúčastnit veřejného projednání a podat námitky nebo připomínky

Další možností, jak se do pořizování územního plánu zapojit, je zúčastnit se veřejného projednání. Veřejné projednání návrhu územního plánu musí pořizovatel uspořádat vždy.

O místě a času, kdy se bude veřejné projednání konat, se dozvíte z úřední desky pořizovatele.[10] Sledujte tedy pravidelně úřední desku obecního úřadu, který pořizuje územní plán. Veřejné projednání pořizovatel uspořádá nejdříve poté, co uplyne 30 dní ode dne, kdy návrh územního plánu zveřejnil. Na veřejném projednání se můžete k návrhu územního plánu osobně vyjádřit.

Do 7 dnů ode dne, kdy se veřejné projednání konalo, můžete znovu zasílat svoje písemné připomínky k návrhu územního plánu.

Ve stejné lhůtě můžete zaslat i písemné námitky, pokud jste dotčeným vlastníkem nebo zástupcem veřejnosti.[11] Dotčenými vlastníky jsou vlastníci pozemků a staveb, kterých se návrh územního plánu přímo týká (např. vlastní v obci zemědělský pozemek, který se má nově změnit na stavební plochu). Zástupce veřejnosti hájí část veřejnosti, která má k návrhu územního plánu stejné připomínky.

Pokud si nejste jistí, jestli do jedné z těchto skupin osob patříte, prostudujte naše manuály Dotčený vlastník: Kdo to je a jaká má v územním plánování práva? a Zástupce veřejnosti: jak a proč ho zmocnit?.

Námitky jsou oproti připomínkám silnějším nástrojem, kterým se můžete proti návrhu územního plánu bránit. Připomínky musí pořizovatel územního plánu pouze vypořádat. To nejčastěji znamená, že do odůvodnění nástroje územního plánování uvede, že vaše připomínka byla „akceptována“, „částečně akceptována“ nebo „neakceptována“, nic víc. Naopak o námitkách musí rozhodnout a své rozhodnutí odůvodnit. Pokud úřad špatně vypořádá vaše námitky (např. rozhodnutí dobře neodůvodní), můžete se proti jeho postupu bránit.

Pokud se rozhodnete podat námitku, můžete využít náš vzor Námitky dotčeného vlastníka k územnímu plánu a Námitky zástupce veřejnosti k územnímu plánu.

Upravený návrh územního plánu schvaluje a vydává zastupitelstvo

V dalším kroku pořizovatel vyhodnotí, jak dopadlo veřejné projednání návrhu územního plánu. Pořizovatel vypořádá připomínky a rozhodne o námitkách, které k návrhu obdržel. Rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek naleznete v odůvodnění územního plánu. Pokud je to potřeba, pořizovatel na základě námitek a připomínek upraví samotný návrh územního plánu.

Upravený návrh územního plánu následně pořizovatel předloží zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo předložený návrh vydá, zamítne nebo ho vrátí pořizovateli s pokyny, jak má pořizovatel návrh upravit.

Zastupitelstvo obce vydá územní plán a jeho obsah oznámí veřejnou vyhláškou. To znamená, že územní plán zveřejní na úřední desce obce. Poté, co uplyne 15 dnů od vyvěšení, nabývá územní plán účinnosti.[12]

Kdo hradí náklady, které při územním plánování vznikají?

Pořízení územního plánu je poměrně nákladná záležitost. Náklady na zpracování nebo změnu územního plánu hradí obec, která rozhodla o tom, že pořídí územní plán.

Obce někdy pořizují územní plán proto, že jim tuto povinnost ukládají nově přijaté zásady územního rozvoje. Územní plány obcí totiž nesmí aktualizovaným zásadám, které jsou pro ně závazné, odporovat. Pokud obec pořizuje územní plán proto, že to vyplývá ze zásad územního rozvoje, hradí takto vyvolané náklady kraj.

Náklady, které se týkají projednání územního plánu (např. náklady na to, aby obec uspořádala veřejné projednání, náklady na nájmy prostor, techniku), hradí úřad, který územní plán pořizuje.

Pokud návrh na pořízení územního plánu podala fyzická nebo právnická osoba, může obec po této osobě požadovat, aby náklady částečně pokryla. [13] Pokud tedy zvažujete podání návrhu na pořízení územního plánu nebo jeho změnu, vezměte to v potaz.

Zapojte do územního plánování více lidí

Pokud je ve vaší obci více občanů, kteří mají o územním plánování v obci podobnou představu jako vy, můžete se spojit a postupovat v procesu hromadně. Pokud si zvolíte svého zástupce veřejnosti, získáte možnost podávat námitky, které jsou pro úřady závaznější než připomínky. Zástupcem veřejnosti může být i spolek.

Jak se bránit proti již vydanému územnímu plánu?

Územní plán vydává zastupitelstvo obce jako opatření obecné povahy. Proti opatření obecné povahy nemůžete podat odvolání nebo jiný opravný prostředek. Můžete ale ke krajskému úřadu podat podnět k tomu, aby úřady územní plán přezkoumaly, jestli je v souladu se zákonem.[14] Územní plán je v rozporu se zákonem například, pokud odporuje zásadám územního rozvoje nebo požadavkům stavebního zákona.

Samotnému přezkumnému řízení může podléhat i rozhodnutí o námitkách. I toto přezkumné řízení můžete iniciovat podáním podnětu. S podnětem se opět můžete obrátit na krajský úřad. Přezkumné řízení může krajský úřad zahájit pouze do jednoho roku ode dne, kdy se rozhodnutí stalo pravomocným.

K tomu, abyste sepsali podnět k zahájení přezkumu, můžete využít náš vzor Podnět k provedení přezkumného řízení. Vzor je vhodný pro podněty, které směřují k přezkumu správních rozhodnutí (tedy např. i rozhodnutí o námitkách). V případě, že chcete podat podnět k přezkumu celého územního plánu, můžete se naším vzorem inspirovat. Zákonná ustanovení, která ve vzoru uvádíme, ale bude potřeba upravit.

Další možností, jak se můžete bránit proti vydanému územnímu plánu, je podat návrh na zrušení opatření obecné povahy ke správnímu soudu. Zrušení územního plánu se může domáhat ten, kdo tvrdí, že územní plán zkrátil jeho práva.[15]

Podrobnější informace o přezkumu územního plánu a žalobě naleznete v našem manuálu Jak napadnout územní plán a zásady územního rozvoje.


[12] Územní plán je opatřením obecné povahy a stává se účinným poté, co uplyne 15 dnů od jeho vyvěšení, na základě § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád

 

Obsah poradny není aktualizován podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Na aktualizaci obsahů pracujeme.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty